Hallinto

Tiedätkö, millaisia seikkoja tulee ottaa huomioon kunnallisten päätösten tiedoksiannossa ja henkilötietojen julkaisemisessa verkossa? Entä osaatko tunnistaa ja analysoida erilaiset esteellisyystilanteet – kuinka uusin tuomioistuinkäytäntö ja laillisuusvalvojien kannanotot ovat linjanneet tulkintakysymyksiä?

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Rakentaminen ja maankäyttö 2018 -lakiteokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Kovakantinen

YVA-oikeus - Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely -teoksessa esitetään jäsentynyt kokonaiskuva ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevasta lainsäädännöstä ja vastataan lukuisiin käytännöllisiin tulkintaongelmiin.

Kovakantinen

YVA-oikeus - Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely -teoksessa esitetään jäsentynyt kokonaiskuva ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevasta lainsäädännöstä ja käytännöistä sekä vastataan lukuisiin ajankohtaisiin tulkintaongelmiin.

Kovakantinen
Hallituksen esitys kilpailulain uudistamiseksi on tarkoituksena antaa maaliskuussa. Tule kuulemaan tuoreeltaan, millaisiin ratkaisuihin lainvalmistelutyössä on päädytty. Seminaarissa saat myös ajankohtaisen katsauksen Kilpailu- ja kuluttajaviraston yllätystarkastuksiin.

Lapsen sijaishuollon aikaiset rajoitussäännökset uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2006, jonka jälkeen näihin säännöksiin on tehty vuosien varrella useampia tarkentavia muutoksia.

Kovakantinen

Ympäristöoikeuden tehtävänä on suhteuttaa laissa määritellyt ympäristönsuojelutavoitteet muihin ympäristöä koskeviin intresseihin.

e-julkaisu

Opetustoimen lainsäädäntö 2018 sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimintaan liittyvän lainsäädännön. Opetus- ja sivistystoimintaan liittyvän lainsäädännön lisäksi kirjassa on mukana myös hallinto- ja työoikeutta koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Koulutuksessa selvitetään asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksen ajankohtaisia asioita tontteihin, rasitteisiin ja sopimuksiin liittyen.

Hankintalain kokonaisuudistus astui voimaan vuoden 2017 alussa. Myös ilmoittamista koskeva sääntely muuttui ja ilmoituslomakkeet uudistuivat. Perehdy ilmoitusmenettelyn vaatimuksiin etukäteen, jotta vältät mahdolliset sudenkuopat. Koulutuksessa opastetaan tekemään kansallinen hankintailmoitus ja EU-hankintailmoitus HILMAssa teknisesti oikein.

Muutoksenhaku - valituksen kohdistaminen ja rajaaminen -seminaari on nelijaksoisen Oikeudenkäyntitaidot-seminaarisarjan päätösjakso.

Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan julkisten varojen käytöstä. Julkisiin hankintoihin vaikuttaa useiden oikeudenalojen sääntely, hankintalaki yksin ei kerro kaikkea relevanttia. Tämän vuoksi tässä teoksessa tarkastelu ulotetaan myös hankintalainsäädännön katvealueille.

Kovakantinen

Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä, ja julkisen sektorin hankintojen arvo nousee vuosittain miljardeihin euroihin.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään oikeutta julkiseen tietoon ennen kaikkea digitalisaation ja tietoyhteiskunnan näkökulmasta. Julkista tietoa tuottavat viranomaiset ja jossain määrin myös yksityiset.

Kovakantinen

Religions are a problem for human rights, and human rights are a problem for religions. And both are problems for courts.

Kovakantinen

Fresh, modern, and practical, Public Law provides law undergraduates with a unique approach to constitutional and administrative law, aptly demonstrating why this is an exciting time to be studying the subject.

Kovakantinen

Ecclesiastical Law has established itself as the leading authority on the laws of the Church of England. Offering a uniquely detailed and scholarly exposition of the law, it has become an essential reference for anyone with a professional interest in ecclesiastical and canon law.

Kovakantinen

Whether there is a public health need for the containment and response to swine flu, or an individual need to access health care across the border for a hip operation to alleviate pain, the EU has an increasingly powerful role in the field of human health.

Kovakantinen

Uusi hankintalaki tuli voimaan vuoden 2017 alussa. Uudistukset koskevat muun muassa uutta neuvottelumenettelyä, innovaatiokumppanuutta, sähköisiä hankintamenettelyjä sekä puitejärjestelyjä.

Kovakantinen

Onko tuttu helvetti parempi kuin tuntematon taivas? Budjetoinnin orjuuttavasta kurjuudesta vallitsee laaja yhteinen ymmärrys. Miksi muutosta ei tapahdu, vaikka puutteet ja ongelmat tiedetään?

Kovakantinen

Teoksessaan Yleinen hallinto-oikeus Olli Mäenpää esittelee hallinto-oikeuden yleiset opit, peruskäsitteet ja oikeusperiaatteet sekä doktriinin lähtökohdat.

Kovakantinen
Julkisen sektorin hankintoja koskeva lainsäädäntö on uudistunut. Julkiset hankinnat - käsikirja antaa ohjeita julkisten hankintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tarjouskilpailuun osallistumiseen uuden lainsäädännön valossa.
 
Pehmeäkantinen

Teos antaa jäsennellyn yleiskuvan hallintolain sisällöstä sekä julkisuusperiaatteen soveltamisesta ja oikeusturvan perusteista hallinnossa.

e-julkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu

Henkilöstö on seurakuntatyönantajan tärkein resurssi ja voimavara seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa. Siksi henkilöstöstä huolehtiminen ja hyvä henkilöstöhallinto ovat seurakunnan työssä avainasemassa.

Kovakantinen
Kouluissa kohdataan monenlaisia konflikteja. Ongelmatilanteita syntyy niin oppilaiden kesken kuin oppilaiden ja opettajien sekä vanhempien ja työntekijöiden välillä.
Pehmeäkantinen
Teos sisältää keskeisen valtio- ja hallinto-oikeudellisen lainsäädännön sekä valikoituja säädöksiä työ- ja sosiaalioikeudesta ja ympäristöoikeudesta.
Kovakantinen

Kunnat järjestävät toimintojaan yhä useammin osakeyhtiömuodossa. Kuntayhtiö-teos on ajankohtainen ja kattava esitys kuntaomisteisten osakeyhtiöiden oikeudellisista kysymyksistä ja omistajaohjauksesta.

Kovakantinen

Teos antaa jäsennellyn yleiskuvan hallintolain sisällöstä sekä julkisuusperiaatteen soveltamisesta ja oikeusturvan perusteista hallinnossa.

Kovakantinen

Väitöstutkimuksen kohteena on hankintalain tehottomuusseuraamus ja erityisesti sen oikeusvaikutukset hankintayksikön ja sen sopimuskumppanin välillä.

Pehmeäkantinen

Teos on yleisesitys hyvän hallinnon periaatteista ja hallintomenettelyn oikeudellisista perusteista.

Kovakantinen
In the last couple of decades the national administrative law of the Member States has been influenced by case law from the Court of Justice of the European Union (CJEU).
Kovakantinen

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet herättävät herkästi epäilyksiä kaava-asioissa. Päätöksenteolta odotetaan ulkopuolisten silmissä puolueettomuutta. Puolueettomuuden arvioinnissa on runsaasti haasteita.

Pehmeäkantinen

Tiedolla ja tietojen käsittelyllä on oikeusjärjestelmässä keskeinen sija. Lainsäädäntö perustuu eduskunnan eri tahoilta saamaan informaatioon, ja myös hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet perustavat ratkaisunsa säädöksistä ja tosiasioista hankkimaansa tietoon.

Pehmeäkantinen

Förvaltningsförfarandets grunder är en allmän framställning av de juridiska grunderna för förvaltningsfarandet och förvaltningsverksamheten. Boken handlar om god förvaltning och handläggning av förvaltningsärenden.

Kovakantinen

Kunnille on vuosien saatossa säädetty yhä enemmän uusia tehtäviä samaan aikaan kun valtion rahoitusosuus näihin lakisääteisiin tehtäviin on yhä etenevässä määrin vähentynyt. Kunnille säädettyjen velvoitteiden ja niille osoitetun rahoituksen välillä vallitsee epätasapaino.

Pehmeäkantinen

Hallinto-oikeus on oikeudenala, joka koskee julkishallinnon rakennetta ja toimintaa. Hallinto-oikeus on monimuotoinen ja rajoiltaan avoin kokonaisuus, josta voi olla vaikea saada otetta. Sitä kuitenkin luonnehtivat tietyt oikeuslähteet sekä sille ominaiset käsitteet ja periaatteet.

Pehmeäkantinen

Oikeus, vero, talous -teos tarjoaa läpileikkauksen kotimaisen ja eurooppalaisen finanssioikeuden ajankohtaisiin kysymyksiin. Lisäksi teoksessa on niihin liittyen tärkeitä valtiosääntö- ja hallinto-oikeudellisia teemoja käsitteleviä kirjoituksia.

Kovakantinen

Julkisen vallan käyttäminen ja hallintomenettely julkisessa sekä välillisessä julkishallinnossa edellyttävät tietoa julkisoikeuden ydinasioista. Tällainen oikeustieto on tärkeää niin virkamiehille kuin muillekin, jotka työssään tai opiskelussaan tarvitsevat näitä tietoja.

Pehmeäkantinen

In The Arizona State Constitution, John D. Leshy provides a comprehensive history of Arizona's constitutional development. Adopted at the height of the progressive movement, the Constitution contains many progressive innovations.

Kovakantinen

The Maine State Constitution traces the history of Maine's constitution from its statehood in 1820 to the present day, highlighting major trends and developments in constitutional revision and interpretation. In it, Marshall J.

Kovakantinen

The Washington State Constitution provides an outstanding constitutional and historical account of the state's governing charter.

Kovakantinen

North Carolina's state constitution charts the evolution over two centuries of a modern representative democracy. In The North Carolina State Constitution, John V. Orth and Paul M. Newby provide an outstanding constitutional and historical account of the state's governing charter.

Kovakantinen

Covering all of the substantive grounds on which a claim may be brought, this definitive new work provides unrivalled analysis and guidance on the law of judicial review.

Kovakantinen

Public Law: Text, Cases, and Materials offers a fresh approach to the study of constitutional and administrative law.

Pehmeäkantinen

Now in its thirteenth edition, this well-respected and highly regarded book covers all areas of law and legal procedure which are of interest to police officers.

Pehmeäkantinen

Many administrative law principles are abstract and difficult to apply. The readings in this collection are longer than extracts in a typical cases and material volume.

Pehmeäkantinen

This book provides a clear and concise account of the main principles of administrative law. More than that, it sets those principles in historical, comparative and constitutional perspective.

Pehmeäkantinen

The Kentucky State Constitution provides an outstanding constitutional and historical account of the state's governing charter.

Kovakantinen

If you're feeling overwhelmed by a sea of revision, let OUP's Questions and Answers series keep you afloat! Written by experienced examiners, the Q&As offer expert advice on what to expect from your exam, how best to prepare, and guidance on what examiners are really looking for.

Pehmeäkantinen

Hallinto-oikeus antaa lukijalleen systemaattisen kuvan hallinto-oikeuden kentästä sekä tarjoaa päivitetyn kotimaisen ja eurooppalaisen oikeuskäytännön hallinto-oikeuden alalla.

Kovakantinen

The first part of the book critically evaluates the evolution of the separate intra-EU child abduction regime and examines to what extent the European Union complied with its standards of good legislative drafting during the negotiations on the Brussels II bis Regulation.

Kovakantinen

Blackstone's Statutes have a 25-year tradition of trust and quality unrivalled by other statute books, and a rock solid reputation for accuracy, reliability and authority. Content is peer reviewed to ensure a close map to courses.

Pehmeäkantinen

Tutkimuksessa selvitetään, mitä oikeudellinen laatu on holhousviranomaisen toiminnassa. Mikä on oikeuden rooli laatua kehitettäessä? Mitä ihmis- ja perusoikeudet antavat oikeudelliselle laadulle?

Kovakantinen

The New Jersey State Constitution provides an outstanding constitutional and historical account of the state's governing charter.

Kovakantinen

The Connecticut State Constitution is the only comprehensive analysis of the Connecticut Constitution and its individual provisions. In this fully revised second edition, Wesley W.

Kovakantinen

The sixth edition of Ian Loveland's acclaimed Constitutional Law, Administrative Law, and Human Rights, continues to provide in-depth coverage of the core elements of a constitutional and administrative law syllabus.

Pehmeäkantinen

This fully updated new edition of The New York State Constitution provides an outstanding constitutional and historical account of the state's governing charter.

Kovakantinen

In his widely acclaimed volume Our Undemocratic Constitution, Sanford Levinson boldly argued that our Constitution should not be treated with "sanctimonious reverence," but as a badly flawed document deserving revision.

Kovakantinen

The second edition of EU Administrative Law provides comprehensive coverage of the administrative system in the EU and the principles of judicial review that apply in this area. The chapters in the first half of the book deal with all the principal variants of the EU administrative regime.

Pehmeäkantinen

Written by two leading practitioners, this comprehesive and practical guide to the law of higher education in the UK provides extensive analysis of the complex legal framework in which universities work and the remedies which may be sought in the event of disputes.

Kovakantinen

The second edition of EU Administrative Law provides comprehensive coverage of the administrative system in the EU and the principles of judicial review that apply in this area. The chapters in the first half of the book deal with all the principal variants of the EU administrative regime.

Kovakantinen

Denna bok avser att ge en överblick över de rättsregler som gäller den nya förvaltningslagen (2003) och lagen om offentlighet i yndigheternas verksamhet (1999).

Pehmeäkantinen

Teos on yleisesitys hallintomenettelyn ja hallintotoiminnan oikeudellisista perusteista.

Kovakantinen

Oikeus tietoon on noussut keskeiseksi oikeudeksi informaatioyhteiskunnan kehittymisen myötä.

Kovakantinen

Lainkäyttö jakaantuu Suomessa kahteen linjaan, yleiseen lainkäyttöön ja hallintolainkäyttöön. Linjat eroavat taustaideologialtaan ja menettelyltään huomattavasti toisistaan. Asianosaisen kannalta on näin väliä sillä, mille linjalle hänen asiansa kuuluu tai ohjataan.

Kovakantinen