Insolvenssi

Konkurssilainsäädäntö on uudistumassa: tulossa ympäristövastuun sääntely ja virtaviivaisempi menettely – tule kuulemaan ja keskustelemaan!

Velallisen rikokset - Tunnusmerkistöt ja yleiset opit -teos sisältää kattavan ja käytännönläheisen esityksen kaikista RL 39 luvun velallisen rikosten tunnusmerkistöistä sekä niiden tulkintaan liittyvistä keskeisistä KKO:n ja EIT:n ratkaisuista.

Kovakantinen

Seminaari keskittyy tehokkaan saatavan hallinnan käytänteisiin. Koulutuksen jälkeen ymmärrät luotonhallinnan sekä vastuullisen luotonannon periaatteita ja vakuuksien merkityksen osana luotonantoa. Lisäksi koulutuspäivän aikana syvennytään vapaaehtoisen ja oikeudellisen perinnän erityiskysymyksiin.

Seminaari keskittyy perintätoimeen käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen ymmärrät perintätoimen eri vaiheet ja perintäprosessin. Lisäksi puheenvuoroissa syvennytään yrityssaneeraukseen, konkurssiin ja ulosottoon. Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva perintään liittyvästä juridiikasta, prosessista ja havainnollistaa näitä käytännön esimerkkien avulla.

Asianajajaliiton koulutus on tarkoitettu asianajajille ja asianajotoimistoissa työskenteleville, koska kyseessä on liiton jäsenetu.

Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar.

Kovakantinen

Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar.

Kovakantinen

Syventää ja tehostaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön perintäprosessin hallintaa. Antaa käytännön valmiuksia perintätoimenpiteiden asianmukaiseen ja oikea-aikaiseen suorittamiseen. Ohjelmassa on myös perintäklinikka jossa osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ongelmatilanteista perinnän eri alueilta.

Seminaarissa pyritään löytämään työkaluja insolvenssitilanteiden kaytännön hallintaan.

Seminaarin ohjelmassa muun muassa:

- Lainsäädäntökatsaus: katsaus valmisteilla oleviin hankkeisiin

- Erityistarkastukset käytännössä sekä väärinkäytösten tunnistaminen

- Sopimussuhteiden jatkuvuus insolvenssitilanteessa

- Mitä uutta itsekriminointisuojassa?

The third edition of Transaction Avoidance in Insolvencies considers all the possible ways in which a vulnerable transaction might be attacked, as well as practical issues that can arise in a typical transaction avoidance case.

Kovakantinen

A fresh and insightful guide to post-financial crisis cross-border insolvency, this book interrogates the current regime and sets out a pattern to improve its future.

Kovakantinen

Insolvency and the Law of Offshore Trusts is the first book to be dedicated solely to this topic. Publication is particularly timely due to the sudden changes in asset values going on around the world and the growth in interest in cross border insolvency.

Kovakantinen

Tuula Linnan ja Tatu Leppäsen tutuista teoksista Ulosottomenettely sekä Ulosmittaus ja myynti on ilmestynyt uudistetut painokset. Ne muodostavat kaksi ensimmäistä osaa koko ulosotto-oikeuden käsittävästä kolmiosaisesta kirjasarjasta.

Kovakantinen

Oikeuden perusteokset -sarjaan kuuluvassa teoksessa käsitellään ulosottoon, konkurssiin, yksityishenkilön velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen ja kansainvälisen insolvenssioikeuden kysymyksiin liittyvät asiat ja paneudutaan tarkasti kunkin osa-alueen menettelytapoihin ja käytäntöihin.

Kovakantinen

Kirjassa tarkastellaan oikeutta kuolinpesässä varallisuusarvoisena omaisuutena sen omistajan, eli perillisen ja testamentinsaajan, maksuhaluttomuus- ja maksukyvyttömyystilanteissa.

Kovakantinen

Teos antaa käytännönläheisen yleiskuvan luotto-oikeudesta ja luottojen sääntelystä osana finanssimarkkinoiden vakautta. Teoksessa on esillä uusin oikeudellinen sääntely, joka koskee kuluttajille ja yrityksille suunnattuja tärkeimpiä luottoinstrumentteja.

Kovakantinen

Tuula Linnan ja Tatu Leppäsen tutuista teoksista Ulosottomenettely sekä Ulosmittaus ja myynti ilmestyy uudistetut painokset. Ne muodostavat kaksi ensimmäistä osaa koko ulosotto-oikeuden käsittävästä kolmiosaisesta kirjasarjasta.

Kovakantinen

Sovereign debt is a complex and highly topical area of law and this work represents a new main reference book on the subject bringing together contributions from world leading practitioners, scholars and regulators.

Kovakantinen

This is the second title in the new Oxford International and Comparative Insolvency Law Series. Virtually any insolvency needs to deal with the matter of contractual obligations and this book focuses on the extent to which insolvency law interferes with those obligations and relationships.

Kovakantinen

Teoksessa on huomioitu tuoreimmat, 16.3.2013 voimaan tulleet perintälain ja EU:n maksuviivästysdirektiivin muutokset sekä 1.3.2013 voimaan tulleet takaisinsaantilain muutokset.

Kovakantinen

Now in its third edition, this work has established itself as a key point of reference on English private law for lawyers in the UK and throughout the world.

Kovakantinen

Takaus ja oikeudenkäynti on ajankohtainen teos taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin entistä useampi joutuu erilaisten maksukyvyttömyystilanteiden ja takausvastuiden kanssa tekemisiin.

Pehmeäkantinen

This convenient and updated portable compendium provides you with easy access to the Bankruptcy Code and Rule provisions including all the new changes that became effective through February 2013.

Pehmeäkantinen

Teoksessa käsitellään korkolaki, vanhentumislaki, verotäytäntöönpanolaki, perintälaki ja maksuehtolaki. 2. uudistettu painos.

Pehmeäkantinen

Insolvenssioikeus on maksukyvyttömyyden tutkimiseen erikoistunut oikeudenala. Se pyrkii oikeudellisin keinoin rajoittamaan niitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia haittoja, joita kansalaisten ja yritysten maksukyvyttömyys aiheuttaa.

Pehmeäkantinen

Produced under the auspices of an EU-funded Marie Curie research programme, this volume analyses vulnerability in European private law and scrutinises consumer protection in credit and investments in the context of the recent turmoil in financial markets and EU harmonisation initiatives in the ar

Kovakantinen

This book examines the circumstances under which a company needs restructuring, and for which companies that would be possible given the nature of the corporation and the economic viability. It discusses the criteria for judging whether a reorganization has been a success.

Kovakantinen

This is the first volume in the new Oxford International and Comparative Insolvency Law Series.

Kovakantinen

Cross-border insolvency is an increasingly topical issue and cross-border insolvency practice continues to develop rapidly.

Kovakantinen

'Cash is king’ and, presumably, will remain king for a long time to come. This is even more relevant since the financial crisis. Banks are now hesitant to provide credit lines to companies, whether national or cross-border.

Kovakantinen

Synkkenevien talousnäkymien keskellä on konkurssien määrän odotetaan lisääntyvän. Tämä lisää käytännön seurantatyötä velkojina olevissa yrityksissä.

Pehmeäkantinen

Teos on yksityiskohtainen yleisesitys konkurssitakaisinsaannin edellytyksistä. Siinä tarkastellaan niin maksun, kuittauksen, vakuuden ja lahjan peräyttämistä koskevia erityissäännöksiä kuin oikeustoimen tyypistä riippumatonta yleistä takaisinsaantisäännöstä.

Kovakantinen

Prosessioikeus on koottu nyt ensimmäistä kertaa yksiin kansiin! Tämä tiivis, mutta selkeästi ja havainnollisesti kirjoitettu kirja kattaa keskeisen prosessioikeuden koko kentän.

Kovakantinen

Teos on perusteellinen ja käytännönläheinen yleisesitys vuonna 2004 voimaan tulleesta konkurssilaista. Teoksessa käsitellään konkurssilakia ja sitä koskevaa oikeuskäytäntöä aihealueittain. Lisäksi tarkastellaan EU:n maksukyvyttömyysasetuksen määräyksiä.

Kovakantinen

Euroopan unionissa on viime vuosina voimakkaasti kehitetty tuomioiden rajat ylittävää toimeenpanoa. Amsterdamin sopimuksen pohjalta annetut useat asetukset mahdollistavat tuomioiden suoran täytäntöönpanon toisissa jäsenvaltioissa ja säätävät yhtenäisistä menettelyistä, joilla täytäntöönpanoperuste voidaan helposti hankkia rajat ylittävissä asioissa.

Kovakantinen