Haku

Ny upplaga av Karnov bokverk - Svensk lagsamling med kommentarer Karnov bokverk 2016/17 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem.

Kovakantinen

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT - Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning, förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex.

Kovakantinen

Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes frihet och integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas.

Kovakantinen

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör idag det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa. Skyddet omfattar idag medborgarna i 47 europeiska stater inklusive de 28 medlemsstaterna i EU.

Kovakantinen

Vad gäller när det visar sig att en köpt bil, mobiltelefon eller någon annan vara har ett fel? Vilka rättigheter har köparen och vilka skyldigheter har säljaren? Kan köparen vända sig mot den som har lämnat en garanti?

Kovakantinen

Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift. Det finns inga rättsfall som beskriver hur man ska gå till väga. Det är en yrkeskonst som börjar där lagboken slutar. Men likväl finns det regler. Mödosamt utmejslade genom århundranden av nötande i riktiga rättegångar.

Kovakantinen

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t ex faderskap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat.

Kovakantinen

Köplagen (1990:931) är dispositiv rätt för köp av lös egendom. Den är vår kanske mest centrala förmögenhetsrättsliga lagreglering, inte minst eftersom den även utanför sitt primära tillämpningsområde påverkar bedömningen av åtskilliga obligationsrättsliga frågeställningar.

Kovakantinen

En modern lagkommentar framtagen av experter som alla deltagit i arbetet med den nya grundlagsreformen

Sverige har flera olika grundlagar men det är regeringsformen som är den centrala och den man avser när man talar om vårt lands skrivna författning eller konstitution.

Kovakantinen

Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar.

Kovakantinen

Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar.

Kovakantinen

I denna artikelsamling behandlar författaren vad som kännetecknar juridisk teori och metod på kontraktsrättens område i vissa avseenden. En fråga som ges ett betydande utrymme är om en domstol i vissa fall har kompetens att avvika från lydelsen av en lagregel.

Kovakantinen