Sopimukset

Vastaatko sopimusneuvotteluista myyjän tai ostajan roolissa? Teetkö sopimuksia, mutta et ole taustaltasi juristi? Tämä valmennus sopii juuri sinulle! Valmennus koostuu kahdesta koulutuspäivästä, joiden avulla kirkastat itsellesi, mitä hyvät sopimukset sisältävät ja miten niitä tehdään niin, että ne tukevat toimintasi tavoitteita.

Julkisten hankintojen ajankohtaispäivä kokoaa julkisten hankintojen parissa työskentelevät tarjoajat ja hankinta-asiantuntijat perehtymään ajankohtaiseen lainsäädäntöön, tuoreeseen oikeuskäytäntöön ja alan ilmiöihin. Miten hankintayksiköiden ja toimittajien pitää huomioida sosiaalinen vastuu julkisissa hankinnoissa? Entä mitä selvitysvelvollisuuksia liittyy rikosrekisteriotteisiin?

Elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin tarkoitetut vakiosopimusehdot YSE 1998 määrittävät edelleen vahvasti rakennusalan sopimuskenttää ja niiden tulkinnasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa.
Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta, verotuksesta sekä johdon vastuista.
 
Seminaari tarjoaa tilaisuuden kuulla, millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille esitetään ja millaisia ratkaisuja niihin löydetään.
 
Mikä on GDPR? Miten se vaikuttaa yritysten sopimuksiin? Miten uudet IT2018-sopimusehdot vastaavat tietosuoja-asetuksen asettamiin haasteisiin?

Opi kokeneilta yritysjuristeilta!

Näkökulmia yritysjuristin työhön

Yritysjuristipäivä tarjoaa näkökulmia niin yrityslakimiehille, asianajajille kuin yrityslakimiehiksi tähtääville.

The transfer of immovables in Europe creates a series of challenges and questions in practice. The increase in cross-border transactions of immovable property within the European Union has created a demand for knowledge of the system of land registration across a range of jurisdictions.

Kovakantinen

This concise landmark in law and jurisprudence offers the first coherent, liberal account of contract law.

Kovakantinen

IPR käytännönläheisesti on helppotajuinen esitys erityisesti yrityksille ja yrityksissä aineettoman omaisuuden kanssa tekemisissä oleville henkilöille.

Kovakantinen

Syksyllä 2015 julkistettavat IT2015-sopimusehdot helpottavat sopimusten tekoa IT-alalla ja soveltuvat käytettäviksi IT-sopimuksissa asiakkaiden ja toimittajien välillä.

Kovakantinen

Jokaisen tuotteita valmistavan yrityksen on järjestettävä omien tuotteidensa jakelu ja myynti loppuasiakkaille. Yksi yleisimpiä tapoja on järjestää tuotteiden myynti itsenäisen jälleenmyyjän tai agentin avulla sen sijaan, että yritys perustaisi oman myyntiverkoston tytäryhtiöineen.

Kovakantinen

Kokonaisvaltainen esitys viestinnän ja informaation sääntelystä Suomessa.

Kovakantinen

Sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, linkittäminen, hakusanamarkkinointi, tubetus, blogit, piilomainonta – nykypäivän markkinoinnin todellisuutta. Vilpillistä kilpailua koskeva lainsäädäntö samoin kuin kuluttajasuojalaki ovat ajalta, jollain mistään tällaisesta ei ollut tietoakaan.

Kovakantinen

Sopimukset ovat juridiikan perusteet luentosarjan ensimmäinen osio. Osassa käydään läpi sopimuksiin liittyvää perusasiaa. Kurssi on tarkoitettu patenttiasiamiehille, patentti-insinööreille, IPR-assistenteille sekä muille jotka työssään tarvitsevat juridiikan perusosaamista. Luentosarja jatkuu oikeudenkäyntiosiolla 8.2.2018.

The law of commercial remedies raises a number of important doctrinal, theoretical and practical controversies which deserve sustained and rigorous examination.

Kovakantinen
Onnistunut hankintasopimus on yritykselle keskeinen kilpailutekijä. Hankintasopimuksen tulisi sovittaa osapuolten tavoitteet yhteen ja luoda ennustettava pohja, jolta suunnitella liiketoimintaa. Erinomainen hankintatiimi luo aitoa strategista lisäarvoa organisaatiolleen mm. ennustettavuuden, kustannuskilpailukyvyn ja toteutuskyvyn muodossa.

Jokaisella yhtiöllä on lukuisia yrityssalaisuuksia, joiden salassa pitäminen merkitsee yhtiölle kilpailuetua. Teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä käsitteet yrityssalaisuus, liikesalaisuus sekä liike- ja ammattisalaisuus tarkoittavat ja mikä on niiden lakisääteinen suoja.

Kovakantinen

Boken Obligationsrätt är en vetenskaplig och systematisk framställning av obligationsrättens allmänna del.

Kovakantinen
Tiedon varallisuusarvon merkitys on kasvamassa ja tämän vuoksi siihen liittyvä juridiikka on myös aiempaa tärkeämpää. Tietoon liittyy tietosuojan lisäksi myös useampia muita oikeudellisia näkökulmia ja huomioitavia asioita.

Provides a clear and detailed account of Commercial Law, covering the fundamental principles Focuses on topics common to the majority of law courses The book can easily be related to the course material Uses a clear and straightforward approach to cut through the black letter law Supplies everyth

Kovakantinen

Provides a clear and detailed account of Commercial Law, covering the fundamental principles Focuses on topics common to the majority of law courses The book can easily be related to the course material Uses a clear and straightforward approach to cut through the black letter law Supplies everyth

Kovakantinen

Accidents Abroad focuses on English personal injury claims with an international element. An international element can occur if either party is domiciled abroad or if the accident occurs abroad. Accidents Abroad will explain a complicated area of law in a comprehensive manner.

Kovakantinen

Renowned worldwide as the foremost authority on private international law, Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws: Explains the rules, principles and practice that determine how the law of England and Wales relates to other legal systems, dealing (in volume 1) with general principles

Kovakantinen

Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms examines, in a straightforward and practical manner, this integral area of contract law and provides guidance to the practitioner on drafting and using exclusion clauses effectively within the formative phase of a contract.

Kovakantinen

Hyvin laadittu sopimus on toimivan yhteistyön ydin. Tässä koulutuksessa käydään läpi palvelusopimuksen laatimisen reunaehdot, esitellään yleisesti noudatettavat sopimusehdot sekä suunnitellaan sopimukselle ideaali rakenne. Miten ongelmatilanteisiin voi varautua ennakolta? Saako sopimusta myöhemmin muuttaa? Perehdymme palvelusopimusten keskeisiin ehtoihin ja sopimuksen seurantaan.

Hankintasopimus on toimivan julkisen hankinnan ydin. Sopimuksen merkitys jää kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittää koko myöhempää yhteistyötä. Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimuksen laatimisen reunaehdot, esitellään yleisesti noudatettavat sopimusehdot sekä suunnitellaan hankintasopimukselle ideaali rakenne.

Hankintasopimus on toimivan julkisen hankinnan ydin. Sopimuksen merkitys jää kilpailutusvaiheessa helposti vähälle huomiolle, vaikka juuri hankintasopimus määrittää koko myöhempää yhteistyötä. Tässä koulutuksessa käydään läpi sopimuksen laatimisen reunaehdot, esitellään yleisesti noudatettavat sopimusehdot sekä suunnitellaan hankintasopimukselle ideaali rakenne.

Sjoitustoiminnan sääntely uudistuu 2018. Varmista ja dokumentoi osaaminen MiFID II -verkkokurssikokonaisuudella.

EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuo muutoksia liikesalaisuuksien suojaan sekä EU-tasolla että kansallisesti. EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuli voimaan kesällä 2016. Sen kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on käynnissä, hallituksen esitystä odotellaan alkuvuodesta 2018. Direktiivin täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy 9.6.2018. Mitä uusi lainsäädäntö tarkoittaa käytännössä?

Köplagen (1990:931) är dispositiv rätt för köp av lös egendom. Den är vår kanske mest centrala förmögenhetsrättsliga lagreglering, inte minst eftersom den även utanför sitt primära tillämpningsområde påverkar bedömningen av åtskilliga obligationsrättsliga frågeställningar.

Kovakantinen

Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar.

Kovakantinen

I denna artikelsamling behandlar författaren vad som kännetecknar juridisk teori och metod på kontraktsrättens område i vissa avseenden. En fråga som ges ett betydande utrymme är om en domstol i vissa fall har kompetens att avvika från lydelsen av en lagregel.

Kovakantinen

Perinnönjakopäivässä keskitytään perinnönjaon suorittamiseen ja oikeusvaikutuksiin. Lisäksi käsitellään jakajan esteellisyyteen ja esteellisyyden vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Samoin tarkastellaan jakajan toimivaltaa ja sen eroa pesänselvittäjän toimivaltaan.

Alma Talent Pro/Lakimiesliiton Koulutuksen perinteisessä Tavaramerkkipäivässä saat ajankohtaiskatsauksen alan lakihankkeisiin ja kuulet tuoreimmat näkökulmat tavaramerkkioikeudellisesta oikeuskäytännöstä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Päivän aikana saat myös käytännön työkaluja, joilla hallita ja ratkaista koko ajan muuttuvan toimintakentän ongelmia.

Seminaarissa keskitytään yritysten hankintatoiminnan haasteisiin ja mahdollisuuksiin käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Päivän aikana käsitellään laajasti hankintasopimuksiin liittyviä juridisia sekä sopimusteknisiä kysymyksiä.

Lakimiesliiton koulutus järjestää jälleen huippusuositun kaksiosaisen kokonaisuuden sopimuksen laatimisesta ja sopimustekniikasta! Koulutuksessa pureudutaan kansainvälisten ja kotimaisten sopimusten olennaisiin sopimusehtoihin ja tulkintaperiaatteisiin sekä käydään läpi hyviä sopimuskäytänteitä ja ennakoivaa varautumista häiriötilanteisiin.

Osakeyhtiö vastaa lähtökohtaisesti omista sitoumuksistaan. Vaikka osakeyhtiössä toimivien vastuu ei siis ole henkilökohtaista, tähän sääntöön on paljon poikkeuksia. Kun yhtiössä tai konsernissa roolit sekoittuvat taikka yhdellä henkilöllä on useampia rooleja, voidaan tehdä jopa laittomia päätöksiä ja ottaa turhia oikeudellisia riskejä.

Esinevakuuksilla on pankkitoiminnassa ja muussa järjestäytyneessä luotonannossa suuri merkitys. Teos on ajantasainen yleisesitys aihepiiristä.

Kovakantinen

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-toimituslausekkeet ovat myyjän ja ostajan tärkeä työkalu kaupan sopimuksia solmittaessa. Lausekkeita uudistettiin ja niiden soveltamisalaa laajennettiin vuonna 2010, ja ne ovat laajasti käytössä yrityksissä eri puolilla maailmaa.

Kovakantinen

Teoksessa tarkastellaan asunto-osakeyhtiöissä esiin tulevia vahingonkorvauskysymyksiä. Suomessa on asunto-osakeyhtiöitä yli 80.000 kappaletta ja erilaiset vahingonkorvausoikeudelliset ongelmat ja riitaisuudet ovatkin varsin yleisiä.

Kovakantinen

A sound understanding of legal professional privilege provides practitioners with a strategic advantage not to be underestimated. This authoritative text provides a comprehensive reference to legal privilege in both contentious and non-contentious contexts.

Kovakantinen

Jewish copyright law is a rich body of jurisprudence that developed in parallel with modern copyright laws and the book privileges that preceded them. Jewish copyright law owes its origins to a reprinting ban that the Rome rabbinic court issued for three books of Hebrew grammar in 1518.

Kovakantinen

A pressing problem often facing commercial practitioners is how to determine the principle which would dictate when a proprietary claim is available and when it is not.

Kovakantinen

Delay in the Performance of Contractual Obligations remains the leading practitioner work on the subject and includes consideration of variations in practice in different sectors. There are many new cases reflected in this new edition.

Kovakantinen

Providing analysis and interpretation on the construction of the Bermuda Form, this second edition also addresses the dispute resolution process and covers the legal and practical issues which arise in the international arbitration of large and complex disputes under it.

Kovakantinen

The third edition of this invaluable guide covers the application and practice of the law of set-off in over 30 jurisdictions spanning Europe, Asia and the Americas.

Kovakantinen

The third edition of Transaction Avoidance in Insolvencies considers all the possible ways in which a vulnerable transaction might be attacked, as well as practical issues that can arise in a typical transaction avoidance case.

Kovakantinen

This, the only book in print to focus on liquidated damages and penalty clauses, analyses the common law jurisdiction to control stipulated damages clauses, and the distinction between enforceable liquidated damages clauses and unenforceable penalty clauses.

Kovakantinen

The creation of the Unified Patent Court (UPC) is the most prominent change in the European legal landscape for the last four decades. This book explains how the new system works in practice and how to make the best use of its provisions.

Kovakantinen

International law's rich existence in the world can be illuminated by its objects. International law is often developed, conveyed, and authorized through its objects and/or their representation.

Kovakantinen

Many people assume that what morally justifies private ownership of property is either individual freedom or social welfare, defined in terms of maximizing personal preference-satisfaction.

Kovakantinen

This book provides a focused and detailed discussion of one specific type of intellectual property (IP) transaction: the patent and know-how licence agreement. It analyses and explains the legal and practical issues that arise when drafting, negotiating, and advising on this kind of agreement.

Kovakantinen

It is an unquestioned assumption of trade mark law that trade marks are territorial. But is territoriality relevant in a global marketplace? If trade marks are not dependent upon territoriality what are the alternative models for their protection?

Kovakantinen

This English translation makes available to anglophone readers a modern classic of German tort theory.

Kovakantinen

Teoksessa käsitellään perusasioita omistusoikeudesta, panttioikeudesta ja erilaisista erityisistä oikeuksista kuten vuokraoikeudesta. Näiden oikeuksien sisällön ja luonteen ohella selvitetään etenkin valikoituja oikeustoimiliitännäisiä ongelmia.

Kovakantinen

Copyright law was once an esoteric backwater, the special province of professional authors, publishers, and entertainment companies, but it now impacts everyone who uses the Internet or consumes cultural expression on a computer, mobile phone, or personal tablet.

Kovakantinen

The 'fresh start' that is afforded individual debtors through the discharge doctrines of American bankruptcy law has, to date, defied justification by a single normative principle or theoretical paradigm.

Kovakantinen

This book offers a practical and comprehensive guide to using the European patent system. Focusing on both substantive law and procedure in the United Kingdom and Germany, it sets out an in-depth framework for both of these major jurisdictions in patent litigation.

Kovakantinen

The common law began as England's national system of adjudication for correcting wrongs, protecting rights, and enforcing due administration of government in the Royal courts.

Kovakantinen

Todistelu Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun kommentaari on kattava perusteos uudesta todistuslainsäädännöstä. Todistelua koskevat säännökset muuttuvat täydellisesti vuoden 2016 alusta lähtien.

e-julkaisu

Velallisen rikokset - Tunnusmerkistöt ja yleiset opit -teos sisältää kattavan ja käytännönläheisen esityksen kaikista RL 39 luvun velallisen rikosten tunnusmerkistöistä sekä niiden tulkintaan liittyvistä keskeisistä KKO:n ja EIT:n ratkaisuista.

Kovakantinen

Teos sisältää keskeisen yksityis-, rikos- ja prosessioikeuden lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten yleishallinto-oikeudesta ja työ- ja virkasuhteista. Kansallisen lainsäädännön lisäksi kirjassa on myös valtiosopimuksia ja EU-säädöksiä.

Kovakantinen

Jakamistaloudella tarkoitetaan yksinkertaistaen taloutta, jossa omistamisen asemesta tavaroita ja palveluita jaetaan tai vuokrataan. Useimmin esillä ovat kuljetuksia tarjoava palvelu Uber sekä majoituspalveluja tarjoava Airbnb, mutta jakamistalous on paljon muutakin.

Kovakantinen

Oikeuden perusteokset -sarjaan kuuluvassa teoksessa käsitellään ulosottoon, konkurssiin, yksityishenkilön velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen ja kansainvälisen insolvenssioikeuden kysymyksiin liittyvät asiat ja paneudutaan tarkasti kunkin osa-alueen menettelytapoihin ja käytäntöihin.

Kovakantinen

Velvoiteoikeus voidaan määritellä oikeudenalaksi, jolla tarkastelun kohteena ovat velka- ja muut velvoitesuhteet. Velvoitteet perustuvat usein sopimukseen, mutta niitä voi syntyä myös suoraan lainsäädännön nojalla esimerkiksi vahingonkorvausvastuun muodossa.

Kovakantinen

Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus käsittelee kansainvälisen verotuksen keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä laajasti ja monipuolisesti. Kyseessä on kansainvälisen verotuksen suomenkielisen perusteoksen kolmas painos.

Kovakantinen

Selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Teoksessa on runsaasti erilaisia asiakirjoja muun muassa seuraavista aihepiireistä:

Kovakantinen

Perhe on yhteiskunnan perussolu. Perheen jäsenillä on toisiaan kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kovakantinen

Markkinoiden kattavin ja perusteellisin osakeyhtiöoikeuden käsikirja Osakeyhtiölaki I-II ilmestyy uudistettuna painoksena keväällä 2018. Kovakantinen

Teos on käytännönläheinen opas yrityksille ja työntekijöille työnantajalta saatujen luontoisetujen ja henkilökuntaetujen käsittelystä verotuksessa. Teoksessa käydään läpi sekä luontoisetujen (mm. asunto-, ravinto-, auto- ja puhelinetu) ja tavanomaisten henkilökuntaetujen (mm.

Kovakantinen

Osakeyhtiön jakaminen on sekä yhtiö- että vero-oikeudessa tunnettu yritysjärjestelymalli. Siihen liittyy runsaasti toisaalta teoreettisia ja toisaalta käytännöllisiä ongelmia. Ajankohtainen teos tuo uusimmat EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden kysymykset ja vastaukset lukijan käytettäviksi.

Kovakantinen

Osakeyhtiö on alan ehdoton perusteos, joka kattaa seikkaperäisenä käsikirjana koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen oikeuskäytäntöön.

Kovakantinen