Kunnat

Tiedätkö, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon kunnallisten päätösten tiedoksiannossa ja henkilötietojen julkaisemisessa verkossa? Entä osaatko tunnistaa ja analysoida erilaiset esteellisyystilanteet – kuinka uusin tuomioistuinkäytäntö ja laillisuusvalvojien kannanotot ovat linjanneet tulkintakysymyksiä?

Onko koulusi tai päiväkotisi henkilötietojen käsittely EU:ntietosuoja-asetuksen vaatimalla tasolla?

e-julkaisu

Lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, jonka jälkeen näihin säännöksiin on tehty vuosien varrella useampia tarkentavia muutoksia.

Kovakantinen

Lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, jonka jälkeen näihin säännöksiin on tehty vuosien varrella useampia tarkentavia muutoksia.

e-julkaisu

Ympäristöoikeuden tehtävänä on suhteuttaa laissa määritellyt ympäristönsuojelutavoitteet muihin ympäristöä koskeviin intresseihin.

e-julkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

Kovakantinen

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu - mikä muuttuu ja miten? Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa soveltaa, kunnes uudet säännökset on annettu vuodenvaihteeseen mennessä.

Hankintalain kokonaisuudistus astui voimaan vuoden 2017 alussa. Myös ilmoittamista koskeva sääntely muuttui ja ilmoituslomakkeet uudistuivat. Perehdy ilmoitusmenettelyn vaatimuksiin etukäteen, jotta vältät mahdolliset sudenkuopat. Koulutuksessa opastetaan tekemään kansallinen hankintailmoitus ja EU-hankintailmoitus HILMAssa teknisesti oikein.

Päivän aikana käsitellään toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioihin tyypillisesti liittyviä haasteita, ongelmatilanteita ja käytännön esimerkkejä eri toimijoiden näkökulmasta. Seminaarissa keskitytään erityisesti kiinteistötransaktioiden verotus-, rahoitus- ja varallisuusoikeudellisiin kysymyksiin.

Suosittu Rakennusriitapäivä järjestetään jälleen! Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä. Seminaarin aiheina on tänä vuonna muun muassa: konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu urakoitsijan selonottovelvollisuus vs.

Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan julkisten varojen käytöstä. Julkisiin hankintoihin vaikuttaa useiden oikeudenalojen sääntely, hankintalaki yksin ei kerro kaikkea relevanttia. Tämän vuoksi tässä teoksessa tarkastelu ulotetaan myös hankintalainsäädännön katvealueille.

Kovakantinen

Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä, ja julkisen sektorin hankintojen arvo nousee vuosittain miljardeihin euroihin.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään oikeutta julkiseen tietoon ennen kaikkea digitalisaation ja tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Julkista tietoa tuottavat viranomaiset ja jossain määrin myös yksityiset.

Kovakantinen

Religions are a problem for human rights, and human rights are a problem for religions. And both are problems for courts.

Kovakantinen

Fresh, modern, and practical, Public Law provides law undergraduates with a unique approach to constitutional and administrative law, aptly demonstrating why this is an exciting time to be studying the subject.

Kovakantinen

Ecclesiastical Law has established itself as the leading authority on the laws of the Church of England. Offering a uniquely detailed and scholarly exposition of the law, it has become an essential reference for anyone with a professional interest in ecclesiastical and canon law.

Kovakantinen

Academically rigorous yet welcoming and fully attuned to the needs of the student reader, Chris Bevan's Land Law represents a new breed of textbook, blending traditional and contemporary teaching approaches to guide its readers to a confident understanding of the subject.

Kovakantinen

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Uudistukset koskevat muun muassa uutta neuvottelumenettelyä, innovaatiokumppanuutta, sähköisiä hankintamenettelyjä sekä puitejärjestelyjä.

Kovakantinen

Onko tuttu helvetti parempi kuin tuntematon taivas? Budjetoinnin orjuuttavasta kurjuudesta vallitsee laaja yhteinen ymmärrys. Miksi muutosta ei tapahdu, vaikka puutteet ja ongelmat tiedetään?

Kovakantinen

Teoksessaan Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet sekä doktriinin lähtökohdat.

Kovakantinen
Julkisen sektorin hankintoja koskeva lainsäädäntö on uudistunut. Julkiset hankinnat - käsikirja antaa ohjeita julkisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tarjouskilpailuun osallistumiseen uuden lainsäädännön valossa.
 
Pehmeäkantinen

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu

Teos antaa jäsennellyn yleiskuvan hallintolain sisällöstä sekä julkisuusperiaatteen soveltamisesta ja oikeusturvan perusteista hallinnossa.

e-julkaisu

Tilaa nyt ennakkoon! Milloin opettaja voi takavarikoida oppilaan kännykän tai kieltää tätä juomasta energiajuomaa tunnilla? Miten kannattaa toimia tarkastettaessa oppilaan tavarat? Miten opettaja voi viestiä eteenpäin oppilasta koskevista huolistaan rikk

Kovakantinen
Kouluissa kohdataan monenlaisia konflikteja. Ongelmatilanteita syntyy niin oppilaiden kesken kuin oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien ja työntekijöiden välillä.
Pehmeäkantinen
Teos sisältää keskeisen valtio- ja hallinto-oikeudellisen lainsäädännön sekä valikoituja säädöksiä työ- ja sosiaalioikeudesta ja ympäristöoikeudesta.
Kovakantinen

Kunnat järjestävät toimintojaan yhä useammin osakeyhtiömuodossa. Kuntayhtiö-teos on ajankohtainen ja kattava esitys kuntaomisteisten osakeyhtiöiden oikeudellisista kysymyksistä ja omistajaohjauksesta.

Kovakantinen

Kuntalaki – tausta ja tulkinnat -teoksella on vakiintunut asema kuntia koskevan peruslain tulkinnassa. Täysin uudistetussa kirjassa käsitellään kattavasti uuden lain sisältö ja yhteydet muuhun lainsäädäntöön, mukaan lukien EU-sääntely.

Kovakantinen
In the last couple of decades the national administrative law of the Member States has been influenced by case law from the Court of Justice of the European Union (CJEU).
Kovakantinen

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet herättävät herkästi epäilyksiä kaava-asioissa. Päätöksenteolta odotetaan ulkopuolisten silmissä puolueettomuutta. Puolueettomuuden arvioinnissa on runsaasti haasteita.

Pehmeäkantinen

Kunnille on vuosien saatossa säädetty yhä enemmän uusia tehtäviä samaan aikaan kun valtion rahoitusosuus näihin lakisääteisiin tehtäviin on yhä etenevässä määrin vähentynyt. Kunnille säädettyjen velvoitteiden ja niille osoitetun rahoituksen välillä vallitsee epätasapaino.

Pehmeäkantinen

HenkilökuljetusopasOppaan tavoitteena on toimia apuvälineenä kunnille henkilökuljetusten hankinnoissa. Siihen on koottu tiivistetysti kuntien henkilökuljetusten lakitausta ja kuvattu henkilökuljetusten suunnittelua joukkoliikenteeseen liittyen.

Pehmeäkantinen

Opas keskittyy käytännössä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseen. Palvelutuotantoa ja tehtäviä tarkastellaan toiminnoittain, mm. keskushallinnon, ruokahuollon, sosiaali- ja terveydenhuollon, opetus- ja kulttuuripalvelujen sekä teknisen toimen ja tilapalvelujen näkökulmasta.

Pehmeäkantinen

Teoksessa käsitellään korkolaki, vanhentumislaki, verotäytäntöönpanolaki, perintälaki ja maksuehtolaki. 2. uudistettu painos.

Pehmeäkantinen

Kunnilla on merkittävä asema paikallisen kehityksen ohjaajina ja hyvinvointipalvelujen turvaajina. Palveluiden järjestäminen asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti edellyttää vahvaa, toimivaa ja olosuhteiden muutoksiin nopeasti vastaavaa kunnallishallintoa.

Kovakantinen

Aluehallinto ja aluepoliittinen lainsäädäntö -teos käsittelee julkisen vallan oikeudellisia keinoja vaikuttaa alueelliseen kehitykseen.

Kovakantinen