Sivuston sisältö päivitetty 9.2.2018

Rekisteröidy tästä ja tilaa personoitu uutiskirje.

@: e-kirja

Juridinen ala käy läpi radikaalia muutosta. Lakipalveluiden tulevaisuus pitää sisällään mm. virtuaalisia tuomioistuimia, verkossa toimivia globaaleja yrityksiä, tuotteistettuja palveluita ja ulkoistamisia.

Pehmeäkantinen

Työlainsäädäntö ja yleisiä sopimuksia on työelämän lainsäädännön perusteos. Sisältää myös julkisen sektorin palvelusuhdetta koskevat lait ja oikeustapausesimerkkejä. Edellisen painoksen (2011) jälkeen on muutossäädöksiä annettu noin 140 kpl.

Pehmeäkantinen

Is the death penalty a more effective deterrent than lengthy prison sentences? Does a judge's gender influence their decisions? Do independent judiciaries promote economic freedom?

Kovakantinen

This is the first text to provide a comprehensive rule-by-rule examination of the inception, interpretation and application of the SIAC Rules, written by practitioners with extensive experience in South East Asia arbitrations, and with the benefit of insights from the SIAC Secretariat.

Kovakantinen

This is the first comprehensive study of corruption in international investment arbitration.

Kovakantinen

International arbitration is a remarkably resilient institution, but many unresolved and largely unacknowledged ethical quandaries lurk below the surface.

Kovakantinen

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sovitaan sosiaalitoimessa eli yleensä lastenvalvojan luona hyvin usein – sopimuksia tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia. Sopimukset saattavat jälkikäteen riitautua, jolloin niiden merkitystä ja perheen tilannetta puidaan esimerkiksi käräjäoikeudessa.

Kovakantinen

Osakeyhtiössä osakkeenomistajalla on oikeus omistusosuutensa pysyvyyteen. Tämä oikeus ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan siitä voidaan poiketa laissa säädetyin edellytyksin. Tässä tutkimuksessa poikkeamista kutsutaan osakkeen suuntaamiseksi.

Pehmeäkantinen

Markku Järvenoja: Vastike yritysjärjestelyissä. Jatkuva haaste direktiivin, yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden sääntelyiden yhteensovittamisessa

Antti Kolehmainen: Syntynyt tai siitetty. Keinohedelmöitetyn lapsen oikeudesta perintöön

Kovakantinen

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet herättävät herkästi epäilyksiä kaava-asioissa. Päätöksenteolta odotetaan ulkopuolisten silmissä puolueettomuutta. Puolueettomuuden arvioinnissa on runsaasti haasteita.

Pehmeäkantinen

Taskukokoinen julkaisu sisältää keskeisimmät uuden EU:n ohjelmakauden 2014-2020 kehittämistyötä ohjaavat kansalliset lait ja asetukset.

Pehmeäkantinen

Laki tuntuu usein vaikealta ymmärtää. Se on monien käsitteiden kokonaisuus ja käsitteet ovat abstrakteja, vaikeasti hahmotettavia. Nuo käsitteet kuitenkin määräävät ihmisten konkreettista toimintaa asettaen sääntöjä ja rajoituksia.

Pehmeäkantinen

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja -toimintaa koskevia säädöksiä. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain ja toimitettu ajantasaiseksi.

Pehmeäkantinen

Käytännönläheinen kirja tuomioistuinsovittelusta tuomareille ja asianajajille. Siviiliasioiden tuomioistuinsovittelu otettiin käyttöön vuonna 2006.

Pehmeäkantinen

Kapitel 1 i Finlands strafflag handlar om straffrättens tillämpningsområde. Detta tillämpningsområde betecknas även som Finlands straffrättsliga jurisdiktion. Straffrätten gäller inte enbart för brott som begås på det finska statsterritoriet.

Kovakantinen

Sisäpiirintiedon syntyminen liittyy keskeisesti arvopaperimarkkinoilla toimivien markkinaosapuolten velvollisuuksiin.

Kovakantinen

Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot on keskeisin ja laajin julkisista hankinnoista laadittu teos. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti ja havainnollisesti hankintalain sisältö ja sen keskeiset tulkinnat.

Kovakantinen

Kansainvälisen oikeuden käsikirja johdattaa lukijansa kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiin yleistajuisesti. Kirjassa käydään läpi kansainvälisen oikeuden perusteet ja keskeiset alueet, joihin kuuluvat muun muassa asevoiman käytön sääntely ja kansojen itsemääräämisoikeuden sääntely.

Kovakantinen

Johdatus Suomen verojärjestelmään on Suomen verojärjestelmää ja vero-oikeutta käsittelevä perusteos. Kirjassa esitetään helppotajuisesti yleiset verotukseen liittyvät käsitteet ja verotusperiaatteet. Siinä käsitellään eri verolajeja tuloverotuksesta koiraveroon.

Pehmeäkantinen

Teos on käsikirja asunto- ja kiinteistöosakkeiden omistamisesta ja kaupasta sekä niihin liittyvistä säännöksistä – myös asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta. Lisäksi kirjassa käsitellään laajasti huoneenvuokraa koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Isännöitsijän valinta kuuluu taloyhtiön hallituksen tehtäviin. Isännöinnin kilpailutus ei kuitenkaan ole aina helppoa. Se vaatii muun muassa taloyhtiön ja sen osakkaiden tavoitteiden tarkkaa tuntemusta ja perehtymistä isännöintiyritysten palvelutarjontaan.

Kovakantinen

Työsopimuksen solmimista ja työntekoa ohjaavat lait ja työehtosopimukset. Työlainsäädännön perusteiden ja oman alan työehtosopimuksen tunteminen on siten hyväksi niin työnantajalle kuin työntekijällekin.

Kovakantinen

Vuosittain päivitettävästä oppaasta selviävät yleiset arvonlisäverosäännöt sekä rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotuksen erityiset periaatteet. Erityisesti tarkastellaan rakentamisen arvonlisäverotusta eri tilanteissa.

Pehmeäkantinen

Kirja on päivitetty voimaan tulleiden työehtosopimusten mukaiseksi. Kirjassa esitellään rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusten soveltaminen ja työsuhteita koskeva lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Liike-elämän sopimuksissa sovitaan usein sekä kilpailukieltovelvoitteesta että salassapitovelvoitteesta.

Kovakantinen

Mikä selittää sen, että toisille rikollisuudesta tuntuu tulleen elämäntapa? Ovatko kosto ja sovitus rikoksesta rankaisemisen ainoat perusteet?Voidaanko rikoksentekijöitä kuntouttaa?Korvautuuko vankila tulevaisuudessa uusilla rangaistusvaihtoehdoilla?

Pehmeäkantinen

Tietosuojavastaavan käsikirja 2 perehdyttää julkista, yksityistä ja kolmatta sektoria koskeviin olennaisiin tietosuojakysymyksiin, joita määrittävät monet lakisääteiset velvoitteet.

Pehmeäkantinen

Kirja tarkastelee kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä, eri yritys- ja yhtiömuotojen kirjanpitoa sekä yrityksen tuloverotusta.

Pehmeäkantinen

Yritysoikeus on asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä.

Kovakantinen

Asianajajaoikeus sisältää keskeiset asianajotoimintaa koskevat säännökset ja ohjeet perusteluineen. Teoksessa käydään läpi asianajajalaki, Suomen Asianajajaliiton säännöt ja hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet kokonaisuudessaan.

Kovakantinen

Principles of International Criminal Law has become one of the most influential textbooks in the field of international criminal justice.

Kovakantinen

Käytännön kirjanpito - Harjoituskirja sisältää 174 käytännönläheistä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaan liittyvää tehtävää. Harjoitukset liittyvät Käytännön kirjanpito -teokseen ja etenevät yksittäisten liiketapahtumien kirjauksesta tilinpäätöksen laadintaan.

Pehmeäkantinen

Alansa perusteoksessa käsitellään pk-yritysten kirjanpitoa huomioiden eri yritysmuotojen, arvonlisäverotuksen ja välittömän verotuksen perusteet sekä vaikutukset kirjanpitoon.

Liitteenä on kirjanpitoon liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Teoksessa on runsaasti esimerkkejä.

Pehmeäkantinen

Työoikeus tutuksi on työoikeuden perusteet kattava ajantasainen oppikirja. Siinä käsitellään työsuhteen perusasioita, joita tarvitsee niin työntekijä kuin työnantajakin.

Pehmeäkantinen

Työpaikan kemikaalilainsäädäntö 2014 -kirja sisältää keskeisen kemikaalilainsäädännön ajantasaisessa muodossaan asiantuntijoiden kommentoimana. Huomioon on otettu REACH-asetuksen monet kemikaalilainsäädäntöön vaikuttavat muutokset. Kirjan avulla muutoksiin varautuminen on helppoa.

Pehmeäkantinen

Käytännönläheisessä käsikirjassa on perusteellinen tieto arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Kirjassa selvitetään, miten lain säännökset vaikuttavat eri liiketapahtumiin käytännössä.

Pehmeäkantinen

Juhlajulkaisu 60 vuotta täyttäneelle Seppo Penttilälle

Kovakantinen

VastuunjakotaulukkoPlus 2014 on perusteellinen opas asunto-osakeyhtiölain 4 luvun mukaiseen osakkaan ja taloyhtiön väliseen kunnossapitovastuuseen. Se perustuu Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan laatimaan Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoon selittäen ja täydentäen sitä.

Pehmeäkantinen

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2014 kertoo nopeasti ja helposti, miten kunnossapitovastuu taloyhtiössä jakautuu osakkaan ja taloyhtiön kesken.

Pehmeäkantinen

Taloyhtiöt rahoittavat toimintansa pitkälti osakkailta perittävillä vastikkeilla. Osakkaiden vastikkeenmaksuvelvollisuudesta on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa, ja lisäksi siitä voi olla määräyksiä taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Vastikkeet taloyhtiössä -opas kertoo,

Kovakantinen

Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös on kattava opas asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden kirjanpidon hoitoon sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan.

Kovakantinen

Kiinnostus yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen on lisääntynyt sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti viimeisten parin vuosikymmenen aikana.

Pehmeäkantinen

Oikeustieteellisen tiedekunnan valintakoe oli 26.5.2014. Valintakoevaatimuksena oli Kim Taluksen kirjoittama Johdatus eurooppalaiseen energiaoikeuteen.

Muut vaatimuksena olleet kirjat olivat

Pehmeäkantinen

Tämä teos on tarkoitettu Suomen tuloverotusta koskevaksi yleisesitykseksi. Kaikkia tulovero-oikeutemme kysymyksiä yksityiskohdista puhumattakaan ei ole voitu käsitellä. Teoksesta puuttuvat muun muassa oikeustapaukset, vaikka niillä on keskeinen rooli vero-oikeudessamme.

Pehmeäkantinen

Tiedolla ja tietojen käsittelyllä on oikeusjärjestelmässä keskeinen sija. Lainsäädäntö perustuu eduskunnan eri tahoilta saamaan informaatioon, ja myös hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet perustavat ratkaisunsa säädöksistä ja tosiasioista hankkimaansa tietoon.

Pehmeäkantinen

Tutkielman tarkoituksena oli selvittää urheilijan rikosoikeudellista vastuuta toiselle urheilijalle urheilun aikana aiheuttamastaan ruumiillisen koskemattomuuden loukkauksesta eli urheiluloukkauksesta.

Pehmeäkantinen

EU Law is part of the Core Text Series, a range of textbooks from OUP which provide focused and reliable guides for students of law at all levels.

Pehmeäkantinen

Coroners' Courts follows the coroner's investigation of a death from initial report to the inquest conclusion and subsequent issues including prevention of future deaths reports. The book is an easy to read reference for those involved in the coronial system.

Kovakantinen

Now in its twelfth edition, Steiner & Woods EU Law is rightfully regarded as one of the best and most trusted EU law textbooks available. The book includes a well-balanced range of topics for students taking an EU law course at any level.

Pehmeäkantinen

Written by two leading authorities in the area with over 50 years' combined experience of legal practice, A Practical Approach to Conveyancing continues to provide a detailed and accessible exposition of the key principles and procedures governing conveyancing transactions.

Pehmeäkantinen

Land Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking for extra marks. The clear, succinct coverage enables you to quickly grasp the fundamental principles of this area of law and helps you to succeed in exams.

Pehmeäkantinen

Aspects of information technology permeate every aspect of our lives. From websites such as Facebook and Twitter, to online music and shopping stores, to CCTV cameras, it is rare that a person is not touched by some form of IT every day.

Pehmeäkantinen

Now in its third edition, with its detailed yet clear analysis Harris, O'Boyle, and Warbrick's seminal textbook Law of the European Convention on Human Rights, remains an indispensable resource for undergraduates, postgraduates, and practitioners alike.

Pehmeäkantinen

Criminal Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking to consolidate knowledge and achieve the best possible marks in their exams.

Pehmeäkantinen

Employment Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking for extra marks. The clear, succinct coverage enables you to quickly grasp the fundamental principles of this area of law and helps you to succeed in exams.

Pehmeäkantinen

Fully updated by Stephen Gilmore and Lisa Glennon, the 4th edition of Hayes and Williams' Family Law provides comprehensive, critical and case-focussed discussion of the key legislation and debates affecting adults and children.

Pehmeäkantinen

This book challenges the widely held view that inmates create prison gangs to promote racism and violence. On the contrary, gangs form to create order. Most people assume that violent inmates left to themselves will descend into a chaotic anarchy, but that's not necessarily the case.

Kovakantinen

Same-Sex Marriage and Children is the first book to bring together historical, social science, and legal considerations to comprehensively respond to the objections to same-sex marriage that are based on the need to promote so-called "responsible procreation" and child welfare.

Kovakantinen

The vast majority of all international judicial decisions have been issued since 1990. This increasing activity of international courts over the past two decades is one of the most significant developments within the international law.

Kovakantinen

Company Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking for extra marks. The clear, succinct coverage enables you to quickly grasp the fundamental principles of this area of law and helps you to succeed in exams.

Pehmeäkantinen

Forensic psychiatry (the interface of psychiatry and the law), forensic psychology, and mental health law are growing and evolving subspecialties in their respective larger disciplines.

Pehmeäkantinen

Equity & Trusts Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking to consolidate knowledge and achieve the best possible marks in their exams.

Pehmeäkantinen

In Immigration Outside the Law, acclaimed immigration law expert Hiroshi Motomura, addresses the fraught issue of illegal immigration to the United States, which has become one of the most controversial political and social issues in contemporary America.

Kovakantinen

EU Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking to consolidate knowledge and achieve the best possible marks in their exams.

Pehmeäkantinen

Most literature on international arbitration is practice-oriented, technical, and promotional. It is by arbitrators and largely for arbitrators and their clients. Outside analyses by non-participants are still very rare.

Kovakantinen

The Law of Trusts is an accessible text that skillfuly engages with both controversial and complex issues. James Penner provides perceptive analysis and original and thought-provoking commentary to give students an excellent grounding in what is considered to be a difficult subject.

Pehmeäkantinen

A significant amount of International Relations scholarship examines the role of international norms in world politics. Existing work, though, focuses mainly on how these norms emerge and the process by which governments sign and ratify them. In conventional accounts, the story ends there.

Kovakantinen

This book assesses whether a new category of actors-religious actors-has been constructed within international law.

Kovakantinen

If an old treaty regulating 'commerce' or forbidding 'degrading treatment of persons' is to be interpreted decades after its conclusion, does 'commerce' or 'degrading treatment of persons' have the same meaning at the time of interpretation as they had when

Kovakantinen

Selwyn's Law of Employment has long been relied upon as essential reading by law students and practising lawyers, as well as those studying employment law in a business or professional environment.

Pehmeäkantinen