Perhe ja lapset

Juridiset asiakirjamallit -kirja on käytännönläheinen ja kattava opas juridisten asiakirjojen laatimiseen. Eri oikeudenaloilta olevien asiakirjamallien lisäksi kirjasta löytyy runsaasti asiakirjojen laatimista helpottavia, tekijöiden laatimia ohjetekstejä.

Kovakantinen

Teos on tiivis kokonaisesitys lastensuojelun järjestämisestä ja toteuttamisesta, jossa perhehoitoa käsitellään julkisena hallintotehtävänä. Lapsen sijaishuoltoa ja siihen liittyvien eri tahojen asemaa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeuslähtöisesti, mutta käytännönläheisesti.

Kovakantinen

Applies a practical approach to a subject which forms a large part of the work of many solicitors Provides comprehensive coverage of the substantive law, plus the practice and procedure of will drafting, probate and taxation Offers invaluable guidance for both students studying the subject at LLB

Kovakantinen

Ideal for all students of equity and trusts law, assuming no pre-existing knowledge yet stimulating and educating students at all stages of their academic development Provides a succinct introduction to the law of equity and trusts, followed by a thorough analysis of the substantive topics with d

Kovakantinen

In the increasingly international world of family law, this book addresses what happens when multiple jurisdictions come into play in a case, and how that conflict is resolved.

Kovakantinen

Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen.

Kovakantinen

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT - Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning, förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex.

Kovakantinen

Perinnönjakopäivässä keskitytään perinnönjaon suorittamiseen ja oikeusvaikutuksiin. Lisäksi käsitellään jakajan esteellisyyteen ja esteellisyyden vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä. Samoin tarkastellaan jakajan toimivaltaa ja sen eroa pesänselvittäjän toimivaltaan.

Teoksessa tarkastellaan lapsen oikeuksia lastensuojelussa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Artikkelikokoelmassa kirjoittajina ovat Suomen johtavat lastensuojelutyön asiantuntijat.

Kovakantinen

Legal socialization is the process by which children and adolescents acquire their law related values, attitudes, and reasoning capacities.

Kovakantinen

This volume brings together new essays in law and philosophy on a broad range of topics in children's and family law.

Kovakantinen

Written by a team of highly experienced teachers of family law, this innovative new textbook is a contextual, critical, and highly engaging guide to the subject.

Kovakantinen

Why be lenient towards children who commit crimes? Reflection on the grounds for such leniency is the entry point into the development, in this book, of a theory of the nature of criminal responsibility and desert of punishment for crime.

Kovakantinen

Although Roe v. Wade identified abortion as a constitutional right over 40 years ago, it bears stigma-a proverbial scarlet A-in the United States. Millions participate in or benefit from it abortion, but few want to reveal that they have done so.

Kovakantinen

The first edition of The Hague Convention on International Child Abduction was recognized by the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit in the key judgement Mozes v. Mozes as 'the leading treatise on the Convention'.

Kovakantinen

Lasten ja nuorten urheiluun liittyy paljon oikeudellisia kysymyksiä, joista väitellään välillä kiihkeästi kenttien reunoilla ja urheiluhallien kahvioissa. Toimiiko joukkue periaatteella "kaikki pelaa" vai "kaikki maksaa, parhaat pelaa"?

Pehmeäkantinen

Miten vajaakykyisyyttä voi ennakoida?
Miten ikääntynyt pääsee asumispalvelujen piiriin?
Mikä on vanhuksen asema terveydenhuollossa?

Kovakantinen
Lastensuojelulaki - Käytäntö ja soveltaminen -teos on jokaisen lastensuojeluasioiden parissa työskentelevän käsikirja, joka käy systemaattisesti läpi kaikki lastensuojelulain pykälät.
 
e-julkaisu
Kouluissa kohdataan monenlaisia konflikteja. Ongelmatilanteita syntyy niin oppilaiden kesken kuin oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien ja työntekijöiden välillä.
Pehmeäkantinen

Teos on systemaattinen yleisesitys lasten oikeuksista perheessä ja viranomaistoiminnassa. Kirja antaa selkeän yleiskuvan lapsioikeuden keskeisistä osa-alueista.

Kovakantinen

Selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Teoksessa on runsaasti erilaisia asiakirjoja muun muassa seuraavista aihepiireistä:

Kovakantinen

Perhe on yhteiskunnan perussolu. Perheen jäsenillä on toisiaan kohtaan oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kovakantinen

Kouluissa kohdataan monenlaisia konflikteja. Ongelmatilanteita syntyy niin oppilaiden kesken kuin oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien ja työntekijöiden välillä. Konfliktit kouluissa on käytännönläheinen käsikirja, joka auttaa toimimaan koulumaailman ristiriidoissa juridisesti oikein.

Kovakantinen

Varhaiskasvatuslaki-teoksen 2., uudistetussa painoksessa on otettu huomioon lakiuudistukset, jotka koskevat päiväkotien ryhmäkoon muutosta sekä subjektiivista päivähoito-oikeutta.

Pehmeäkantinen

Teoksessa käsitellään lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun toteuttamista ja päätöksentekoa itsenäisinä osioina.

Kovakantinen

Perintö- ja lahjaverotus on ajantasainen perintö- ja lahjaverolain kommentaari, jossa paneudutaan käytännön ongelmiin. Kirjassa annetaan myös arvokasta tietoa hallinnon toimintatavoista verotuksen toimittamisessa. Se on myös verosuunnittelun perusteos.

Kovakantinen

Mitä hyötyä huoltoriitojen sovittelusta on ja miten sitä käytännössä tehdään?

Kovakantinen

Edunvalvontaa koskeva yleisteos, jossa käydään läpi edunvalvojan määrääminen niin maistraatissa kuin käräjäoikeudessa, edunvalvojan tehtävän hoitaminen omaisuuden selvittämisvaiheesta varsinaiseen jokapäiväiseen työhön sekä edunvalvojan toiminnan valvontaa lupa-asioiden ja tilintarkastuksen kautt

Kovakantinen

Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder är en systematisk, heltäckande och uppdaterad framställning av gällande rätt i Finland. Verket är i första hand avsett att användas som lärobok vid grundstudierna i de juridiska fakulteterna.

Kovakantinen

Suomen jäämistöoikeus II – Testamenttioikeus on systemaattinen ja ajantasainen esitys Suomen testamenttioikeudesta.

Kovakantinen

Varhaiskasvatuslaki-teos pureutuu koko päivähoitokenttää koskevaan ajankohtaiseen lakimuutokseen: vuodelta 1973 peräisin olevaa päivähoitolakia on muutettu ja samalla lain nimike on muutettu päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi.

Kovakantinen

Lastensuojelulaki - Käytäntö ja soveltaminen -teos on jokaisen lastensuojeluasioiden parissa työskentelevän käsikirja, joka käy systemaattisesti läpi kaikki lastensuojelulain pykälät.

Kovakantinen

Oikeustoimella tarkoitetaan tahdonilmaisua, jolla perustetaan tai vaikkapa kumotaan oikeussuhde. Yleisiä oikeustoimia ovat mm. sopimus, avioliitto, lahja ja testamentti.

Kovakantinen

Kirja antaa tietoa konkreettista tietoa parisuhteeseen ja lapsiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eri parisuhdemuotojen eroavaisuuksista lain kannalta.

Kovakantinen

Mitä lapsen osallisuusoikeudet eli lapsen oikeus osallistua, tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi itseään koskevissa asioissa tarkoittavat? Miten lapsen oikeudet velvoittavat lasten kanssa työskenteleviä henkilöitä ja lasten vanhempia?

Kovakantinen

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sovitaan sosiaalitoimessa eli yleensä lastenvalvojan luona hyvin usein – sopimuksia tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia. Sopimukset saattavat jälkikäteen riitautua, jolloin niiden merkitystä ja perheen tilannetta puidaan esimerkiksi käräjäoikeudessa.

Kovakantinen

Markku Järvenoja: Vastike yritysjärjestelyissä. Jatkuva haaste direktiivin, yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden sääntelyiden yhteensovittamisessa

Antti Kolehmainen: Syntynyt tai siitetty. Keinohedelmöitetyn lapsen oikeudesta perintöön

Kovakantinen

Fully updated by Stephen Gilmore and Lisa Glennon, the 4th edition of Hayes and Williams' Family Law provides comprehensive, critical and case-focussed discussion of the key legislation and debates affecting adults and children.

Pehmeäkantinen

Same-Sex Marriage and Children is the first book to bring together historical, social science, and legal considerations to comprehensively respond to the objections to same-sex marriage that are based on the need to promote so-called "responsible procreation" and child welfare.

Kovakantinen

Forensic psychiatry (the interface of psychiatry and the law), forensic psychology, and mental health law are growing and evolving subspecialties in their respective larger disciplines.

Pehmeäkantinen

Medical Law and Ethics covers not only the core legal principles, key cases, and statutes that govern medical law, but also explores the key ethical debates and dilemmas that exist in the field to ensure that the law is firmly embedded within its context.

Pehmeäkantinen

Sexual exploitation of children is a major social problem in the United States and around the world. Depending upon how such exploitation is defined and measured, divergent estimates indicate that in the U.S.

Kovakantinen

An unrelenting prison boom, marked by racial disparities, characterized the latter third of the twentieth century.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia riitoja tuomioistuimessa. Kirjassa käydään läpi sekä oikeudenkäyntimenettely huoltoriidassa että asian ratkaisemisen kriteereitä aineellisoikeudelliselta kannalta.

Kovakantinen

Teos on vuonna 1996 ensi kertaa ilmestyneen samannimisen kirjan 7. ajantasaistettu painos.

Pehmeäkantinen

Gender is an increasingly prominent aspect of the contemporary debate and discourse around law. It is curious that gender, while figuring so centrally in the construction and organization of social life, is nevertheless barely visible in the conceptual armoury of law.

Kovakantinen

Now in its third edition, this work has established itself as a key point of reference on English private law for lawyers in the UK and throughout the world.

Kovakantinen

Family Law is part of the Core Text Series, a range of textbooks from OUP which provide focused and reliable guides for students of law at all levels.

Pehmeäkantinen

Edunvalvontaoikeus antaa yleiskuvan holhoustoimilaista. Kirjassa selvitetään erilaisia edunvalvonnan keinoja sekä edunvalvojan ja päämiehen asemaa. Siinä tarkastellaan myös viranomaisten eli maistraatin ja tuomioistuinten toimivaltaa.

Pehmeäkantinen

Teos on tiivis, mutta kattava yleisesitys perhe- ja jäämistöoikeudesta.

Kovakantinen

Jos sairastun vakavasti tai jos en vanhana kykene ilmaisemaan tervettä tahtoani, mitkä ovat toiveeni? Minkälaista hoitoa ja hoivaa haluan? Miten haluan omaisuuttani käytettävän, ja kenen haluan päättävän asioistani?

Kovakantinen

Perheoikeus kansainvälistyy, ja ihmisoikeussopimukset vaikuttavat siihenkin.Käytännönläheisessä teoksessa käydään läpi Suomen perustuslain perusoikeussäännösten ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkitystä perheoikeuden soveltajalle.

Kovakantinen

Valtioiden rajat ovat madaltuneet ja ihmisten liikkuvuus niiden yli on lisääntynyt. Kansainvälisiin perhetilanteisiin liittyvien oikeusongelmien merkitys on sen vuoksi kasvanut.

Kovakantinen

Kuka voi hakea lapsen päivähoidosta? Miten asetat rajat lainmukaisesti? Saako lasta rauhoittaa pitämällä kiinni? Mitä tarkoittaa vastuu lapsesta ja virkavastuu? Milloin tulee tehdä lastensuojeluilmoitus? Mitä tehdä, jos lapsi joutuu rikoksen uhriksi?

Kovakantinen

A book about family law is necessarily a book both about family life and the role law can and should take in regulating family life. Individually and together, these are vast topics. American family law is ever-changing and affects every facet of our lives. The Oxford Introductions to U.S.

Pehmeäkantinen

If you're feeling overwhelmed by a sea of revision, let OUP's Questions and Answers series keep you afloat! Written by experienced examiners, the Q&As offer expert advice on what to expect from your exam, how best to prepare, and guidance on what examiners are really looking for.

Pehmeäkantinen

The Family Law Handbook takes a highly practical, student-centred approach to the essential law and procedure at the heart of family law. Providing a comprehensive guide to the subject, the Family Law Handbook focuses on relationship breakdown, money and property, children and domestic abuse.

Pehmeäkantinen

The first part of the book critically evaluates the evolution of the separate intra-EU child abduction regime and examines to what extent the European Union complied with its standards of good legislative drafting during the negotiations on the Brussels II bis Regulation.

Kovakantinen

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat.

Kovakantinen

Blackstone's Statutes have a 25-year tradition of trust and quality unrivalled by other statute books, and a rock solid reputation for accuracy, reliability and authority. Content is peer reviewed to ensure a close map to courses.

Pehmeäkantinen

Every family lawyer should understand the workings of the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction. Family law is becoming increasingly internationalized as the world is shrinking, international relationships are increasing and international travel is growing.

Kovakantinen

Current Legal Issues, like its sister volume Current Legal Problems (now available in journal format), is based upon an annual colloquium held at Univesity College London.

Kovakantinen

A Practical Approach to Family Law provides a clear picture of the law and practice relating to family proceedings in family proceedings courts, county courts, and the High Court.

Pehmeäkantinen

Gifts: A Study in Comparative Law is the first broad-based study of the law governing the giving and revocation of gifts ever attempted.

Pehmeäkantinen

The second of three volumes on the subject, this book is written to meet the course requirements of Family Law which is a compulsory subject for LLB students. Providing an in-depth analysis of family laws, this book explores the overlaps and contradictions in these laws.

Pehmeäkantinen

The Family Law Handbook takes a highly practical approach to the essential law and procedure at the heart of family law. Providing a comprehensive guide to the key aspects of family law, the handbook focuses on relationship breakdown, money and property, children and domestic abuse.

Pehmeäkantinen

Almost all junior barristers in civil practice are likely to encounter family law work in their first years of practice. This manual therefore provides a detailed introduction to the key areas of the substantive family law of which the junior practitioner should have a good working knowledge.

Pehmeäkantinen

Teoksessa tarkastellaan isyyden ja äitiyden määräytymistä, adoptiota, lapsen huoltoa ja elatusta, lastensuojelua, nimioikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä, alaikäisten ja täysi-ikäisten edunvalvontaa, avioliittoa, rekisteröityjä parisuhteita, avoliittoa sekä perintö- ja testamenttioikeuden perusasi

Pehmeäkantinen

Kansainvälinen lapsioikeus -kirja selventää ne oikeudelliset kysymykset, jotka syntyvät silloin, kun lapsen perhesiteissä on jokin kansainvälinen liittymä, esimerkiksi kansainvälinen avioliitto tai lapsen vanhemmat asuvat eri maissa.

Kovakantinen

Lastensuojeluoikeus on tärkeä teos lapsen eduista ja oikeuksista. Siinä lastensuojeluoikeuden pääperiaatteet kytketään kansainvälisiin sopimuksiin ja perustuslain säätelyyn. Lainopilliselta kannalta tarkastellaan lapsen edun periaatetta sekä yleiseltä kannalta että lastensuojelulain osana.

Pehmeäkantinen