Yritys

Mitä termi ”business crime” kätkee sisälleen? Sen keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa.

e-julkaisu

Talousosaaja 1. Johdatus kirjanpitoon ja kannattavuuteen Digikirja (24kk)

e-julkaisu

Teos käy käytännönläheisesti läpi harmaan talouden ilmiöitä ja talousrikollisuutta sekä niiden torjuntaa.

Kovakantinen

Vastaatko sopimusneuvotteluista myyjän tai ostajan roolissa? Teetkö sopimuksia, mutta et ole taustaltasi juristi? Tämä valmennus sopii juuri sinulle! Valmennus koostuu kahdesta koulutuspäivästä, joiden avulla kirkastat itsellesi, mitä hyvät sopimukset sisältävät ja miten niitä tehdään niin, että ne tukevat toimintasi tavoitteita.

Uutta palvelua testataan asiakkailla usein jo palvelun kehitysvaiheessa, minkä takia palveluidea voi myös tulla kilpailijoiden tietoon varhaisessa vaiheessa. Viimeistään markkinoilla menestynyt palvelu ja palvelukonsepti saavat usein nopeasti jäljittelijöitä. Jäljittelystä voi koitua merkittävää haittaa palvelun kehittäneen yrityksen liiketoiminnalle.

Teoksessa selvitetään laajasti pankkitoimintaa ja sen toimintaympäristöä.

Kovakantinen

Kirja antaa kattavan ja selkeän kuvan riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjaa voi lukea myös itsenäisinä kappaleina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja riskienhallintatyöhön.

Kovakantinen

Julkisten hankintojen ajankohtaispäivä kokoaa julkisten hankintojen parissa työskentelevät tarjoajat ja hankinta-asiantuntijat perehtymään ajankohtaiseen lainsäädäntöön, tuoreeseen oikeuskäytäntöön ja alan ilmiöihin. Miten hankintayksiköiden ja toimittajien pitää huomioida sosiaalinen vastuu julkisissa hankinnoissa? Entä mitä selvitysvelvollisuuksia liittyy rikosrekisteriotteisiin?

Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta, verotuksesta sekä johdon vastuista.
 
Seminaari tarjoaa tilaisuuden kuulla, millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille esitetään ja millaisia ratkaisuja niihin löydetään.
 
Hallituksen esitys kilpailulain uudistamiseksi on tarkoituksena antaa maaliskuussa. Tule kuulemaan tuoreeltaan, millaisiin ratkaisuihin lainvalmistelutyössä on päädytty. Seminaarissa saat myös ajankohtaisen katsauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston yllätystarkastuksiin.
Miten alisuoriutuminen otetaan puheeksi rakentavasti ja miten alisuoriutuja valmennetaan pysyvästi paremmalle suoritustasolle? Usein pitkään jatkuneet alisuoriutumistilanteet ovat päässeet vuosien saatossa vaikuttamaan koko työyhteisöön. Mistä saisi selkeän sapluunan miten toimia?

Opi kokeneilta yritysjuristeilta!

Näkökulmia yritysjuristin työhön

Yritysjuristipäivä tarjoaa näkökulmia niin yrityslakimiehille, asianajajille kuin yrityslakimiehiksi tähtääville.

Elinkeinoverotus-teos on erinomainen apuväline elinkeinoverotuksen konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Kirjassa käsitellään käytännönläheisesti elinkeinoverotuksen eri alueiden säädökset, verotuksen perusteet ja säädösten käytännön tulkinta.

e-julkaisu

Elinkeinoverotus-teos on erinomainen apuväline elinkeinoverotuksen konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Kirjassa käsitellään käytännönläheisesti elinkeinoverotuksen eri alueiden säädökset, verotuksen perusteet ja säädösten käytännön tulkinta.

Kovakantinen

Business crime -termin keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa. Liiketoimintarikosten miinoja on kätkettynä kaikkialle - oli kyse sitten yrityksen johdon vastuusta, kilpailuoikeudesta, vero-oikeudesta, työoikeudesta, ympäristöoikeudesta tai immateriaalioikeudesta.

e-julkaisu

Business crime -termin keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa. Liiketoimintarikosten miinoja on kätkettynä kaikkialle - oli kyse sitten yrityksen johdon vastuusta, kilpailuoikeudesta, vero-oikeudesta, työoikeudesta, ympäristöoikeudesta tai immateriaalioikeudesta.

Pehmeäkantinen

Patentointiin osallistuvat yrityksissä sekä insinöörit että juristit. Heidän lähestymistapansa asiaan ovat erilaiset ja vuoropuhelu saattaa joskus olla vaikeaa. Insinööri tuntee hakuprosessin teknologian ja juristi tuntee kiistatilanteisiin liittyvät prosessit.

Oikeuden perusteokset Työoikeus antaa jäsennellyn ja perusteellisen kuvan työsopimuksiin, työsuhteeseen ja sen ehtoihin sekä päättämiseen liittyvästä juridiikasta. Saat kattavasti tietoa myös kollektiivisesta työoikeudesta; mm.

Kovakantinen

Jokaisella yhtiöllä on lukuisia yrityssalaisuuksia, joiden salassa pitäminen merkitsee yhtiölle kilpailuetua. Teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä käsitteet yrityssalaisuus, liikesalaisuus sekä liike- ja ammattisalaisuus tarkoittavat ja mikä on niiden lakisääteinen suoja.

Kovakantinen

Boken Obligationsrätt är en vetenskaplig och systematisk framställning av obligationsrättens allmänna del.

Kovakantinen

Väärinkäytökset yrityksissä on työelämässä ilmeneviä väärinkäytöksiä käsittelevä teos yrityksille. Teos soveltuu myös yhdistyksille ja säätiöille sekä muillekin organisaatioille.

Kovakantinen

Markkinoiden kattavin ja perusteellisin osakeyhtiöoikeuden käsikirja Osakeyhtiölaki I-II ilmestyy uudistettuna painoksena keväällä 2018.

Kovakantinen

Provides a clear and detailed account of Commercial Law, covering the fundamental principles Focuses on topics common to the majority of law courses The book can easily be related to the course material Uses a clear and straightforward approach to cut through the black letter law Supplies everyth

Kovakantinen

Goode and Gullifer on Legal Problems of Credit and Security clearly explains the fundamental concepts of common law and equity as they affect secured transactions.

Kovakantinen

Provides a clear and detailed account of Commercial Law, covering the fundamental principles Focuses on topics common to the majority of law courses The book can easily be related to the course material Uses a clear and straightforward approach to cut through the black letter law Supplies everyth

Kovakantinen

Sosiaalisen median käyttö kasvaa räjähdysmäisellä nopeudella. Erilaisia sovelluksia ja ohjelmia tulee markkinoille päivittäin ja ihmisten kommunikaatiotavat muuttuvat koko ajan sähköisen kehityksen sekä älypuhelimien ja tablettien käytön myötä.

Hankintasopimus on toimivan julkisen hankinnan ydin. Sopimuksen merkitys jää kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittää koko myöhempää yhteistyötä. Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimuksen laatimisen reunaehdot, esitellään yleisesti noudatettavat sopimusehdot sekä suunnitellaan hankintasopimukselle ideaali rakenne.

Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja kulkuun. Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla.

Ota hankintalaki haltuun ja varmista menestymismahdollisuutesi julkisissa hankinnoissa! Hankintalaki uudistui vuoden 2017 alussa ja antaa tarjoajalle entistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailutusten kohteisiin ja kulkuun. Koulutuksessa käymme läpi tarjouksen laatimisen keskeiset vaiheet käytännönläheisten esimerkkien ja oikeustapausten avulla.

Yritykset ja riskienhallinta -verkkokurssi antaa hyvät perustiedot riskienhallinnasta. Kurssi perehdyttää keskeisiin yritystoiminnan riskeihin ja niiden hallintakeinoihin. Kurssin sisältö on käytännönläheinen ja sisältää esmierkkicaseja sekä lopputestin. Verkkokurssissa yrityksellä tarkoitetaan osakeyhtiöitä ja yhteisöjä.

KKO on tehnyt viime vuosina useita määräaikaisten työntekijöiden asemaa parantavia ennakkoratkaisuja. Käytännönläheisessä webinaarikoulutuksessa saat tietopaketin määräaikaisista työsopimuksista sekä huippuasiantuntijoiden vastaukset itseäsi askarruttaviin kysymyksiin. Milloin työnantajalla on lailliset edellytykset ottaa työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen?

Käytännönläheisessä webinaarikoulutuksessa saat tiukan tietopaketin etätyösopimuksen ehdoista ja huippuasiantuntijoiden vastauksia itseäsi askarruttaviin kysymyksiin. Mikä työ on etätyötä? Mitä etätyösopimuksissa tulee huomioida? Miten työnantaja voi täyttää työturvallisuuden ja -suojelun edellyttämän huolellisuusvelvoitteen?

Miten eroavat palkkaan ja työkorvaukseen liittyvät säännökset? Miten näitä tuloja tulisi kohdella verotuksellisesti? Ennakkoperinnän klassisiin ongelmiin liittyy kysymys siitä, onko työstä maksettavaa suoritusta pidettävä palkkana vai työkorvauksena. Työnantajan tulee suorittaa palkastaennakonpidätys ja maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Käytännönläheisessä webinaarikoulutuksessa saat tiiviin tietopaketin sosiaalisen median käyttöön ja somettamiseen liittyvästä juridiikasta. Mikä lainsäädäntö koskee sosiaalisen median käyttöä ja somettamista? Mitä sosiaalisessa mediassa saa jakaa ja millä ehdoin? Mitä sananvapaus merkitsee sosiaalisessa mediassa? Miten tekijänoikeudet ja tavaramerkit on huomioitava somettamisessa?

Miten työlainsäädäntö uudistuu 2018? Mitkä ovat tuoreiden oikeustapausten viestit työpaikoille? Kuinka käsitellä erilaisia työyhteisön ongelmia ja häiriöitä juridisesti, johtamistaidollisesti ja psykologisesti oikein? Tule työoikeuden ajankohtaispäivään päivittämään tietosi ja hankkimaan käytännönläheisiä välineitä ongelmien ratkaisemiseen!

Julkisten hankintojen ajankohtaispäivä kokoaa julkisten hankintojen parissa työskentelevät tarjoajat ja hankinta-asiantuntijat perehtymään ajankohtaiseen lainsäädäntöön, tuoreeseen oikeuskäytäntöön ja alan ilmiöihin. Tervetuloa keskustelemaan huippuasiantuntijoiden kanssa julkisten hankintojen päivänpolttavista teemoista!

Työaikalain uudistamista pohtinut työryhmä esittää viime kesänä antamassaan mietinnössä työaikalain selkiyttämistä erityisesti asiantuntijatyön näkökulmasta. Lisäksi työajan käsitettä ja työaikaseurantaa esitetään määriteltäväksi uudelleen. Työaikapankeista tulisi säännökset lakiin kuten myös uusista joustavista työajoista.

Miten alisuoriutuminen määritellään työoikeudellisena käsitteenä? Mitkä ovat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet, jos työntekijä laiminlyö tai ei täytä tehtäviään? Milloin alisuoriutuminen voi olla työsuhteen päättämisperuste? Alisuoriutumisesta puhutaan paljon työelämässä erilaisten ongelmatilanteiden aiheuttajana. Käsitteelle kuitenkaan ole suoranaista työoikeudellista määritelmää.

EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuo muutoksia liikesalaisuuksien suojaan sekä EU-tasolla että kansallisesti. EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuli voimaan kesällä 2016. Sen kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on käynnissä, hallituksen esitystä odotellaan alkuvuodesta 2018. Direktiivin täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy 9.6.2018. Mitä uusi lainsäädäntö tarkoittaa käytännössä?

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työnantajalle, mutta työntekijöidenkin on osaltaan huolehdittava turvallisuudesta työpaikalla. Lainsäädännössä määritellään sekä työnantajan että työntekijän velvollisuudet. Työturvallisuusasioissa tehokas yhteistoiminta on tärkeää. Työturvallisuusasioita valvovat työsuojeluviranomaiset pyrkivät toiminnallaan ehkäisemään työtapaturmia.

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

- Yleisesti käytetyt arvonmääritysmenetelmät - Arvonmäärityksen tekeminen käytännössä - Velaton arvo vs. omistajien arvo - Yrityksen arvosta kauppahintaan - Arvonmääritys osana yrityskauppaprosessia - Case-esimerkki

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

Hallitsetko työvoiman vähentämistilanteiden juridiikan ja käytännön? Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

Työsopimuksen irtisanominen, purkaminen ja muu päättäminen -seminaari 12.-13.12. on seitsemänjaksoisen Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelman viimeinen jakso. Jakso toimii myös itsenäisenä seminaarina eikä edellytä osallistumista koko seminaarisarjaan.

Kenelle kuuluvat oikeudet työn tulokseen? Mistä voidaan sopia, kenen kanssa ja mitä voidaan kieltää? Mitkä ovat seuraamukset kiellon rikkomisesta? Työsuhteisiin liittyy myös muita erityiskysymyksiä, joista työnantaja pyrkii sopimaan jo työsopimuksen tekovaiheessa tai työsuhteen aikana.

Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset? Erilaiset yritysjärjestelyt ja toimintojen ulkoistaminen vaativat erityistä työoikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä ratkaisuja. Työoikeus määrittää raamit sekä yrityskaupan kohteen tarkastukselle että työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymiselle.

Erilaiset häiriöt ja konfliktit kuten alisuoriutuminen, asiaton käyttäytyminen, yhteistyökyvyttömyys, luottamuspula ja työkyvyn alentuminen aiheuttavat ongelmia monella työpaikalla. Seminaarissa käsitellään käytännön näkökulmasta työelämässä esille tulevia häiriöitä ja konflikteja ja niihin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä.

Seminaarissa pyritään löytämään työkaluja insolvenssitilanteiden kaytännön hallintaan.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

- Lainsäädäntökatsaus: katsaus valmisteilla oleviin hankkeisiin

- Erityistarkastukset käytännössä sekä väärinkäytösten tunnistaminen

- Sopimussuhteiden jatkuvuus insolvenssitilanteessa

- Mitä uutta itsekriminointisuojassa?

Konkreettisia vinkkejä oikeudenkäyntiin ja työriitojen hoitamiseen! Työoikeusriitapäivässä asetutaan vastakkain ja argumentoidaan puolesta ja vastaan. Aiheita käsitellään työntekijä- ja työnantajapuolen sekä tuomioistuinlaitoksen edustajan näkökulmasta. Seminaarissa käydään läpi muun muassa esimerkkitapauksen pohjalle rakennetut kanne ja vastaus työriidassa.

Työoikeuden ajankohtaispäivä on jo perinteeksi muodostunut työoikeuden ammattilaisten ajankohtais- ja verkostoitumistilaisuus marraskuussa. Tilaisuus toteutetaan viime vuoden tapaan kaksilinjaisena: linja 1 keskittyy individuaaliseen ja linja 2 kollektiiviseen työoikeuteen. Aamupäivän osuus on kaikille osallistujille yhteinen.

Seminaarissa keskitytään yritysten hankintatoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Päivän aikana käsitellään laajasti hankintasopimuksiin liittyviä juridisia sekä sopimusteknisiä kysymyksiä.

Liikesalaisuuksien suoja uudistuu merkittävästi! Suomeen on valmisteilla EU:n direktiivin pohjalta liikesalaisuuden suojaa koskeva erillislaki, jota koskeva esitys valmistuu syksyn 2017 aikana. Liikesalaisuussääntely harmonisoituu EU:ssa ja tulee samalle tasolle muiden immateriaalioikeuksien kanssa.

Aivan uusi koulutuskokonaisuus työsuhteeseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän tarpeita ja sen työoikeudellisia vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelmassa lähestytään työsuhdejuridiikan eri osa-alueita työpaikalla esiintyvistä ilmiöistä käsin.

Alma Talent/Lakimiesliiton Koulutus järjestää yhdessä Helsingin yliopiston kanssa Työoikeuden asiantuntijaohjelman yhdennentoista kerran. Koulutusohjelma antaa syvällisen kokonaiskuvan työsuhteen osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä aina työsuhteen päättymiseen saakka. Koulutusohjelmassa käsitellään myös erityistilanteita, kuten muun muassa yrityskauppoja.

Käytännönläheisen aamupäivän aikana käydään läpi yritysjohdon vastuukysymyksiä, hyvää hallintoa, ennakoivaa sopimista ja riskienhallintaa, yhteistoimintalain tulkintoja ja pääkohtia sekä ajankohtaisia lakimuutoksia. Saat tiiviissä paketissa läpileikkauksen johdon juridiikkaan sekä tietoa ongelmakohtien välttämiseen.

Tietoturva on olennainen osa tietosuojaa. Tietosuoja-asetus tuo lisävaatimuksia myös tietoturvalle; organisaatioiden tulee varmistaa tietoturvansa riittävyys ja varautua mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Millainen tietoturva on riittävä ja millaisiin tietoturvauhkiin jokaisen organisaation pitää varautua?

Yritysten toiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen ovat yrityksen hallituksen ja erityisesti puheenjohtajan merkittävin strateginen tehtävä - puheenjohtajalla tulee olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten osaamista. Mm. näihin asioihin panostamalla luodaan mahdollisuuksia uusille työpaikoille ja vanhojen säilymiselle.

Koulutuksessa tarkastellaan osakassopimuksiin liittyviä asioita erityisesti pienten ja keskisuurten yhtiöiden näkökulmasta. Tilaisuudessa kuulet: Mikä on osakassopimus ja millainen on sen keskeinen sisältö? Mitä tulee huomioida osakassopimusta laadittaessa ja millainen elinkaari sillä on? Millaisia vaikutuksia sopimuksella on osakkaisiin, yhtiöön ja sen hallintaan?

Osakeyhtiö vastaa lähtökohtaisesti omista sitoumuksistaan. Vaikka osakeyhtiössä toimivien vastuu ei siis ole henkilökohtaista, tähän sääntöön on paljon poikkeuksia. Kun yhtiössä tai konsernissa roolit sekoittuvat taikka yhdellä henkilöllä on useampia rooleja, voidaan tehdä jopa laittomia päätöksiä ja ottaa turhia oikeudellisia riskejä.

Milloin voi olla osan ajasta työssä ja osan ajasta sairaana? Miten työkyvyttömyys voi vaikuttaa vuosiloman pitämiseen? Mikä on 30-60-90-sääntö?

Kovakantinen

Työnantaja – täytä velvollisuutesi helposti!

Nähtävänäpitovelvoitteen täyttämisen lisäksi kirja toimii myös kätevänä hakuteoksena kaikille työsuhdeasioiden parissa toimiville. Säädökset on ryhmitelty teoksessa aihealueiden mukaisesti, ja tarvittavat säädökset löytyvät kätevästi.

Kovakantinen

Käytännönläheinen työväline kaikille työnantajan edustajille.

Kovakantinen

Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan ajankohtaisimpiin teemoihin.

Kovakantinen

Osakeyhtiö on yleisin yritystoiminnan harjoittamisen muoto. Osakeyhtiön ja sen omistajien erillinen verovelvollisuus tuo verosuunnitteluun sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Kovakantinen

This third edition of the Principles of Banking Law provides a unique and authoritative treatment of both domestic and international banking law.

Kovakantinen

Company Law in Practice provides a detailed overview of the salient topics in company law which the junior practitioner is most likely to encounter in the first years of practice.

Kovakantinen

Employment Law in Practice provides full coverage of the substantive areas of employment law likely to be encountered by a lawyer in the early years of practice. Topics covered include unfair dismissal, breach of contract, discrimination, equal pay and family friendly provisions.

Kovakantinen

In the referendum of 23 June 2016, the UK voted to leave the European Union. However, in constitutional terms, nothing has changed. The Leave side won but Brexit has not been triggered. The UK remains a member of the EU. No formal negotiations have been held; no exit terms have been decided.

Kovakantinen