Rahoitus, arvopaperit ja yrityskauppa

Konkurssilainsäädäntö on uudistumassa: tulossa ympäristövastuun sääntely ja virtaviivaisempi menettely – tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Mitä termi ”business crime” kätkee sisälleen? Sen keskiössä on lahjontaa, rahanpesua, petoksia ja kiskontaa.

e-julkaisu

Talousosaaja 1. Johdatus kirjanpitoon ja kannattavuuteen Digikirja (6kk)

Kovakantinen

Teos käy käytännönläheisesti läpi harmaan talouden ilmiöitä ja talousrikollisuutta sekä niiden torjuntaa.

e-julkaisu

Elinkeinoverotus-teos on erinomainen apuväline elinkeinoverotuksen konkreettisten ongelmien ratkaisuun. Kirjassa käsitellään käytännönläheisesti elinkeinoverotuksen eri alueiden säädökset, verotuksen perusteet ja säädösten käytännön tulkinta.

Kovakantinen

Velallisen rikokset - Tunnusmerkistöt ja yleiset opit -teos sisältää kattavan ja käytännönläheisen esityksen kaikista RL 39 luvun velallisen rikosten tunnusmerkistöistä sekä niiden tulkintaan liittyvistä keskeisistä KKO:n ja EIT:n ratkaisuista.

Kovakantinen

Kirja esittelee käytännönläheisesti verotuksen ajankohtaisen ja yritysten kannalta taloudellisesti merkittävän aihealueen. Siirtohinnoittelu aiheuttaa tällä hetkellä kansainvälisesti toimiville konserneille merkittävimmät veroriskit.

Kovakantinen

Maailmantalous, talouskriisi, yhteiskunnallinen liikehdintä, hinnat, palkat ja varallisuus sisältyvät asioina lähes jokaiseen tämän päivän talouden, politiikan, kotimaan ja ulkomaan uutiseen. Asioita yhdistävät väestökehitys, taloudellinen toiminta ja pitkän aikavälin kehitys.

Kovakantinen

Takausvakuutus on ensimmäinen kattava suomenkielinen teos tästä vakuutusalan ehkä tuntemattomimmasta vakuutuslajista. Teos esittelee takausvakuutuksen aseman yhtenä markkinoittemme vakuustuotteena, sen suhteen lainsäädäntöön ja pankkitakaukseen sekä perinteisempään vakuuttamisen.

Kovakantinen

Teoksessa selvitetään laajasti pankkitoimintaa ja sen toimintaympäristöä.

Kovakantinen

Kirja antaa kattavan ja selkeän kuvan riskienhallintaan liittyvästä toimintakentästä niin yrityksen sisällä kuin erilaisten ulkopuolisten vaatimusten kannalta. Kirjaa voi lukea myös itsenäisinä kappaleina, jolloin siitä saa käytännön vinkkejä ja neuvoja riskienhallintatyöhön.

Kovakantinen

Vakuutusyrityksen perustehtävä on toimia riskin jakamisen foorumina. Tämä tapahtuu tarjoamalla vakuutusturvaa ja perimällä etukäteen asiakkailta turvan kattava vakuutusmaksu. Vakuutusmaksut sijoitetaan odottamaan aikaa, jolloin ne tarvitaan vakuutuskorvausten maksua varten.

Kovakantinen
Yritysten toimintaympäristön muutos on tuonut esiin uudenlaisia yhtiöoikeudellisia kysymyksiä mm. rahoituksesta ja pääomanhankinnasta, varojenjaosta, verotuksesta sekä johdon vastuista.
 
Seminaari tarjoaa tilaisuuden kuulla, millaisia kysymyksiä yhtiöoikeuden kokeneille ammattilaisille esitetään ja millaisia ratkaisuja niihin löydetään.
 
Miten alisuoriutuminen otetaan puheeksi rakentavasti ja miten alisuoriutuja valmennetaan pysyvästi paremmalle suoritustasolle? Usein pitkään jatkuneet alisuoriutumistilanteet ovat päässeet vuosien saatossa vaikuttamaan koko työyhteisöön. Mistä saisi selkeän sapluunan miten toimia?

Arvonlisäverotus 2018 on käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa perusteellisen tiedon arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Kirja on oiva työkalu muun muassa verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoille sekä liikkeenjohdolle.

e-julkaisu

Arvonlisäverotus 2018 on käytännönläheinen käsikirja, joka tarjoaa perusteellisen tiedon arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Kirja on oiva työkalu muun muassa verotuksen ja taloushallinnon asiantuntijoille sekä liikkeenjohdolle.

Kovakantinen

Velallisen rikokset - Tunnusmerkistöt ja yleiset opit -teos sisältää kattavan ja käytännönläheisen esityksen kaikista rikoslain 39 luvun velallisen rikosten tunnusmerkistöistä sekä niiden tulkintaan liittyvistä keskeisistä KKO:n ja EIT:n ratkaisuista. Teoksessa käsitellään mm.

e-julkaisu

The duty to keep customer information confidential affects banks on a daily basis. Bank secrecy regimes around the world differ and multi-national banks can find themselves in conflicted positions with a duty to protect information in one jurisdiction and a duty to disclose it in another.

Kovakantinen

This book is the first of its kind in focusing on the enforcement of corporate and securities laws, both public and private, a relatively understudied but critically important issue for the development and health of global capital markets.

Kovakantinen
Onnistunut hankintasopimus on yritykselle keskeinen kilpailutekijä. Hankintasopimuksen tulisi sovittaa osapuolten tavoitteet yhteen ja luoda ennustettava pohja, jolta suunnitella liiketoimintaa. Erinomainen hankintatiimi luo aitoa strategista lisäarvoa organisaatiolleen mm. ennustettavuuden, kustannuskilpailukyvyn ja toteutuskyvyn muodossa.

Väärinkäytökset yrityksissä on työelämässä ilmeneviä väärinkäytöksiä käsittelevä teos yrityksille. Teos soveltuu myös yhdistyksille ja säätiöille sekä muillekin organisaatioille.

Kovakantinen

Markkinoiden kattavin ja perusteellisin osakeyhtiöoikeuden käsikirja Osakeyhtiölaki I-II ilmestyy uudistettuna painoksena keväällä 2018.

Kovakantinen

Provides a clear and detailed account of Commercial Law, covering the fundamental principles Focuses on topics common to the majority of law courses The book can easily be related to the course material Uses a clear and straightforward approach to cut through the black letter law Supplies everyth

Kovakantinen

This fourth edition guides you through the wide range of issues relevant to banking litigation. The authors provide all the information that you need to confidently deal with any dispute.

Kovakantinen

Goode and Gullifer on Legal Problems of Credit and Security clearly explains the fundamental concepts of common law and equity as they affect secured transactions.

Kovakantinen

European capital markets law has developed rapidly in recent years. The former directives have been replaced by regulations and numerous implementing legal acts aimed at ensuring a level playing field across the EU.

e-julkaisu

European capital markets law has developed rapidly in recent years. The former directives have been replaced by regulations and numerous implementing legal acts aimed at ensuring a level playing field across the EU.

e-julkaisu

European capital markets law has developed rapidly in recent years. The former directives have been replaced by regulations and numerous implementing legal acts aimed at ensuring a level playing field across the EU.

Pehmeäkantinen

This book provides a comprehensive and expert examination of the Markets in Financial Instruments Directive II, which comes into force in January 2018 and will have a major impact on investment firms and financial markets.

Kovakantinen

Provides a clear and detailed account of Commercial Law, covering the fundamental principles Focuses on topics common to the majority of law courses The book can easily be related to the course material Uses a clear and straightforward approach to cut through the black letter law Supplies everyth

Kovakantinen

Ideal for all students of equity and trusts law, assuming no pre-existing knowledge yet stimulating and educating students at all stages of their academic development Provides a succinct introduction to the law of equity and trusts, followed by a thorough analysis of the substantive topics with d

Kovakantinen

A Practitioner's Guide to the City Code on Takeovers and Mergers in the only annual title to provide practical commentary and guidance on the work of the City of London's takeover watchdog.

Kovakantinen

Koulutuksessa käydään läpi MiFID II sijoittajansuojasääntelyn keskeisimmät muutokset. Vaikka perusperiaatteet säilyvät, sääntelyn muutos luo paljon uusia vaatimuksia.

Aamupäivän seminaarin tavoitteena on saada loppuvuoden tilannekatsaus lainsäädännöstä sosiaali- ja terveysalalta. Seminaarissa pohditaan mm. miten sote vaikuttaa henkilövakuuttamiseen ja mitä mahdollisuuksia sote antaa toimialalle. Ajankohtaisen tiedon lisäksi päivä tarjoaa myös hyvän tilaisuuden verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa.

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa keskeisten finanssialan sääntelyhankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista vuosien 2018-2019 toimintaan. Aamupäivällä syvennytään finanssialan yhteisiin ajankohtaisiin EU-hankkeisiin. Iltapäivällä voit valita seminaarin, joka keskittyy vakuutusalan kansallisiin sääntelyhankkeisiin tai rahoitusalan omiin EU-hankkeisiin.

Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa keskeisten finanssialan sääntelyhankkeiden etenemisestä ja vaikutuksista vuosien 2018-2019 toimintaan. Aamupäivällä syvennytään finanssialan yhteisiin ajankohtaisiin EU-hankkeisiin. Iltapäivällä voit valita seminaarin, joka keskittyy vakuutusalan kansallisiin sääntelyhankkeisiin tai rahoitusalan omiin EU-hankkeisiin.

Seminaarissa syvennytään Compliance toimintojen kannalta oleellisiin seikkoihin ja ajankohtaisiin asioihin finanssialalla! Seminaari tarjoaa tietoa ajankohtaisista aiheista sekä miten asiat käytännössä finanssitoimijoiden arjessa näyttäytyvät.

Seminaari keskittyy perintätoimeen käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen ymmärrät perintätoimen eri vaiheet ja perintäprosessin. Lisäksi puheenvuoroissa syvennytään yrityssaneeraukseen, konkurssiin ja ulosottoon. Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva perintään liittyvästä juridiikasta, prosessista ja havainnollistaa näitä käytännön esimerkkien avulla.

Seminaari keskittyy tehokkaan saatavan hallinnan käytänteisiin. Koulutuksen jälkeen ymmärrät luotonhallinnan sekä vastuullisen luotonannon periaatteita ja vakuuksien merkityksen osana luotonantoa. Lisäksi koulutuspäivän aikana syvennytään vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän erityiskysymyksiin.

Yritykset ja riskienhallinta -verkkokurssi antaa hyvät perustiedot riskienhallinnasta. Kurssi perehdyttää keskeisiin yritystoiminnan riskeihin ja niiden hallintakeinoihin. Kurssin sisältö on käytännönläheinen ja sisältää esmierkkicaseja sekä lopputestin. Verkkokurssissa yrityksellä tarkoitetaan osakeyhtiöitä ja yhteisöjä.

Asuntoluottodirektiivin vaateiden mukaiset verkkokurssit ja osaamisen todentaminen. Kokonaisuus sisältää seuraavat verkkokurssit: Luotto- ja asuntomarkkinat Suomessa Luoton myöntäminen Asunto-omaisuuden ostamisprosessi Asuntoluotot: osaamiskoe

Sjoitustoiminnan sääntely uudistuu 2018. Varmista ja dokumentoi osaaminen MiFID II -verkkokurssikokonaisuudella.

EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuo muutoksia liikesalaisuuksien suojaan sekä EU-tasolla että kansallisesti. EU:n uusi liikesalaisuusdirektiivi tuli voimaan kesällä 2016. Sen kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on käynnissä, hallituksen esitystä odotellaan alkuvuodesta 2018. Direktiivin täytäntöönpanolle säädetty määräaika päättyy 9.6.2018. Mitä uusi lainsäädäntö tarkoittaa käytännössä?

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työnantajalle, mutta työntekijöidenkin on osaltaan huolehdittava turvallisuudesta työpaikalla. Lainsäädännössä määritellään sekä työnantajan että työntekijän velvollisuudet. Työturvallisuusasioissa tehokas yhteistoiminta on tärkeää. Työturvallisuusasioita valvovat työsuojeluviranomaiset pyrkivät toiminnallaan ehkäisemään työtapaturmia.

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

- Yleisesti käytetyt arvonmääritysmenetelmät - Arvonmäärityksen tekeminen käytännössä - Velaton arvo vs. omistajien arvo - Yrityksen arvosta kauppahintaan - Arvonmääritys osana yrityskauppaprosessia - Case-esimerkki

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

Vuonna 2012 voimaan astunut EU:n EMIR-asetus (European Market Infrastructure Regulation) on tuonut useita velvollisuuksia EU:n johdannaismarkkinoilla toimiville osapuolille. EMIR-asetuksella pyritään saavuttamaan siinä asetetut sääntelytavoitteet eli vähentä- mään järjestelmäriskiä, parantamaan johdannaismarkkinoiden avoimuutta ja säilyttämään rahoitusvakaus.

Seminaari on suunnattu luottoriskien hallinnan parissa toimiville asiantuntijoille sekä alan palveluntarjoajille. Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi Credit Risk Officer, Chief Risk Officer, Credit Risk Manager, Credit Risk Analyst, Risk Manager, Risk Analyst, Financial Risk Controller, Risk Controller, Treasury Director, Treasury Manager, Finance Director tai Finance Manager.

Seminaaripäivän tavoitteena on antaa perustiedot arvopaperimarkkinoiden rakenteista, toimintaympäristöstä, kaupankäynnistä sekä selvitys- ja säilytystoiminnoista. Lisäksi päivän kuluessa tutustutaan markkinoiden eri instrumenteihin ja niiden käyttötarkoitukseen sekä arvopaperimarkkinoita kuvaavien keskeisten tunnuslukujen ja markkinainformaation merkitykseen.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä edistykselliset finanssialan toimijat näkevät operatiivisten riskien hallinnan paitsi sääntelyn kasvaviin vaatimuksiin vastaamisena, myös kilpailuedun mahdollistajana. Operatiivisten riskien hallinta on parhaimmillaan osa yrityksen päivittäistä, organisaatiorakennetta vahvistavaa ja kannattavuutta kasvattavaa toimintaa.

Järjestämme erittäin ajankohtaisen koulutuspäivän MiFID II, PRIIPs ja IDD - Implementoinnin käytännön haasteet ja selviytymiskeinot 4. joulukuuta 2017. Tilaisuudessa saat tiiviin ja käytännönläheisen päivityspaketin sääntelyistä, joiden tarkoituksena on mm. lisätä asiakkaan oikeuksia ja suojaa EU:n laajuisesti.

Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar.

Kovakantinen

Hallitsetko työvoiman vähentämistilanteiden juridiikan ja käytännön? Seminaarissa käsitellään perusteellisesti normit, jotka koskevat henkilöstön vähentämistä sekä kollektiivi- että yksilöperusteilla, ja normien soveltamistavat eri käytännön tapauksissa. Lisäksi käsitellään mainittujen normien rikkomisen seuraamukset ja niiden määräytyminen.

Hallitsetko yrityskauppatilanteiden työoikeudelliset kysymykset? Erilaiset yritysjärjestelyt ja toimintojen ulkoistaminen vaativat erityistä työoikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä ratkaisuja. Työoikeus määrittää raamit sekä yrityskaupan kohteen tarkastukselle että työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien siirtymiselle.

Seminaarissa pyritään löytämään työkaluja insolvenssitilanteiden kaytännön hallintaan.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

- Lainsäädäntökatsaus: katsaus valmisteilla oleviin hankkeisiin

- Erityistarkastukset käytännössä sekä väärinkäytösten tunnistaminen

- Sopimussuhteiden jatkuvuus insolvenssitilanteessa

- Mitä uutta itsekriminointisuojassa?

Päivän aikana käsitellään toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioihin tyypillisesti liittyviä haasteita, ongelmatilanteita ja käytännön esimerkkejä eri toimijoiden näkökulmasta. Seminaarissa keskitytään erityisesti kiinteistötransaktioiden verotus-, rahoitus- ja varallisuusoikeudellisiin kysymyksiin.

Liikesalaisuuksien suoja uudistuu merkittävästi! Suomeen on valmisteilla EU:n direktiivin pohjalta liikesalaisuuden suojaa koskeva erillislaki, jota koskeva esitys valmistuu syksyn 2017 aikana. Liikesalaisuussääntely harmonisoituu EU:ssa ja tulee samalle tasolle muiden immateriaalioikeuksien kanssa.

Aivan uusi koulutuskokonaisuus työsuhteeseen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa. Työsuhdeasioiden erikoistumisohjelma on suunniteltu työelämän tarpeita ja sen työoikeudellisia vaatimuksia ajatellen. Koulutusohjelmassa lähestytään työsuhdejuridiikan eri osa-alueita työpaikalla esiintyvistä ilmiöistä käsin.

Käytännönläheisen aamupäivän aikana käydään läpi yritysjohdon vastuukysymyksiä, hyvää hallintoa, ennakoivaa sopimista ja riskienhallintaa, yhteistoimintalain tulkintoja ja pääkohtia sekä ajankohtaisia lakimuutoksia. Saat tiiviissä paketissa läpileikkauksen johdon juridiikkaan sekä tietoa ongelmakohtien välttämiseen.

Koulutuksessa tarkastellaan osakassopimuksiin liittyviä asioita erityisesti pienten ja keskisuurten yhtiöiden näkökulmasta. Tilaisuudessa kuulet: Mikä on osakassopimus ja millainen on sen keskeinen sisältö? Mitä tulee huomioida osakassopimusta laadittaessa ja millainen elinkaari sillä on? Millaisia vaikutuksia sopimuksella on osakkaisiin, yhtiöön ja sen hallintaan?

Osakeyhtiö vastaa lähtökohtaisesti omista sitoumuksistaan. Vaikka osakeyhtiössä toimivien vastuu ei siis ole henkilökohtaista, tähän sääntöön on paljon poikkeuksia. Kun yhtiössä tai konsernissa roolit sekoittuvat taikka yhdellä henkilöllä on useampia rooleja, voidaan tehdä jopa laittomia päätöksiä ja ottaa turhia oikeudellisia riskejä.

Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan ajankohtaisimpiin teemoihin.

Kovakantinen

Osakeyhtiö on yleisin yritystoiminnan harjoittamisen muoto. Osakeyhtiön ja sen omistajien erillinen verovelvollisuus tuo verosuunnitteluun sekä haasteita että mahdollisuuksia.

Kovakantinen

This third edition of the Principles of Banking Law provides a unique and authoritative treatment of both domestic and international banking law.

Kovakantinen

Company Law in Practice provides a detailed overview of the salient topics in company law which the junior practitioner is most likely to encounter in the first years of practice.

Kovakantinen

The Yearbook on International Investment Law & Policy is an annual publication which provides a comprehensive overview of current developments in the international investment law and policy field, focusing on recent trends and issues in foreign direct investment (FDI), investment treaty pract

Kovakantinen

In the referendum of 23 June 2016, the UK voted to leave the European Union. However, in constitutional terms, nothing has changed. The Leave side won but Brexit has not been triggered. The UK remains a member of the EU. No formal negotiations have been held; no exit terms have been decided.

Kovakantinen

Now in its third edition, The Law of Private Investment Funds provides the clearest and most concise dual US/UK and pan-asset analysis available on the legal and regulatory issues that arise in connection with private investment funds.

Kovakantinen

The most comprehensive single-volume practitioner reference work on financial regulation, Financial Services Law has been thoroughly revised and updated to take account of the major developments in a rapidly developing regulatory landscape.

Kovakantinen

A pressing problem often facing commercial practitioners is how to determine the principle which would dictate when a proprietary claim is available and when it is not.

Kovakantinen