Sivuston sisältö päivitetty 9.4.2018

Rekisteröidy tästä ja tilaa personoitu uutiskirje.

@: e-kirja

Tieliikenne 2015 -teos on kattava tieliikenteen lainsäädännön tietopaketti, joka sisältää kaikki merkittävät tieliikenteeseen, kuljetuksiin, ajoneuvoihin ja niiden rekisteröintiin, verotukseen, liikennevahinkoihin ja liikennerikkomuksiin liittyvät säädökset ajantasaistettuna.

Pehmeäkantinen

Uusi oppilashuoltolaki työvälineenä -kirja esittelee uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain sisällön ja tavoitteet sekä kuvaa, mitä laki tarkoittaa käytännössä koulun toiminnassa.

Kovakantinen

"Perkeleen rosmot ja loiseläjät!" – Mitä saa sanoa ja miten?

Kovakantinen

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan lainsäädäntö 2015 on kattava teos sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista säädöksistä.

Pehmeäkantinen

Varhaiskasvatuslaki-teos pureutuu koko päivähoitokenttää koskevaan ajankohtaiseen lakimuutokseen: vuodelta 1973 peräisin olevaa päivähoitolakia on muutettu ja samalla lain nimike on muutettu päivähoitolaista varhaiskasvatuslaiksi.

Kovakantinen

Lastensuojelulaki - Käytäntö ja soveltaminen -teos on jokaisen lastensuojeluasioiden parissa työskentelevän käsikirja, joka käy systemaattisesti läpi kaikki lastensuojelulain pykälät.

Kovakantinen
It is impossible to have a perfect or even excellent governance system from day one. Many factors can complicate the introduction of governance in the company.
Kovakantinen
In the last couple of decades the national administrative law of the Member States has been influenced by case law from the Court of Justice of the European Union (CJEU).
Kovakantinen
This Research Guide to Instruments of European Regional Organizations is the product of years of teaching experience in methodology of law in the capital of Europe, namely at the Law Faculty of the Vrije Universiteit Brussel.
Pehmeäkantinen

Ensimmäinen suomenkielinen kirja ajankohtaisesta aiheesta, kansainvälisistä rikoksista ja rikosoikeudesta.

Kovakantinen

Käytännönläheinen kommentaariteos kokoaa yhteen kiinteistöverotusta koskevan tiedon sekä valottaa monia verovelvollisen kannalta tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

Pehmeäkantinen

Oikeustoimella tarkoitetaan tahdonilmaisua, jolla perustetaan tai vaikkapa kumotaan oikeussuhde. Yleisiä oikeustoimia ovat mm. sopimus, avioliitto, lahja ja testamentti.

Kovakantinen

Rikollisuuden muutokset, kansainvälinen kehitys ja esimerkiksi Euroopan unionin puitteissa tehtävä kansainvälinen yhteistyö rikollisuuden torjunnassa ovat vaikuttaneet siihen, että poliisille on myönnetty viimeisten vuosikymmenten kuluessa lisääntyvässä määrin erilaisia salaisia tiedonhankintakei

Pehmeäkantinen

Kirjassa käsitellään kaikki työsuhteen päättämistilanteet, kuten työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvin syin sekä irtisanominen ja lomauttaminen työn vähyyden perusteella.

Pehmeäkantinen

Teos soveltuu ammattikorkeakoulujen ja korkea-asteen juridiikan opintoihin sekä yritysten liiketoiminnan juridiikan työvälineeksi. Teoksessa tuodaan käytännönläheisesti esille liiketoimintaosaamisen kannalta keskeiset juridiikan osa-alueet täydennettynä perhe- ja perintöoikeudella.

Pehmeäkantinen

Keskeiset säädökset yksissä kansissa

Kovakantinen

Takausvakuutus on ensimmäinen kattava suomenkielinen teos tästä vakuutusalan ehkä tuntemattomimmasta vakuutuslajista. Teos esittelee takausvakuutuksen aseman yhtenä markkinoittemme vakuustuotteena, sen suhteen lainsäädäntöön ja pankkitakaukseen sekä perinteisempään vakuuttamisen.

Pehmeäkantinen

Julkisoikeuden lainsäädäntö yksissä kansissa

Kovakantinen

Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot on keskeisin ja laajin julkisista hankinnoista laadittu teos. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti ja havainnollisesti hankintalain sisältö ja sen keskeiset tulkinnat.

Kovakantinen

Vuosittain kahtena niteenä ilmestyvä teos on vakiinnuttanut asemansa luotettavana oikeustapauskommentaarina. Osa II sisältää vuoden jälkimmäisellä puoliskolla annetut ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Mistä tapauksessa oli kysymys?

Kovakantinen

Juridinen ala käy läpi radikaalia muutosta. Lakipalveluiden tulevaisuus pitää sisällään mm. virtuaalisia tuomioistuimia, verkossa toimivia globaaleja yrityksiä, tuotteistettuja palveluita ja ulkoistamisia.

e-julkaisu

Koko klassinen taloustieteen teoria suomeksi Nykyään klassiseksi poliittisen taloustieteen teoriaksi nimitetty Adam Smithin näkemys oli, että valtion on varmistettava ihmisten ja omaisuuden turvallisuus, jotta yksityinen yrittäjä voi toimia markkinataloudessa.

Kovakantinen

Technological development is one of the major objectives of intellectual property legislation.

Pehmeäkantinen

Opas kertoo selkeästi LVI-asentajien ja teknisten eristäjien työsuhteisiin sovellettavista säännöksistä. Sen lähtökohtana on LVI-asennusalan työntekijöiden työehtosopimus, ja lainsäädäntöä selostetaan siltä osin kuin se asentajien työsuhdeasioiden hyvän hoitamisen kannalta on tarpeellista.

Pehmeäkantinen

Julkisoikeuden lainsäädäntö yksissä kansissa

Kovakantinen

Keskeiset säädökset yksissä kansissa

Kovakantinen

Hevoskaupassa liikutaan laajalla ja värikkäällä alueella. Mukana on suuria tai joskus pienempiä rahoja, mutta lähes aina suuria tunteita. Juridisesti hevoskauppa on irtaimen tavaran kauppaa, jota koskevat samat lait kuin vaikkapa autokauppaa.

Kovakantinen

Teoksessa on esitetty vastaukset niihin verotuksellisiin kysymyksiin, joita sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa ja toteutettaessa esiintyy:
• Mitä omaisuutta siirretään ja milloin siirto on järkevintä toteuttaa?
• Miten siirto tehdään ilman ylimääräisiä verokustannuksia?

Kovakantinen

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä täsmällisemmin ja kattavammin. Huomioon on otettu myös rikostutkinnan tarpeet.

Kovakantinen

Teos, josta löydät nopeasti vastaukset erilaisiin vuokratyötä koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin työntekijän, vuokrausyrityksen ja käyttäjäyrityksen kannalta. Kirjassa käsiteltyjä aiheita ovat mm.:

Kovakantinen

Kirja antaa tietoa konkreettista tietoa parisuhteeseen ja lapsiin liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä eri parisuhdemuotojen eroavaisuuksista lain kannalta.

Kovakantinen

Teos auttaa näkemään kirjanpidon ja verotuksen yhtymäkohdat sekä kirjanpitolain mahdollisuudet yrityksen verosuunnittelussa. Teos selvittää mm.

Kovakantinen

Suositun ja kattavan arvopaperimarkkinalain kommentaarin uusittu painos.

Kovakantinen

Teos antaa käytännönläheisen yleiskuvan luotto-oikeudesta ja luottojen sääntelystä osana finanssimarkkinoiden vakautta. Teoksessa on esillä uusin oikeudellinen sääntely, joka koskee kuluttajille ja yrityksille suunnattuja tärkeimpiä luottoinstrumentteja.

Kovakantinen

Suomen Laki -teokset sisältävät kattavasti lainsäädännön eri oikeusaloilta. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain ja toimitettu ajantasaiseksi.

Kovakantinen

Finsk skadeståndsrätt är en omfattande och systematisk framställning av ersättning för skador i utomobligatoriska förhållanden i Finland. Den gemensamma nordiska grunden för skadeståndsrätten gör att verket är relevant i samtliga nordiska länder.

Kovakantinen

Teoksessa käsitellään asianomistajan asemaa rikosoikeudenkäynnissä. Esillä olevia aiheita ovat mm. asianomistajan oikeus avustajaan ja oikeus ajaa itsenäisesti syytettä. Samoin selvitetään perusteellisesti syyttäjän velvollisuus ajaa asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta.

Kovakantinen

Mitä lapsen osallisuusoikeudet eli lapsen oikeus osallistua, tulla kuulluksi ja huomioon otetuksi itseään koskevissa asioissa tarkoittavat? Miten lapsen oikeudet velvoittavat lasten kanssa työskenteleviä henkilöitä ja lasten vanhempia?

Kovakantinen

Vuosittain kahtena niteenä ilmestyvä teos on vakiinnuttanut asemansa luotettavana oikeustapauskommentaarina. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Mistä tapauksessa oli kysymys?

Kovakantinen

Vaali- ja puoluelainsäädäntö -teos on alansa ainoa perusteellinen oikeudellinen tietolähde, politiikan juridiikan käsikirja. Kirja tarjoaa yksityiskohtaisen selvityksen siitä, kuinka yleiset vaalit Suomessa toimitetaan ja mikä on rekisteröityjen puolueiden oikeudellinen asema.

Kovakantinen

Ensimmäinen Suomessa julkaistu laaja perusteos konflikteista ja konfliktinratkaisusta!

Kovakantinen

Kirja käsittelee markkinoinnin hyvää tapaa, hyvää liiketapaa ja markkinoinnin uusia muotoja.

Kovakantinen

Kirja kertoo kattavasti urakoitsijaa koskevista sopimusasioista. Siinä on runsaasti käytännön toimintaohjeita, asiakirjojen malleja ja esimerkkejä oikeustapauksista. Kirja on urakoitsijan käytännön käsikirja, josta tarvittavat tiedot löytyvät helposti. Sopii myös oppikirjaksi.

Pehmeäkantinen

Juridinen ala käy läpi radikaalia muutosta. Lakipalveluiden tulevaisuus pitää sisällään mm. virtuaalisia tuomioistuimia, verkossa toimivia globaaleja yrityksiä, tuotteistettuja palveluita ja ulkoistamisia.

Pehmeäkantinen

Työlainsäädäntö ja yleisiä sopimuksia on työelämän lainsäädännön perusteos. Sisältää myös julkisen sektorin palvelusuhdetta koskevat lait ja oikeustapausesimerkkejä. Edellisen painoksen (2011) jälkeen on muutossäädöksiä annettu noin 140 kpl.

Pehmeäkantinen

Is the death penalty a more effective deterrent than lengthy prison sentences? Does a judge's gender influence their decisions? Do independent judiciaries promote economic freedom?

Kovakantinen

This is the first text to provide a comprehensive rule-by-rule examination of the inception, interpretation and application of the SIAC Rules, written by practitioners with extensive experience in South East Asia arbitrations, and with the benefit of insights from the SIAC Secretariat.

Kovakantinen

This is the first comprehensive study of corruption in international investment arbitration.

Kovakantinen

International arbitration is a remarkably resilient institution, but many unresolved and largely unacknowledged ethical quandaries lurk below the surface.

Kovakantinen

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta sovitaan sosiaalitoimessa eli yleensä lastenvalvojan luona hyvin usein – sopimuksia tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia. Sopimukset saattavat jälkikäteen riitautua, jolloin niiden merkitystä ja perheen tilannetta puidaan esimerkiksi käräjäoikeudessa.

Kovakantinen

Osakeyhtiössä osakkeenomistajalla on oikeus omistusosuutensa pysyvyyteen. Tämä oikeus ei ole kuitenkaan ehdoton, vaan siitä voidaan poiketa laissa säädetyin edellytyksin. Tässä tutkimuksessa poikkeamista kutsutaan osakkeen suuntaamiseksi.

Pehmeäkantinen

Markku Järvenoja: Vastike yritysjärjestelyissä. Jatkuva haaste direktiivin, yhtiöoikeuden ja vero-oikeuden sääntelyiden yhteensovittamisessa

Antti Kolehmainen: Syntynyt tai siitetty. Keinohedelmöitetyn lapsen oikeudesta perintöön

Kovakantinen

Kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet herättävät herkästi epäilyksiä kaava-asioissa. Päätöksenteolta odotetaan ulkopuolisten silmissä puolueettomuutta. Puolueettomuuden arvioinnissa on runsaasti haasteita.

Pehmeäkantinen

Taskukokoinen julkaisu sisältää keskeisimmät uuden EU:n ohjelmakauden 2014-2020 kehittämistyötä ohjaavat kansalliset lait ja asetukset.

Pehmeäkantinen

Laki tuntuu usein vaikealta ymmärtää. Se on monien käsitteiden kokonaisuus ja käsitteet ovat abstrakteja, vaikeasti hahmotettavia. Nuo käsitteet kuitenkin määräävät ihmisten konkreettista toimintaa asettaen sääntöjä ja rajoituksia.

Pehmeäkantinen

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja -toimintaa koskevia säädöksiä. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain ja toimitettu ajantasaiseksi.

Pehmeäkantinen

Käytännönläheinen kirja tuomioistuinsovittelusta tuomareille ja asianajajille. Siviiliasioiden tuomioistuinsovittelu otettiin käyttöön vuonna 2006.

Pehmeäkantinen

Kapitel 1 i Finlands strafflag handlar om straffrättens tillämpningsområde. Detta tillämpningsområde betecknas även som Finlands straffrättsliga jurisdiktion. Straffrätten gäller inte enbart för brott som begås på det finska statsterritoriet.

Kovakantinen

Sisäpiirintiedon syntyminen liittyy keskeisesti arvopaperimarkkinoilla toimivien markkinaosapuolten velvollisuuksiin.

Kovakantinen

Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot on keskeisin ja laajin julkisista hankinnoista laadittu teos. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti ja havainnollisesti hankintalain sisältö ja sen keskeiset tulkinnat.

Kovakantinen

Kansainvälisen oikeuden käsikirja johdattaa lukijansa kansainvälisen oikeuden peruskysymyksiin yleistajuisesti. Kirjassa käydään läpi kansainvälisen oikeuden perusteet ja keskeiset alueet, joihin kuuluvat muun muassa asevoiman käytön sääntely ja kansojen itsemääräämisoikeuden sääntely.

Kovakantinen

Johdatus Suomen verojärjestelmään on Suomen verojärjestelmää ja vero-oikeutta käsittelevä perusteos. Kirjassa esitetään helppotajuisesti yleiset verotukseen liittyvät käsitteet ja verotusperiaatteet. Siinä käsitellään eri verolajeja tuloverotuksesta koiraveroon.

Pehmeäkantinen

Teos on käsikirja asunto- ja kiinteistöosakkeiden omistamisesta ja kaupasta sekä niihin liittyvistä säännöksistä – myös asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta. Lisäksi kirjassa käsitellään laajasti huoneenvuokraa koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Isännöitsijän valinta kuuluu taloyhtiön hallituksen tehtäviin. Isännöinnin kilpailutus ei kuitenkaan ole aina helppoa. Se vaatii muun muassa taloyhtiön ja sen osakkaiden tavoitteiden tarkkaa tuntemusta ja perehtymistä isännöintiyritysten palvelutarjontaan.

Kovakantinen

Työsopimuksen solmimista ja työntekoa ohjaavat lait ja työehtosopimukset. Työlainsäädännön perusteiden ja oman alan työehtosopimuksen tunteminen on siten hyväksi niin työnantajalle kuin työntekijällekin.

Kovakantinen

Vuosittain päivitettävästä oppaasta selviävät yleiset arvonlisäverosäännöt sekä rakentamisen ja kiinteistöjen arvonlisäverotuksen erityiset periaatteet. Erityisesti tarkastellaan rakentamisen arvonlisäverotusta eri tilanteissa.

Pehmeäkantinen

Kirja on päivitetty voimaan tulleiden työehtosopimusten mukaiseksi. Kirjassa esitellään rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusten soveltaminen ja työsuhteita koskeva lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Liike-elämän sopimuksissa sovitaan usein sekä kilpailukieltovelvoitteesta että salassapitovelvoitteesta.

Kovakantinen