Rakentaminen

Tiedätkö, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon kunnallisten päätösten tiedoksiannossa ja henkilötietojen julkaisemisessa verkossa? Entä osaatko tunnistaa ja analysoida erilaiset esteellisyystilanteet – kuinka uusin tuomioistuinkäytäntö ja laillisuusvalvojien kannanotot ovat linjanneet tulkintakysymyksiä?
Allianssimalli on noussut suosituksi rakennushankkeiden toteutusmuodoksi. Yhteiset pelisäännöt ovat kuitenkin puuttuneet ja käytäntö on ollut kirjavaa. Nyt Rakennustietosäätiö on saamassa valmiiksi yhteisen sopimusmallin. Sopimusmallit julkistetaan vasta alkusyksystä, mutta mallien sisällöstä on päästy jo yhteisymmärrykseen.

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Rakentaminen ja maankäyttö 2018 -lakiteokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Kovakantinen

Käytännönläheinen kommentaariteos kokoaa yhteen kiinteistöverotusta koskevan tiedon sekä valottaa monia verovelvollisen kannalta tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

Kovakantinen
Elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin tarkoitetut vakiosopimusehdot YSE 1998 määrittävät edelleen vahvasti rakennusalan sopimuskenttää ja niiden tulkinnasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa.

YVA-oikeus - uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely -teos käy perusteellisesti läpi ympäristönkäyttöhankkeisiin sovellettavan ympäristövaikutusten arvioinnin oikeudellista sääntelyä ja sen tulkintalähteitä.

Kovakantinen

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

Kovakantinen

Ympäristöoikeuden tehtävänä on suhteuttaa laissa määritellyt ympäristönsuojelutavoitteet muihin ympäristöä koskeviin intresseihin.

e-julkaisu

Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan ajankohtaisimpiin teemoihin.

Numerossa 3/2017 on seuraavat artikkelit:

LAURA TEBANO

Kovakantinen

Asuntoluottodirektiivin vaateiden mukaiset verkkokurssit ja osaamisen todentaminen. Kokonaisuus sisältää seuraavat verkkokurssit: Luotto- ja asuntomarkkinat Suomessa Luoton myöntäminen Asunto-omaisuuden ostamisprosessi Asuntoluotot: osaamiskoe

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu - mikä muuttuu ja miten? Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa soveltaa, kunnes uudet säännökset on annettu vuodenvaihteeseen mennessä.

Menesty asuntokauppariidassa! Millä tavoin uusi asumisterveysasetus muutti hometalotutkimuksia, ja millaiset ovat merkityksellisiä todisteita oikeudenkäyntiä varten? Miten KKO:n tuoreet ratkaisut hometaloriidoissa linjaavat tulkintakäytäntöjä jatkossa? Asuntokauppariidat ovat yleistyneet viime vuosina huomattavasti.

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työnantajalle, mutta työntekijöidenkin on osaltaan huolehdittava turvallisuudesta työpaikalla. Lainsäädännössä määritellään sekä työnantajan että työntekijän velvollisuudet. Työturvallisuusasioissa tehokas yhteistoiminta on tärkeää. Työturvallisuusasioita valvovat työsuojeluviranomaiset pyrkivät toiminnallaan ehkäisemään työtapaturmia.

Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem - med eller utan juridisk utbildning - som kommer i kontakt med hyresfrågor. I denna tionde upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2016 beaktats. Det gäller bl.a.

Kovakantinen

Koulutuksessa selvitetään asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksen ajankohtaisia asioita tontteihin, rasitteisiin ja sopimuksiin liittyen.

Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset -koulutuksen aiheita: asunnon vuokraus, yleistä tietoa, säännöksiä ja käsitteitä vuokrasopimukset, lomakkeet ja vuokrasopimusmallit vuokratilastot Hyvä vuokratapa -menettely Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Vuokraustoiminnan koulutussarjassa käsitellään kattavasti asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys sekä häiriötilanteiden hallinta ja oikeusmenettelyt. Häiriötilanteiden hallinta -koulutuksessa käsitellään erilaisia vuokrasuhteen häiriötilanteita ja niiden käsittelyä eri tilanteiden ennakoinnista aina oikeusmenettelyyn.

Korkeatasoinen, käytännön näkökulmasta rakennettu koulutustilaisuus kokoaa yhteen kiinteistönvälittäjien lisäksi alan lakimiehet sekä muut asunto- ja kiinteistökaupan asiantuntijat.

Koulutus keskittyy huoneenvuokralainsäädäntöön erityisesti asuinhuoneistojen osalta, mutta myös liikehuoneistoja käsitellään vuokrasopimuksen laatimisen osalta. Päivän aikana käsitellään esimerkkien kautta ja hyvä vuokratapa huomioiden huoneiston käyttöä ja kunnossapitoa, vuokran suuruutta, vuokraoikeuden siirtoa sekä sopimuksen siirtoa, jatkamista, irtisanomista ja purkamista.

Vuokraustoiminnan koulutussarjassa käsitellään kattavasti asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys sekä häiriötilanteiden hallinta ja oikeusmenettelyt. Häiriötilanteiden hallinta -koulutuksessa käsitellään erilaisia vuokrasuhteen häiriötilanteita ja niiden käsittelyä eri tilanteiden ennakoinnista aina oikeusmenettelyyn.

Päivän aikana käsitellään toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioihin tyypillisesti liittyviä haasteita, ongelmatilanteita ja käytännön esimerkkejä eri toimijoiden näkökulmasta. Seminaarissa keskitytään erityisesti kiinteistötransaktioiden verotus-, rahoitus- ja varallisuusoikeudellisiin kysymyksiin.

Suosittu Rakennusriitapäivä järjestetään jälleen! Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä. Seminaarin aiheina on tänä vuonna muun muassa: konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu urakoitsijan selonottovelvollisuus vs.

Rakennusurakan eri vaiheisiin liittyy vastuukysymyksiä, joihin liittyvät tulkinnat eivät välttämättä ole yksiselitteisiä. Tilaisuudessa tarkastellaan käytännönläheisestä näkökulmasta urakkaan osallistuvien tahojen vastuita urakan eri vaiheissa.

Academically rigorous yet welcoming and fully attuned to the needs of the student reader, Chris Bevan's Land Law represents a new breed of textbook, blending traditional and contemporary teaching approaches to guide its readers to a confident understanding of the subject.

Kovakantinen

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Kovakantinen

Kiinteistönmuodostamislaki-teoksessa käsitellään kiinteistönmuodostamisen peruskäsitteet ja periaatteet, kiinteistönmuodostamistoimenpiteet, kiinteistöjärjestelyt, kiinteistönmääritystoimitukset, oikeudenkäynti ja muut oikaisukeinot kiinteistönmuodostamisasioissa sekä kiinteistörekisteri.

e-julkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu

Käytetyn asunnon kauppa on asuntokaupan ammattilaisten suositun perusteoksen neljäs uudistettu painos!

Kovakantinen

Ympäristöoikeuden tehtävänä on suhteuttaa laissa määritellyt ympäristönsuojelutavoitteet muihin ympäristöä koskeviin intresseihin.

Pehmeäkantinen

Selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Teoksessa on runsaasti erilaisia asiakirjoja muun muassa seuraavista aihepiireistä:

Kovakantinen

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Maankäyttö- ja rakennuslaki on tärkeimpiä elinympäristöämme koskevia lakeja. Se sisältää maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen perussäännökset. Sääntely koskettaa jokaista kuntaa, rakennuttajaa, maanomistajaa ja asukasta.

Kovakantinen

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö. Tämä kolmas, uudistettu laitos on huolellisesti saatettu ajan tasalle sekä oikeuskäytännön että lain muutosten osalta.

Kovakantinen

Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset. Teoksessa on kemikaalilaki, laki räjähdysvaarallisista aineista sekä keskeiset räjähteitä, räjäytystyötä, neste- ja maakaasua sekä öljylämmityslaitteita koskevat säädökset.

Pehmeäkantinen

Rakennusalan lainsäädäntö sisältää laajasti rakentamista ja maankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä kaavoituksesta rakennuslupiin ja tilaajavastuusta rakennustuotteiden hyväksyntään.

Pehmeäkantinen

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Kirja kertoo kattavasti urakoitsijaa koskevista sopimusasioista. Siinä on runsaasti käytännön toimintaohjeita, asiakirjojen malleja ja esimerkkejä oikeustapauksista. Kirja on urakoitsijan käytännön käsikirja, josta tarvittavat tiedot löytyvät helposti. Sopii myös oppikirjaksi.

Pehmeäkantinen

Vuosittain päivitettävästä oppaasta selviävät yleiset arvonlisäverosäännöt sekä rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotuksen erityiset periaatteet. Erityisesti tarkastellaan rakentamisen arvonlisäverotusta eri tilanteissa.

Pehmeäkantinen

Kirja on päivitetty voimaan tulleiden työehtosopimusten mukaiseksi. Kirjassa esitellään rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusten soveltaminen ja työsuhteita koskeva lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Rakennusalan lainsäädäntö 2014 sisältää laajasti rakentamista ja maankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä kaavoituksesta rakennuslupiin ja tilaajavastuusta rakennustuotteiden hyväksyntään.

Pehmeäkantinen

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Tutkielmassa käsitellään niitä oikeudellisia ongelmia, joihin urheiluareenaa rakennettaessa tulee varautua. Tutkimuksessa on pyritty korostamaan urheiluareenan rakentamiseen liittyviä ominaispiirteitä, minkä vuoksi rakennusaikaiset ongelmat on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Pehmeäkantinen

Sopimuksilla on nykyisin keskeinen rooli rakennusprojektien käytännön tilanteissa ja monien eri ammattilaisten työssä. Sopimustaitoja ja oikeudellista osaamista tarvitsevat kaikki, jotka tekevät, neuvottelevat ja toteuttavat rakennusalan tarjouksia, sopimuksia tai hankintoja.

Kovakantinen

Rakennusalan lainsäädäntö 2013 sisältää laajasti rakentamista ja maankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä kaavoituksesta rakennuslupiin ja tilaajavastuusta rakennustuotteiden hyväksyntään.

Pehmeäkantinen

Whether preparing for a trial, formulating a claim for maximum effect, or evaluating a claim for purposes of settlement strategy, use Construction Damages and Remedies, Second Edition as your main reference.

Kovakantinen

Arvostettu Business Law Forum -kirjasarja täyttää 10 vuotta! Uutuusteokseen on koottu joukko ajankohtaisia ja korkeatasoisia juridiikan artikkeleja, joita ei muualta saa. Kirjan teemat ovat ajankohtaisia ja mielenkiintoisia sekä käytännössä että teorian kannalta

Kovakantinen

Kirjassa tarkastellaan rakennusalan sopimusoikeutta monipuolisesti suunnittelun alkamisesta urakoitsijan takuuajan jälkeiseen vastuuseen. Kirja opastaa oikean sopimusvaihtoehdon valinnassa sekä selvittää RT-asiakirjojen tärkeimpien kohtien tulkintoja.

Questions of insurance arise in virtually all constructions cases.

Kovakantinen

This unique new book explains, on a country-by-country basis, the different dispute resolution methods which can be used in construction, infrastructure and public-private partnership (PPP) projects.

Kovakantinen

Giving a clear, concise introduction to land law, this book looks at the way in which the law regulates our relationship with the land on which we walk, work, and live.

Pehmeäkantinen

Giving a clear, concise introduction to land law, this book looks at the way in which the law regulates our relationship with the land on which we walk, work, and live.

Kovakantinen

1.7.2012 voimaan tulleet uudet energiamääräykset asettavat vaatimuksen rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle. Sitä kuvaa yksi arvo – E-luku.

Pehmeäkantinen

Julkisten rakennushankintojen kilpailuttamisopas päivitetään oikeustapausten osalta. Samalla siihen lisätään tietoa tilaajavastuulaista. Päivitetty ja nimeä myöten uudistettu painos ilmestyy 2013.

Pehmeäkantinen

Oppaassa kerrotaan, millaisia lakisääteisiä velvoitteita tilaajalla on sopimuskumppaneidensa taustan tarkistamisessa ja mitä tulee ottaa huomioon ulkomaisen yrityksen ja työntekijän kanssa toimittaessa.

e-julkaisu

Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 käytetään yleisesti rakennushankkeissa kaikilla rakentamisen toimialoilla. Ehdot sisältävät 92 pykälää, joten niiden hallitseminen ja ”lukutaito” rakennushankkeen eri vaiheissa on vaativaa.

Pehmeäkantinen

Rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusten soveltaminen ja työsuhteita koskeva lainsäädäntö yksissä kansissa. Kattavan tietosisällön lisäksi kirjassa on runsaasti kysymyksiä ja vastauksia, käytännön esimerkkejä sekä oikeuden työsuhteita koskevia ratkaisuja.

Pehmeäkantinen

Oppaassa kerrotaan, miten rakennusalan yritykset voivat toimia oikein YT-lain mukaista menettelyä vaativissa tilanteissa. Opas perustuu voimassa olevaan YT-lakiin sekä rakennusalan työehtosopimusten määräyksiin, joita on tarpeellisilta osin sisällytetty oppaan tekstiin.

Pehmeäkantinen

Rakennusalan työturvallisuus -kansioon on koottu työmaalla yleisimmin tarvittava työturvallisuustieto yksiin kansiin. Kansion avulla työsuojeluasiat on helppo hoitaa varmasti, määräysten ja hyvän käytännön mukaisesti.

Rakennusalan lainsäädäntöön perehtynyt varatuomari Aaro Liuksiala tarkastelee kirjassaan rakennusalan sopimusoikeutta monipuolisesti suunnittelun alkamisesta urakoitsijan takuuajan jälkeiseen vastuuseen.

e-julkaisu

Despite repeated attempts in recent years to simplify the planning system, planning law has continued to be so complex that practitioners and students alike have found it difficult to disentangle the issues and principles involved.

Pehmeäkantinen

Maakaaren järjestelmä II on kattava kokonaisesitys kiinteistökirjaamisesta. Teoksen aiheina ovat kirjaamisen johtavat periaatteet, kirjaamismenettely, lainhuudatus ja erityisen oikeuden kirjaaminen. Lähtökohtana on maakaaren sääntely ja sen yksityiskohtainen tarkastelu.

Kovakantinen