Haku

Aluehallinto ja aluepoliittinen lainsäädäntö -teos käsittelee julkisen vallan oikeudellisia keinoja vaikuttaa alueelliseen kehitykseen.

Kovakantinen

Vuosittain julkaistavaan Business Law Forum kirjaan on jälleen koottu joukko ajankohtaisia artikkeleja mielenkiintoisista ja haastavista juridiikan ongelmista.

Kovakantinen

Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa on oikeudenalansa uusi perusteos.

Kovakantinen

Euroopan unionissa on viime vuosina voimakkaasti kehitetty tuomioiden rajat ylittävää toimeenpanoa. Amsterdamin sopimuksen pohjalta annetut useat asetukset mahdollistavat tuomioiden suoran täytäntöönpanon toisissa jäsenvaltioissa ja säätävät yhtenäisistä menettelyistä, joilla täytäntöönpanoperuste voidaan helposti hankkia rajat ylittävissä asioissa.

Kovakantinen

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-toimituslausekkeet ovat myyjän ja ostajan tärkeä työkalu kaupan sopimuksia solmittaessa. Vuonna 2010 uudistetut lausekkeet on otettu käyttöön yrityksissä eri puolilla maailmaa, ja niiden käyttötarkoitusta on laajennettu.

Kovakantinen

Lainkäyttö jakaantuu Suomessa kahteen linjaan, yleiseen lainkäyttöön ja hallintolainkäyttöön. Linjat eroavat taustaideologialtaan ja menettelyltään huomattavasti toisistaan. Asianosaisen kannalta on näin väliä sillä, mille linjalle hänen asiansa kuuluu tai ohjataan.

Kovakantinen

Välittäjien rooli on sisäänrakennettu suoraan internetin teknisiin toimintatapoihin: ilman erilaisia välittäjiä internet ei toimisi. Toisaalta palveluiden kehittyminen on monipuolistanut myös välittäjien tehtäviä, mikä on ollut omiaan hämärtämään välittäjien ja muiden toimijoiden eroja.

Kovakantinen

Kirjassa tarkastellaan kansainvälistyvän pk-yrityksen liiketoimien veroseuraamuksia.

Kovakantinen

Osakeyhtiö on yleisin yritystoiminnan harjoittamisen muoto. Osakeyhtiön ja sen omistajien erillinen verovelvollisuus tuo verosuunnitteluun sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kirja on selkeä ja ajankohtainen esitys eri voitonjakomuotojen verokohtelusta ja edullisuudesta listaamattoman osakeyhtiön omistajien näkökulmasta veromuutosten valossa.

Kovakantinen

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeuden toteuttamisesta syntyy vanhempien välille usein kiistaa, sillä lainsäädännössä ei määritellä tapaamisoikeuden sisältöä tai laajuutta yksiselitteisesti eikä tapaamisoikeussopimukselle ole olemassa perusmallia tai ohjetta, jonka pohjalta sopimus olisi helppo laatia mahdollisimman yksiselitteiseksi.

Kovakantinen

Milloin toisen aineistoon on lupa linkittää? Internetissä tapahtuvan linkittämisen oikeudellinen sallittavuus on jo pitkään ollut epäselvää. Linkittäminen on kuitenkin erittäin yleistä ja aihe on monille toimijoille taloudellisesti merkittävä, joten asiasta on käyty kiivasta keskustelua mm. journalistien keskuudessa.

Kovakantinen

Markkinointijuridiikka 2012 -kirjan avulla käyttäjä voi selvittää itselleen, mikä on hyvän tavan ja lain mukaista markkinointia, miten tekijänoikeudet ja tavaramerkit on huomioitava markkinointiviestinnässä ja mitä seuraamuksia markkinointilainsäädännön rikkomisesta voi aiheutua. Löydät yhdestä paikasta kaikki tärkeimmät kuluttajamarkkinointia ja business to business -markkinointia koskevat ohjeet ja säädökset.

Pehmeäkantinen