Sosiaali- ja terveydenhuolto

Potilasoikeus-teos tarkastelee potilaan hoitoon liittyvää lääkärin ja hammaslääkärin päätöksentekoa ja potilaan itsemääräämisoikeuden sisältöä.
Teos vastaa käytännönläheisesti ja ajantasaiseen lainsäädäntöön perustuen muun muassa kysymyksiin:

e-julkaisu

Tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistus valmistui keväällä 2015 ja uutta työtapaturma- ja ammattitautilakia (459/2015, jäljempänä TyTAL) sovelletaan 1.1.2016 alkaen. Tässä kirjassa esitellään TyTAL:n mukaisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen korvaus- ja vakuutusasiat.

Kovakantinen

Kirja tarjoaa kattavan kuvauksen eläkejärjestelmien perusteista, Suomen järjestelmästä ja sen toiminnasta sekä keskustelua eläkejärjestelmän kestävyydestä.

Kovakantinen

Kirja antaa kokonaiskäsityksen suomalaisesta työeläketurvasta. Se sisältää tiedot työeläkkeestä vuoden 2017 alusta voimassa olevien säännösten mukaisina.

Kovakantinen

Kirja antaa yleiskuvan sosiaalivakuutuksen periaatteista ja tehtävistä. Kirjassa keskitytään erityisesti suomalaiseen sosiaalivakuutukseen, eri vakuutuslajien perusteisiin ja sosiaalivakuutuksen rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kovakantinen

Toimeentuloturva 2017 tarjoaa monipuolisen tietopaketin Suomen monitahoisesta sosiaaliturvasta.

Kovakantinen

Potilasoikeus-teos tarkastelee potilaan hoitoon liittyvää lääkärin ja hammaslääkärin päätöksentekoa ja potilaan itsemääräämisoikeuden sisältöä.

e-julkaisu

Potilasoikeus-teos tarkastelee potilaan hoitoon liittyvää lääkärin ja hammaslääkärin päätöksentekoa ja potilaan itsemääräämisoikeuden sisältöä.

Kovakantinen

Lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, jonka jälkeen näihin säännöksiin on tehty vuosien varrella useampia tarkentavia muutoksia.

Kovakantinen

Lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, jonka jälkeen näihin säännöksiin on tehty vuosien varrella useampia tarkentavia muutoksia.

e-julkaisu

Käytännönläheinen kommentaariteos sisältää kattavan ja ajantasaisen kuvauksen huumausainerikoksia koskevasta oikeudesta. Kirjassa käsitellään laajasti 2000-luvulla muuttunutta huumausainetodellisuutta ja sen mukanaan tuomien ilmiöiden laukaisemia uusia oikeudellisia ongelmia.

e-julkaisu

Various legal approaches have been taken internationally to improve global access to essential medicines for people in developing countries. This book focuses on the millions of people suffering from AIDS, tuberculosis and malaria.

Kovakantinen

Teokseen on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö ajantasaisena.

Kovakantinen

An invaluable text for those studying medical law at LLB and postgraduate level and a useful resource for researchers and students of Philosophy, Ethics and Medicine.

Kovakantinen

Aamupäivän seminaarin tavoitteena on saada loppuvuoden tilannekatsaus lainsäädännöstä sosiaali- ja terveysalalta. Seminaarissa pohditaan mm. miten sote vaikuttaa henkilövakuuttamiseen ja mitä mahdollisuuksia sote antaa toimialalle. Ajankohtaisen tiedon lisäksi päivä tarjoaa myös hyvän tilaisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

Työaikalain uudistamista pohtinut työryhmä esittää viime kesänä antamassaan mietinnössä työaikalain selkiyttämistä erityisesti asiantuntijatyön näkökulmasta. Lisäksi työajan käsitettä ja työaikaseurantaa esitetään määriteltäväksi uudelleen. Työaikapankeista tulisi säännökset lakiin kuten myös uusista joustavista työajoista.

Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen.

Kovakantinen

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT - Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning, förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex.

Kovakantinen

Teoksessa tarkastellaan lapsen oikeuksia lastensuojelussa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Artikkelikokoelmassa kirjoittajina ovat Suomen johtavat lastensuojelutyön asiantuntijat.

Kovakantinen

This volume brings together new essays in law and philosophy on a broad range of topics in children's and family law.

Kovakantinen

Written by a team of highly experienced teachers of family law, this innovative new textbook is a contextual, critical, and highly engaging guide to the subject.

Kovakantinen

Whether there is a public health need for the containment and response to swine flu, or an individual need to access health care across the border for a hip operation to alleviate pain, the EU has an increasingly powerful role in the field of human health.

Kovakantinen

Miten vajaakykyisyyttä voi ennakoida?
Miten ikääntynyt pääsee asumispalvelujen piiriin?
Mikä on vanhuksen asema terveydenhuollossa?

Kovakantinen
Sairauspoissaolot-teos käsittelee oikeudellisesta näkökulmasta sairauspoissaolojen hallintaa esimiehen keinoin ja antaa vastauksia käytännön ongelmiin.
e-julkaisu
Kouluissa kohdataan monenlaisia konflikteja. Ongelmatilanteita syntyy niin oppilaiden kesken kuin oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien ja työntekijöiden välillä.
Pehmeäkantinen

Lääkelainsäädännön käsikirjaan on koottu tärkeimmät kansalliset ja ylikansalliset säädökset lääkkeiden tutkimuksesta, myyntiluvasta, valmistuksesta, maahantuonnista, tukkukaupasta, turvallisuudesta, korvausjärjestelmästä ja markkinoinnista sekä apteekkitoiminnasta.

Kovakantinen

Aidot ja alkuperäiset Suomen Laki -teokset sisältävät kattavasti lainsäädännön eri oikeusaloilta. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain ja toimitettu ajantasaiseksi.

Kovakantinen

Varhaiskasvatuslaki-teoksen 2., uudistetussa painoksessa on otettu huomioon lakiuudistukset, jotka koskevat päiväkotien ryhmäkoon muutosta sekä subjektiivista päivähoito-oikeutta.

Pehmeäkantinen

Teoksessa käsitellään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttamista ja päätöksentekoa itsenäisinä osioina.

Kovakantinen

Työturvallisuus – Perusteet, vastuu ja oikeusturva on työturvallisuusoikeuden yleisesitys.

Kovakantinen

Vuoden 2016 alussa voimaan tullut uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki uudistaa tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön kokonaisuudessaan. Lainsäädäntö vastaa nyt paremmin työelämän muuttuneita olosuhteita ja perustuslain nykylainsäädännölle asettamia vaatimuksia.

Kovakantinen

Sairauspoissaolojen määrä on kasvanut tasaisesti, mistä koituu työnantajalle ja yhteiskunnalle runsaasti kustannuksia. Teoksessa otetaan juridinen näkökulma työnantajan ja esimiehen mahdollisuuksiin hallita sairauspoissaoloja.

Pehmeäkantinen

Terveysoikeus käy läpi terveydenhuoltojärjestelmän keskeiset oikeudelliset kysymykset, lainsäädännön ja oikeuskäytännön.

Kovakantinen

Teokseen on koottu alan keskeinen lainsäädäntö ajantasaisena.
Kirjan pääosastot ovat
* Sosiaaliturva
* Sosiaalihuolto ja -palvelut
* Kuntoutus
* Terveystoimi
* Lääkkeet ja lääketieteelliset tutkimukset
* Alkoholi, huumausaineet ja tupakointi

Pehmeäkantinen

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lainsäädäntö 2015 on kattava teos sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista säädöksistä.

Pehmeäkantinen

Mitä lapsen osallisuusoikeudet eli lapsen oikeus osallistua, tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi itseään koskevissa asioissa tarkoittavat? Miten lapsen oikeudet velvoittavat lasten kanssa työskenteleviä henkilöitä ja lasten vanhempia?

Kovakantinen

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sovitaan sosiaalitoimessa eli yleensä lastenvalvojan luona hyvin usein – sopimuksia tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia. Sopimukset saattavat jälkikäteen riitautua, jolloin niiden merkitystä ja perheen tilannetta puidaan esimerkiksi käräjäoikeudessa.

Kovakantinen

Coroners' Courts follows the coroner's investigation of a death from initial report to the inquest conclusion and subsequent issues including prevention of future deaths reports. The book is an easy to read reference for those involved in the coronial system.

Kovakantinen

Forensic psychiatry (the interface of psychiatry and the law), forensic psychology, and mental health law are growing and evolving subspecialties in their respective larger disciplines.

Pehmeäkantinen

Ikääntyvien ihmisten oikeudellista asemaa koskevat kysymykset ja heidän oikeusturvansa toteutuminen ovat julkisuudessakin jatkuvasti esillä. Vanhuksia koskeva lainsäädäntö on viime vuosina lisääntynyt ja muuttunut.

Kovakantinen

Medical Law and Ethics covers not only the core legal principles, key cases, and statutes that govern medical law, but also explores the key ethical debates and dilemmas that exist in the field to ensure that the law is firmly embedded within its context.

Pehmeäkantinen

This book focusses on the debates concerning aspects of intellectual property law that bear on access to medicines in a set of developing countries.

Kovakantinen

This book analyses various issues concerning the application of law to the field of medical practice, education, and research from a global perspective with particular focus on India.

Kovakantinen

Teokseen on koottu alan keskeinen lainsäädäntö ajantasaisena.

Pehmeäkantinen

An unrelenting prison boom, marked by racial disparities, characterized the latter third of the twentieth century.

Kovakantinen

Regulating Obesity?: Government, Society, and Questions of Health explores the effectiveness of legal interventions aimed at promoting healthier lifestyles. In it, W.A.

Kovakantinen

Toimeentuloturva tarjoaa monipuolisen tietopaketin Suomen monitahoisesta sosiaaliturvasta.

Pehmeäkantinen

Medical Law: Text, Cases, and Materials offers exactly what the title says - all of the explanation, commentary, and extracts from cases and key materials that students need to gain a thorough understanding of this complex topic.

Pehmeäkantinen

Advancing the Human Right to Health offers a prospective on the global response to one of the greatest moral, legal, and public health challenges of the 21st century - achieving the human right to health as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and other legal instruments.

Kovakantinen

The Supreme Court's decision in the Health Care Case, NFIB v. Sebelius, gripped the nation's attention during the spring of 2012.

Kovakantinen

Oscar, physically and sexually abusive, stabbed his partner and two stepdaughters to death, buried the bodies, and fled the state with his two younger children. Paul, a respected investment banker, donned a Halloween mask and shot his wife and two children before turning the gun on himself.

Pehmeäkantinen

Why do certain people commit acts of crime? Why does crime happen in certain places?

Kovakantinen

This classic textbook has provided students of medical law and ethics with a framework for exploring this fascinating subject for over 25 years.

Pehmeäkantinen

Jos sairastun vakavasti tai jos en vanhana kykene ilmaisemaan tervettä tahtoani, mitkä ovat toiveeni? Minkälaista hoitoa ja hoivaa haluan? Miten haluan omaisuuttani käytettävän, ja kenen haluan päättävän asioistani?

Kovakantinen

Vuosittain julkaistavan Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö eripainoksen runkona on Suomen Laki III -teoksen Sosiaali- ja terveydenhuolto-osasto. Mukana on myös Suomen Laki I:n, II:n ja III:n muissa osastoissa olevia alaan liittyviä säädöksiä.

Pehmeäkantinen

The human genome sequence is being studied in thousands of laboratories across the world, new associations between genetic variations and disease and physiological traits are announced each week, and the databases containing the accumulated genomic data of the research community are growing at ra

e-julkaisu

Because lawyers arent doctors, they can misinterpret medical evidence.

e-julkaisu

Psychopaths constitute less than 1% of the general population but over 20% of prison populations. They commit a disproportionate amount of crime and violence in society.

Kovakantinen

The legal challenge to the Affordable Care Act, and the Supreme Court's decision to uphold the law, is quite possibly the most momentous Supreme Court case on the issue of federal power in our era.

Kovakantinen

The Globalization of Health Care is the first book to offer a comprehensive legal and ethical analysis of the most interesting and broadest reaching development in health care of the last twenty years: its globalization.

Kovakantinen

Kirja tarjoaa kattavan kuvauksen eläkejärjestelmien perusteista, Suomen järjestelmästä ja sen toiminnasta sekä keskustelua eläkejärjestelmän kestävyydestä.

Pehmeäkantinen

Työtapaturmakirja - työtapaturmien ja ammattitautien korvaus- ja vakuutusasiat

Pehmeäkantinen

Den nya patientsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 januari 2011, innebär många nyheter och lyfter fram olika aspekter på patientsäkerheten. Där ställs krav på vårdgivarna att bedriva ett systematiskt och förebyggande patientsäkerhetsarbete.

Kovakantinen

The Law and Ethics of Medicine: Essays on the Inviolability of Human Life explains the principle of the inviolability of human life and its continuing relevance to English law governing aspects of medical practice at the beginning and end of life.

Kovakantinen

European Yearbook of Disability Law, Volume 3

Kovakantinen

European Studies in Law and Economics, Volume 5

Pehmeäkantinen

School of Human Rights Research, Volume 53

Pehmeäkantinen

Nuorisolaki muuttui vuoden 2011 alussa. Lain muutoksissa säädetään nuoria koskevasta monialaisesta yhteistyöstä sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta.

Kovakantinen