Vahingonkorvaus

Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus valmistui keväällä 2015 ja uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015, jäljempänä TyTAL) sovelletaan 1.1.2016 alkaen. Tässä kirjassa esitellään TyTAL:n mukaisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvaus- ja vakuutusasiat.

Kovakantinen

Kirja antaa kattavan ja selkeän kuvan riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjaa voi lukea myös itsenäisinä kappaleina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja riskienhallintatyöhön.

Kovakantinen

Kirja antaa yleiskuvan sosiaalivakuutuksen periaatteista ja tehtävistä. Kirjassa keskitytään erityisesti suomalaiseen sosiaalivakuutukseen, eri vakuutuslajien perusteisiin ja sosiaalivakuutuksen rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisesti vuoden 2017 voimaan tulleen liikennevakuutuslain soveltaminen, korvausperusteet sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen korvaaminen.

Kovakantinen

Vakuutusyrityksen perustehtävä on toimia riskin jakamisen foorumina. Tämä tapahtuu tarjoamalla vakuutusturvaa ja perimällä etukäteen asiakkailta turvan kattava vakuutusmaksu. Vakuutusmaksut sijoitetaan odottamaan aikaa, jolloin ne tarvitaan vakuutuskorvausten maksua varten.

Kovakantinen

Potilasoikeus-teos tarkastelee potilaan hoitoon liittyvää lääkärin ja hammaslääkärin päätöksentekoa ja potilaan itsemääräämisoikeuden sisältöä.

Kovakantinen

The law of commercial remedies raises a number of important doctrinal, theoretical and practical controversies which deserve sustained and rigorous examination.

Kovakantinen

Boken Obligationsrätt är en vetenskaplig och systematisk framställning av obligationsrättens allmänna del.

Kovakantinen

Väärinkäytökset yrityksissä on työelämässä ilmeneviä väärinkäytöksiä käsittelevä teos yrityksille. Teos soveltuu myös yhdistyksille ja säätiöille sekä muillekin organisaatioille.

Kovakantinen

Ympäristövahinkojen jälkikäteinen korvaaminen vahingonkärsijöille on tullut sääntelyn piiriin sen vuoksi, että monet, etenkin teolliseen toimintaan ja liikenteeseen liittyvät haittavaikutukset ovat piileviä ja hitaasti eteneviä, usein ne myös ovat peräisin erilaisista lähteistä.

Kovakantinen

Accidents Abroad focuses on English personal injury claims with an international element. An international element can occur if either party is domiciled abroad or if the accident occurs abroad. Accidents Abroad will explain a complicated area of law in a comprehensive manner.

Kovakantinen

Aamupäivän seminaarin tavoitteena on saada loppuvuoden tilannekatsaus lainsäädännöstä sosiaali- ja terveysalalta. Seminaarissa pohditaan mm. miten sote vaikuttaa henkilövakuuttamiseen ja mitä mahdollisuuksia sote antaa toimialalle. Ajankohtaisen tiedon lisäksi päivä tarjoaa myös hyvän tilaisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa keskeisten finanssialan sääntelyhankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista vuosien 2018-2019 toimintaan. Aamupäivällä syvennytään finanssialan yhteisiin ajankohtaisiin EU-hankkeisiin. Iltapäivällä voit valita seminaarin, joka keskittyy vakuutusalan kansallisiin sääntelyhankkeisiin tai rahoitusalan omiin EU-hankkeisiin.

Suosittu Rakennusriitapäivä järjestetään jälleen! Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä. Seminaarin aiheina on tänä vuonna muun muassa: konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu urakoitsijan selonottovelvollisuus vs.

Lakimiesliiton koulutus järjestää jälleen huippusuositun kaksiosaisen kokonaisuuden sopimuksen laatimisesta ja sopimustekniikasta! Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Teoksessa tarkastellaan asunto-osakeyhtiöissä esiin tulevia vahingonkorvauskysymyksiä. Suomessa on asunto-osakeyhtiöitä yli 80.000 kappaletta ja erilaiset vahingonkorvausoikeudelliset ongelmat ja riitaisuudet ovatkin varsin yleisiä.

Kovakantinen

Delay in the Performance of Contractual Obligations remains the leading practitioner work on the subject and includes consideration of variations in practice in different sectors. There are many new cases reflected in this new edition.

Kovakantinen

Providing analysis and interpretation on the construction of the Bermuda Form, this second edition also addresses the dispute resolution process and covers the legal and practical issues which arise in the international arbitration of large and complex disputes under it.

Kovakantinen

International law's rich existence in the world can be illuminated by its objects. International law is often developed, conveyed, and authorized through its objects and/or their representation.

Kovakantinen

Many people assume that what morally justifies private ownership of property is either individual freedom or social welfare, defined in terms of maximizing personal preference-satisfaction.

Kovakantinen

The China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) is the largest permanent arbitration centre in the world, with a fast-growing case load and rising international profile.

Kovakantinen

Todistelu Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari on kattava perusteos uudesta todistuslainsäädännöstä. Todistelua koskevat säännökset muuttuvat täydellisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

e-julkaisu

Velvoiteoikeus voidaan määritellä oikeudenalaksi, jolla tarkastelun kohteena ovat velka- ja muut velvoitesuhteet. Velvoitteet perustuvat usein sopimukseen, mutta niitä voi syntyä myös suoraan lainsäädännön nojalla esimerkiksi vahingonkorvausvastuun muodossa.

Kovakantinen

Korvauspäätöksellä tarkoitetaan ratkaisua, jonka vakuutuksenantaja tekee vakuutetun tai muun korvauksen hakijan tekemän korvaushakemuksen perusteella.

Kovakantinen

Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset. Teoksessa on kemikaalilaki, laki räjähdysvaarallisista aineista sekä keskeiset räjähteitä, räjäytystyötä, neste- ja maakaasua sekä öljylämmityslaitteita koskevat säädökset.

Pehmeäkantinen

Osakeyhtiölain mukainen vahingonkorvausvastuu koskee erityisesti hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, osakkeenomistajien ja tilintarkastajien vastuuta toiminnastaan osakeyhtiössä.

Kovakantinen

Finsk skadeståndsrätt är en omfattande och systematisk framställning av ersättning för skador i utomobligatoriska förhållanden i Finland. Den gemensamma nordiska grunden för skadeståndsrätten gör att verket är relevant i samtliga nordiska länder.

Kovakantinen

Occupiers' liability is an area of tort law rich in statutory material and jurisprudence, having developed outside the framework of general negligence liability. It governs the duty of care which an occupier, landlord or builder owes to people who visit or trespass on their land.

Kovakantinen

Provides an authoritative analytical and practical doctrinal consideration of the law relating to professional immunities in tort law. Dr Davies primarily focuses on English law with some coverage of other common law jurisdictions where cases and other materials are relevant.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään liike-elämän sopimuksia, velkasuhteita, vakuuksia, vahingonkorvausta, eri yritysmuotoja, arvopaperilainsäädäntöä, liikekilpailun sääntelyä sekä kuluttajansuojaa.

Kovakantinen

The Guidelines for the Assessment of General Damages are designed to provide a clear and logical framework for the assessment of damages in personal injury cases. The first edition of this title was regarded as a landmark in personal injury practice.

Pehmeäkantinen

It is widely acknowledged that insurance has a major impact on the operation of tort and contract law regimes in practice, yet there is little sustained analysis of their interaction.

Kovakantinen

Puhtaasta varallisuusvahingosta puhutaan silloin, kun taloudellinen vahinko ei ole yhteydessä henkilö- tai esinevahinkoon vaan vahinko kohdistuu suoraan taloudellisiin etuuksiin. Kirja käsittelee puhtaiden varallisuusvahinkojen korvattavuutta.

Kovakantinen

Now in its third edition, this work has established itself as a key point of reference on English private law for lawyers in the UK and throughout the world.

Kovakantinen

The fifth edition of this celebrated book brings together a selection of carefully chosen extracts from cases and materials with insightful author text.

Pehmeäkantinen

Tort Law will benefit anyone seeking a fresh and stimulating account of the law. Written in a lively and thought-provoking style, this book encourages the reader to understand, engage with, and critically reflect upon tort law.

Pehmeäkantinen

Suomen vahingonkorvausoikeus on kattava ja systemaattinen käsikirja, joka kertoo, miten ja millä edellytyksillä sopimussuhteiden ulkopuolella syntyvät vahingot korvataan. Siinä selvitetään muun muassa
- tuottamusta korvausvastuun perusteena
- ankaraa vastuuta

Kovakantinen

Whether preparing for a trial, formulating a claim for maximum effect, or evaluating a claim for purposes of settlement strategy, use Construction Damages and Remedies, Second Edition as your main reference.

Kovakantinen

Työtapaturmakirja - työtapaturmien ja ammattitautien korvaus- ja vakuutusasiat

Pehmeäkantinen

This new edition of European Tort Law provides an extensive revision and update of the only English language handbook in this constantly evolving area.

Kovakantinen

Nations throughout the world receive more patent applications, grant more patents, and entertain more patent infringement lawsuits than ever before.

Pehmeäkantinen

Similar to the United States (US) Natural Resource Damage (NRD) program, defined under the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA or "Superfund") and the Oil Pollution Act (OPA), the European Union's (EU) Environmental Liability Directive (ELD

Kovakantinen

Questions of insurance arise in virtually all constructions cases.

Kovakantinen

Velvoiteoikeuden perusteet -teos on perusoppikirjaksi laadittu yleisesitys sopimusoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden peruskysymyksistä.

Pehmeäkantinen

All individuals face stress in their daily lives, but this is often particularly true for those who enforce the law, administer justice, or are forced into the legal system.

Pehmeäkantinen

This concise and accessible guide to reinsurance law is an easy-to-read specialist reference focusing solely on reinsurance.

Kovakantinen

If you're feeling overwhelmed by a sea of revision, let OUP's Questions and Answers series keep you afloat! Written by experienced examiners, the Q&As offer expert advice on what to expect from your exam, how best to prepare, and guidance on what examiners are really looking for.

Pehmeäkantinen

This newly updated version of one of the leading textbooks on world trade law offers what is in a number of ways a unique perspective on this important subject.

Pehmeäkantinen

Blackstone's Statutes have a 25-year tradition of trust and quality unrivalled by other statute books, and a rock solid reputation for accuracy, reliability and authority. Content is peer reviewed to ensure a close map to courses.

Pehmeäkantinen

In recent years the Middle East and North Africa (MENA) region has seen the emergence of new insurance regulations and the creation of independent insurance governing bodies and regulators.

Kovakantinen

In recent years a number of global brands in the automotive, food, toy and consumer goods sectors have suffered following (badly handled) product recalls. Their brands have been damaged and they have suffered significant loss of revenue and market share.

Kovakantinen

This book adopts a principled approach to the law applied in the construction of commercial contracts.

Kovakantinen

Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt.

Pehmeäkantinen

Casebook on Torts is essential reading for students new to studying tort law at undergraduate level, providing a comprehensive, portable library of the leading cases in the field.

Pehmeäkantinen

Matkailuoikeus-teoksen kuudessatoista artikkelissa käsitellään matkailijan ja matkailuelinkeinonharjoittajan oikeudellista asemaa sekä oikeuksia ja velvollisuuksia erilaisista näkökulmista.

Kovakantinen

Tort Law Directions is written in an engaging and lively manner with an emphasis on explaining the key topics covered on tort law courses with clarity.

Pehmeäkantinen

Given the international nature of the asset management industry, lawyers representing investors, asset managers, and regulators are often confronted with asset management agreements governed by foreign law.

Kovakantinen

A thought-provoking analysis of remedies for breach of contract, this book examines the commitment of English law to the protection of contractual performance.

Kovakantinen

Ius Commune: European and Comparative Law Series, Volume 101

Pehmeäkantinen

I Finlands civil- och handelsrätt behandlas privaträttens allmänna läror, person- och integritetsrätt, äganderätten och övriga sakrätter, fordringar, avtal, skadestånd, samfund och stiftelser, reglering av marknaden samt immaterialrätt.

Kovakantinen