Käyttöehdot

Ibid.fi Palvelukuvaus

Lakipalvelut ibid. Oy:n (jäljempänä ”ibid”) toimittama palvelu osoitteessa ibid.fi (jäljempänä  ”Palvelu”) sisältää tietoja usean eri kustantajan valikoimassa olevista, verkossa, kirjallisena tai muutoin julkaistavia teoksia. Lisäksi voit saada tietoja suomalaisista juridiikan koulutuksista. Palvelu ei ole kirja- tai koulutuskauppa. Palvelun tarkoituksena on tuottaa tietoa juridisista lähteistä käyttäjien saataville ja markkinoida koulutuksia ja kirjoja. Palvelussa esitetyt tiedot kerätään useista eri lähteistä, kuten suomalaisten ja kansainvälisten kustantajien ja kouluttajien verkkosivuilta. Tiedot arvioidaan juristien toimesta ja luokitellaan juridisiin kategorioihin.

Palvelussa saatavilla olevat tiedot ovat yhdistelmä kustantajien verkkosivuilla saatavista ja palvelun itse tuottamista tiedoista. Ibid ei siten vastaa verkkosivuilla olevista tiedoista eikä niiden oikeellisuudesta. Viime kädessä voit varmistua tietojen oikeellisuudesta kustantajan tai kouluttajan verkkosivuilta.

Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) voi etsiä tietoa joko aihealueiden avulla tai tekemällä hakuja palvelussa. Lisäksi käyttäjä voi muodostaa itselleen profiilin, jonka avulla hän voi seurata haluamiaan aihealueita ja uutiskirjeitä.

 

Yleiset sopimusehdot

Ibidin tuottaman ja ylläpitämän, pääasiallisesti osoitteessa ibid.fi (lisäksi mm. osoitteissa lakiposti.fi, lakikirje.fi, oikeuskirjallisuus.fi, ibidem.fi ja lakiforum.fi) sijaitsevan  Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan ibidille rekisteröinnissä tarvittavia tietoja tulee Käyttäjästä ibidin asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Ibidin asiakasrekisteriin. Ibidillä on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin. Käyttäjät sitoutuvat käyttämään Palvelua näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti käyttämällä Palvelua. Ibidillä on oikeus muuttaa Käyttöehtoja yksipuolisesti. Muuttuneet Käyttöehdot katsotaan Käyttäjän osalta hyväksytyiksi, mikäli hän käyttää Palvelua Käyttöehtojen muutoksen jälkeen. Käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan julkisella tiedotteella Ibidin kotisivuilla.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä yleisiä sopimusehtoja, Käyttäjän tulee viipymättä lopettaa Palvelun käyttö. Käytön lopettamisesta huolimatta Käyttöoikeussopimuksen kohdassa 9 mainitut ehdot jäävät voimaan.

1.  ibidin tehtävät ja vastuu Palvelusta   

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Ibidillä on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen, väärinkäytön tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Ibid ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Ibidillä ja Sisällöntuottajilla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Ibid pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Ibid ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Ibidllä on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Ibidlle, käyttäjille tai kolmannelle taholle tai muutoin virheellistä.

Mikäli Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yksityisviestien ja keskustelufoorumeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta, Ibid ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Tallennamme kaikki Palveluun ja Ibidille lähettämämme viestit asiakaspalvelun kehittämistä ja nopeuttamista varten.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet  

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot.  Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjä- tai organisaatiotunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjä- tai organisaatiotunnus ovat henkilökohtaisia (Käyttäjätunnus) tai yrityskohtaisia (Organisaatiotunnus), eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjä- tai organisaatiotunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjä- tai organisaatiotunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Ibidille sähköpostitse osoitteeseen ibid@ibid.fi. Käyttäjä vapautuu ilman tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Ibidille, Sisällöntuottajille, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Ibidllä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Ibid pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Palvelussa käytössä olevien ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Ibidillä, lisenssinhaltijoilla ja Sisällöntuottajilla. Käyttäjälle ei siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Ibidin tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten. 

4. Oikeudet Käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjä luovuttaa Ibidille kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Ibid voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. kohteet) harkintansa mukaan, esimerkiksi Palveluun ja kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Ibidistä riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. Käyttäjän toimesta on kielletty ilman Ibidin nimenomaista suostumusta.

5. Linkitys Palveluun 

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.ibid.fi. Käyttäjät voivat jakaa yksittäisiä linkkejä Palveluun sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa  ja Twitterissä. Palvelun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Ibidin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Ibidin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

6. Käyttäjän sisällön julkaiseminen Palvelussa

Ibidillä on oikeus julkaista Käyttäjän sisältöä myös Palvelun muussa kuin siinä osiossa, jossa sisältö on alun perin julkaistu sekä Ibidin yhteistyökumppaneiden tuotteissa ja niiden verkkopalveluissa. Ibidillä on oikeus käyttää Käyttäjän sisältöä vapaasti markkinoinnissaan jakelu- ja/tai toteutustavasta riippumatta.

Ibidillä on oikeus olla julkaisematta Käyttäjän sisältä tai muokata sitä, jos se katsoo, että kyseinen sisältö on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa.

7. Käyttäjän personointipalvelut

Käyttäjä voi luoda oman personoidun hakuprofiilin, jonka avulla voi seurata haluamaan sisältöä Palvelussa. Palvelu perustuu profiilin täyttäneen Käyttäjän suostumukseen, jonka mukaan profiilin sisältämiä tietoja voidaan hyödyntää Palvelun toimittamisessa ja antaa muuten käsiteltäväksi. Profiilin sisällöstä vastaa yksin sen laatija, eikä Ibid miltään osin vastaa Profiilissa olevien tietojen oikeellisuudesta.

Ibid käsittelee hakuprofiilin sisältämiä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön ja rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttäjä voi poistaa profiilinsa milloin tahansa.

8. Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelu sisältää sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Käyttäjille maksuttomia. Maksullisten osien hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan kunkin osan kohdalla erikseen. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita.

Palvelun ylläpitäjä ja Sisällöntuottajat voivat muuttaa Palvelun laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

9. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Ibid voi kieltäytyä antamasta käyttäjä- tai organisaatiotunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjä- tai organisaatiotunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten Palvelun osien maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen. Käyttäjä sitoutuu säilyttämään käyttäjätunnusta ja salasanaa huolellisesti eikä antamaan niitä sivullisten tietoon.

Ibidillä on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua kuuteen (6) kuukauteen, Ibid voi harkintansa mukaan peruuttaa Käyttäjän salasanan ja käyttäjä- tai organisaatiotunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen Palveluun. Käyttäjän käyttäjä- tai organisaatiotunnus ja salasana poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä, markkinointilupaa sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset sekä Rekisteriselosteessa ja Tietosuojalausekkeessa erikseen mainitut säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Ibidillä on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

Ibidllä on aina oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Ibid ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. 

10. Vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Ibidin ja Sisällöntuottajien tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Ibid ja Sisällöntuottajat eivät vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Ibid ja Sisällöntuottajat eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta, aineettomasta tai muusta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy esimerkiksi keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä. Joka tapauksessa ibidin vastuu Käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta on enintään 50 euroa.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Ibidille ja Sisällöntuottajille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

11. Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tämän tietosuojalausekkeen sekä lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että ibid voi käsitellä henkilötietoja Palvelun toimittamiseen hänelle, Palvelun personointiin, kehitykseen, testaamiseen sekä markkinointiin.

Käyttäjä antaa suostumuksensa (jäljempänä ”Markkinointilupa”) siihen, että hänelle lähetetään tietoa Ibidin ja sen yhteistyökumppaneiden palveluista, eduista ja tarjouksista. Mikäli käyttäjä ei halua sähköposteja palvelusta, hän voi peruuttaa personoitujen sähköpostien lähettämisen itselleen.

Ibid ei luovuta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muutoin kuin Palvelun toimittamiseksi Käyttäjälle. Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta kolmansiin maihin tai EU:n ulkopuolelle ilman lainmukaisia mekanismeja, kuten EU:n komission mallilausekkeita tai Privacy Shield –menettelyä käyttäen.

12. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Ibid vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.