Sivuston sisältö päivitetty 9.4.2018

Rekisteröidy tästä ja tilaa personoitu uutiskirje.

@: e-kirja

Kunnilla on merkittävä asema paikallisen kehityksen ohjaajina ja hyvinvointipalvelujen turvaajina. Palveluiden järjestäminen asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti edellyttää vahvaa, toimivaa ja olosuhteiden muutoksiin nopeasti vastaavaa kunnallishallintoa.

Kovakantinen

Teos on perusteellinen ja käytännönläheinen yleisesitys vuonna 2004 voimaan tulleesta konkurssilaista. Teoksessa käsitellään konkurssilakia ja sitä koskevaa oikeuskäytäntöä aihealueittain. Lisäksi tarkastellaan EU:n maksukyvyttömyysasetuksen määräyksiä.

Kovakantinen

KKO:n ratkaisut kommentein -teos ilmestyy vuosittain kahtena niteenä. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut korkeimman oikeuden ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Loppuvuonna annettavat ratkaisut sisältyvät osaan II.

Kovakantinen

Kiinteistölainsäädäntö-eripainos sisältää kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen, vuokraustoiminnan ja isännöinnin keskeisen lainsäädännön. Teoksessa on mukana LKV- ja LVV-kokeessa tarvittava lainsäädäntö.

Kovakantinen

Ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa tarkastelun kohteena ovat jäämistösuunnittelun yksityisoikeudelliset kysymykset. Kirjassa käsitellään muun muassa jäämistösuunnitteluun liittyviä parisuhde-, lahja-, henkivakuutus- ja testamenttikysymyksiä.

Kovakantinen

Brändejä on nykyään kaikkialla, mutta onko brändi sama kuin tavaramerkki? Liittyykö verkkotunnuskin jotenkin yrityksen brändiin? Yrityksen pääoma on nykyisin suurelta osin aineetonta, ja sitä on välillä jopa vaikea määritellä ja täsmentää.

Kovakantinen

Teos on yleisesitys hallintomenettelyn ja hallintotoiminnan oikeudellisista perusteista.

Kovakantinen

Yritysjuridiikka on selkeä ja käytännönläheinen yritysjuridiikan perusteos. Se on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen juridiikan oppikirjaksi, mutta palvelee myös pk-yrittäjien tiedontarpeita. Oikeustapaukset ja esimerkit selventävät teoriaa ja jokaiseen aihepiiriin liittyy tehtäviä.

Pehmeäkantinen

Vesioikeus on selkeä perusteos, joka käy läpi vesilain periaatteet ja pureutuu myös muutamiin erityiskysymyksiin. Uuden vesilain valmistelutyössä mukana ollut emeritusprofessori Erkki J. Hollo on ympäristöoikeuden johtavia asiantuntijoita Suomessa.

Kovakantinen

Tämä kattava perusteos sisältää kemikaalisäädökset, kemikaaliturvallisuuteen liittyvän säädösaineiston sekä kemikaalien käyttöä työpaikalla koskevan osuuden ajantasaisessa muodossaan.

Kovakantinen

Takaus ja oikeudenkäynti on ajankohtainen teos taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin entistä useampi joutuu erilaisten maksukyvyttömyystilanteiden ja takausvastuiden kanssa tekemisiin.

Kovakantinen

Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset. Teoksessa on kemikaalilaki, laki räjähdysvaarallisista aineista sekä keskeiset räjähteitä, räjäytystyötä, neste- ja maakaasua sekä öljylämmityslaitteita koskevat säädökset.

Osakeyhtiö on alan ehdoton perusteos, joka kattaa seikkaperäisenä käsikirjana koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen oikeuskäytäntöön.

Kovakantinen

Osakeyhtiö on alan ehdoton perusteos, joka kattaa seikkaperäisenä käsikirjana koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen oikeuskäytäntöön.

Kovakantinen

Oikeus tietoon on noussut keskeiseksi oikeudeksi informaatioyhteiskunnan kehittymisen myötä.

Kovakantinen

Maahanmuuttoon liittyvät juridiset kysymykset muuttuvat koko ajan ajankohtaisemmiksi maahanmuuttajien määrän kasvaessa. Alan lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti. Arkielämän tilanteissa ja viranomaistyössä maahanmuuttoon liittyvän juridisen tiedon saanti on vaikeaa tiedon hajanaisuuden vuoksi.

Kovakantinen

Nopeakäyttöinen, selkeä ja kattava teos sisältää keskeisen yksityis-, rikos- ja prosessioikeudellisen lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten yleishallinto-oikeudesta ja työ- ja virkasuhteista.

Kovakantinen

Lakikirja sisältää kaikki keskeiset valtio- ja hallinto-oikeudelliset säädökset. Lakikirja helpottaa näin ollen hallinnon lainalaisuuden ja julkisen toiminnan lakisidonnaisuuden vaatimuksiin vastaamista.

Kovakantinen

Käynnissä on samaan aikaan kaksi vastakkaista kehityssuuntaan. Yhtäältä yhteiskunta oikeudellistuu. Samalla perusoikeudet ja oikeusperiaatteet saavat yhä enemmän jalansijaa. Samalla oikeus kuitenkin privatisoituu, jolloin muun muassa epävirallinen konfliktinratkaisu korostuu.

Kovakantinen

Missä menevät esimiehen direktio-oikeuden rajat? Kuinka varmistaa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu? Miten nostaa kissa pöydälle ja ottaa hankalat asiat puheeksi?

Kovakantinen

Kokonaiskuvan muodostaminen sähköisen viestinnän lainsäädännöstä on erittäin haastavaa. Lainsäädäntö on hajanaista: esimerkiksi tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä on siroteltu useisiin lakeihin.

Kovakantinen

Henkilötietojen käsittelyyn työelämässä liittyy monia oikeudellisia haasteita.

Kovakantinen

Englanninkielinen teos kertoo Suomessa toimiville ulkomaalaisille yrityksille pähkinänkuoressa, miten työsuhdeasioita Suomessa pitää hoitaa ja miten niitä käytännössä hoidetaan.

Kovakantinen

Epäasiallinen kohtelu - häirintä ja syrjintä työyhteisössä -kirja tarkastelee käytännönläheisesti työpaikan epäasialliseen kohteluun liittyviä asioita ja ilmiöitä. Kirja antaa käytännönläheisiä ohjeita tilanteiden käsittelyyn työyhteisöissä.

Kovakantinen

Arvonlisäverotus 2012 on käytännönläheinen käsikirja, jossa on perusteellinen tieto arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Siinä selvitetään, miten lain säännökset vaikuttavat eri liiketapahtumiin käytännössä.

Kovakantinen

Käytännönläheinen kirja tuomioistuinsovittelusta tuomareille ja asianajajille!

Kovakantinen

Professori Erkki J. Hollo on suomalaisen ympäristöoikeuden tärkein kehittäjä. Juhlakirja on läpileikkaus hänen runsaasta ja ansiokkaasta kirjallisesta tuotannostaan. Edelleen aktiivisesti kirjoittavan Hollon kirjallinen tuotanto sisältää tähän asti toistasataa artikkelia.

Kovakantinen

Lastensuojelulaki on käytännönläheinen käsikirja, joka käy systemaattisesti läpi kaikki lastensuojelulain pykälät.

Kovakantinen

Kolmas uudistettu painos asuntokaupan ammattilaisten perusteoksesta! Teoksessa tarkastellaan erityisesti, kuinka velvoitteet ja vastuu jakaantuvat kaupan osapuolten kesken.

Kovakantinen

Elinkeinoverotus-teos on erinomainen apuväline elinkeinoverotuksen konkreettisten ongelmien ratkaisuun. KPMG:n veroasiantuntijoiden kirjoittama teos kattaa kaikki keskeiset tiedontarpeet, joita yrityksen johto, taloushallinto ja asiantuntijat kohtaavat käytännön työssään.

Kovakantinen

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ovat joustavuutensa vuoksi varteenotettavia liiketoiminnan harjoittamisen muotoja. Henkilöyhtiö voi olla myös osa yritysryhmää, jossa on osakeyhtiöitä.

Kovakantinen

Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar, ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt över ändringslagar och förarbeten.

Kovakantinen

Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar, ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt över ändringslagar och förarbeten.

Kovakantinen

I Finlands civil- och handelsrätt behandlas privaträttens allmänna läror, person- och integritetsrätt, äganderätten och övriga sakrätter, fordringar, avtal, skadestånd, samfund och stiftelser, reglering av marknaden samt immaterialrätt.

Kovakantinen

Kaikkien viranomaisten on turvattava ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen. Tässä suhteessa hyvin keskeinen on Euroopan ihmisoikeussopimus, jonka merkitys Suomen kannalta on kasvanut entisestään Suomea vastaan annettujen langettavien tuomioiden myötä.

Kovakantinen

Teos on vaativaan ammatti- ja oppikirjakäyttöön tarkoitettu kilpailuoikeuden yleisteos.

Kovakantinen

Kukaan verotuksen parissa työskentelevä ei enää tänä päivänä välty EU-vero-oikeudellisilta kysymyksiltä. Mitä mahdollisuuksia EU-vero-oikeus tarjoaa veron minimointiin? Miten voi välttyä maksamasta EU-oikeuden vastaisia Suomen veroja?

Kovakantinen

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit ovat muuttumassa. Nyt systematisoidaan esitutkintaa ja pakkokeinoja sääntelevää normistoa entistä johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään asiantuntijatodistelua.

Kovakantinen

Ota käyttöösi selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Oikeudenaloista kirjassa ovat edustettuina muun muassa seuraavat:

e-julkaisu

Ota käyttöösi selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Oikeudenaloista kirjassa ovat edustettuina muun muassa seuraavat:

Kovakantinen

Ympäristön- ja luonnonsuojelun yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut voimakkaasti. Se vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään työssä ja vapaa-ajalla. Jatkuvasti kasvava säädösten määrä ja uudistuva lainsäädäntö asettavat haasteita lainsoveltajille pysyä muutosten tasalla.

Pehmeäkantinen

Teos on kattava ja selkeä esitys arvonlisäverotuksesta. Se käsittelee lisäksi vakuutusmaksu-, valmiste-, auto-, ajoneuvo- ja tulliverotuksen perusteita.

Kovakantinen

Finnish Companies Act on englanninkielinen opas osakeyhtiölain sisältöön ja rakenteeseen. Kirjan sisältö seuraa osakeyhtiölain osien ja lukujen järjestystä. Kommentaarissa lainsäädäntöä on seurattu maaliskuuhun 2012.

Kovakantinen

Teos sisältää monipuolisen artikkelikokoelman tärkeältä alueelta, joka on jäänyt vähälle huomiolle ja jota ennen kutsuttiin nimellä vilpillinen kilpailu, nykyisin sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa. Teoksessa käsitellään myös alueen suhdetta immateriaalisiin yksinoikeuksiin, teollis- ja tekijänoikeuksiin. Kummankin alan rajapintoja koskeva sääntely ja sen sovellutukset ovat nyt erityisen ajankohtaisia ja merkityksellisiä.

Kovakantinen

Sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan keskeisimmistä ihmis- ja perusoikeuksista. Tässä kirjassa sananvapauden kehitystä tarkastellaan aatteena ja suomalaisena perusoikeutena historialliset tekijät huomioiden. Teoksessa analysoidaan sananvapauden sääntelykeinoja ja systematisoidaan sananvapauden sääntelyä Suomessa nykyään. Tällä tavoin saadaan kokonaiskuva suomalaisesta sananvapaudesta ja syistä siihen, miksi Suomi on saanut useita langettavia ratkaisuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta sananvapauskysymyksissä.

Kovakantinen

Kirjaan on koottu yritystoiminnan kannalta keskeisimmät verosäädökset ajantasaiseksi toimitettuna. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain, ja säädöksissä on viittauksia muualle lainsäädäntöön sekä oikeuskäytäntöön, mikä helpottaa teoksen käyttöä.

Pehmeäkantinen

Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä. Hankintakirjallisuus suunnataan kuitenkin pääsääntöisesti hankintayksiköiden tarpeita silmälläpitäen. Toki hankintasäännökset koskevat etupäässä hankintayksiköitä, mutta myös yritykset käyvät kauppaa samoilla pelisäännöillä. Tämä opas ottaa tarjoajan ja ehdokkaan näkökulman tarjouskilpailuun.

Kovakantinen

EU:n vapaan liikkuvuuden periaatteiden ja jäsenvaltioiden fiskaalisten intressien välillä on vaikeasti ratkaistava ristiriita. Vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinatavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa verosyrjinnän kieltoa. EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö onkin merkittävästi rajoittanut jäsenvaltioiden toimivaltaa välittömän verotuksen alalla, mutta EU-tuomioistuin on ottanut myös jäsenvaltioiden verotukseen liittyvät intressit huomioon ratkaisuissaan.

Kovakantinen

Systemaattinen ja ajantasainen esitys valtiosääntöoikeudesta.

Kovakantinen

Verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta kulutuksen verotukseen merkitsee valmisteverojen valtiontaloudellisen merkityksen kasvua. Lisääntyvä joukko yrityksiä tulee valmisteverovelvolliseksi otettaessa käyttöön uusia tai soveltamisalaltaan laajennettuja valmisteveroja.

Kovakantinen

Kattava ja ajantasainen kommentaari uudesta arvopaperimarkkinalaista. Kokonaisuudessaan uudistettu arvopaperimarkkinalaki tuli voimaan 1.7.2012. Kirjassa käsitellään arvopaperimarkkinalain säännökset kokonaisuudessaan, kuten esitesäännökset, tiedonantovelvollisuutta, julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta sekä markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset, kuten myös eri seuraamukset.

Kovakantinen

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Kirja sisältää lain mukaan jokaisella työpaikalla nähtävänä pidettävän lainsäädännön ajantasaisena ja aihealueittain ryhmiteltynä. Teoksessa on huomioitu tuoreimmat lainsäädännön muutokset.

Kovakantinen

Markkinointijuridiikka 2012 -kirjan avulla käyttäjä voi selvittää itselleen, mikä on hyvän tavan ja lain mukaista markkinointia, miten tekijänoikeudet ja tavaramerkit on huomioitava markkinointiviestinnässä ja mitä seuraamuksia markkinointilainsäädännön rikkomisesta voi aiheutua. Löydät yhdestä paikasta kaikki tärkeimmät kuluttajamarkkinointia ja business to business -markkinointia koskevat ohjeet ja säädökset.

Pehmeäkantinen

Milloin toisen aineistoon on lupa linkittää? Internetissä tapahtuvan linkittämisen oikeudellinen sallittavuus on jo pitkään ollut epäselvää. Linkittäminen on kuitenkin erittäin yleistä ja aihe on monille toimijoille taloudellisesti merkittävä, joten asiasta on käyty kiivasta keskustelua mm. journalistien keskuudessa.

Kovakantinen

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeuden toteuttamisesta syntyy vanhempien välille usein kiistaa, sillä lainsäädännössä ei määritellä tapaamisoikeuden sisältöä tai laajuutta yksiselitteisesti eikä tapaamisoikeussopimukselle ole olemassa perusmallia tai ohjetta, jonka pohjalta sopimus olisi helppo laatia mahdollisimman yksiselitteiseksi.

Kovakantinen

Osakeyhtiö on yleisin yritystoiminnan harjoittamisen muoto. Osakeyhtiön ja sen omistajien erillinen verovelvollisuus tuo verosuunnitteluun sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kirja on selkeä ja ajankohtainen esitys eri voitonjakomuotojen verokohtelusta ja edullisuudesta listaamattoman osakeyhtiön omistajien näkökulmasta veromuutosten valossa.

Kovakantinen

Kirjassa tarkastellaan kansainvälistyvän pk-yrityksen liiketoimien veroseuraamuksia.

Kovakantinen

Välittäjien rooli on sisäänrakennettu suoraan internetin teknisiin toimintatapoihin: ilman erilaisia välittäjiä internet ei toimisi. Toisaalta palveluiden kehittyminen on monipuolistanut myös välittäjien tehtäviä, mikä on ollut omiaan hämärtämään välittäjien ja muiden toimijoiden eroja.

Kovakantinen

Lainkäyttö jakaantuu Suomessa kahteen linjaan, yleiseen lainkäyttöön ja hallintolainkäyttöön. Linjat eroavat taustaideologialtaan ja menettelyltään huomattavasti toisistaan. Asianosaisen kannalta on näin väliä sillä, mille linjalle hänen asiansa kuuluu tai ohjataan.

Kovakantinen

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-toimituslausekkeet ovat myyjän ja ostajan tärkeä työkalu kaupan sopimuksia solmittaessa. Vuonna 2010 uudistetut lausekkeet on otettu käyttöön yrityksissä eri puolilla maailmaa, ja niiden käyttötarkoitusta on laajennettu.

Kovakantinen

Euroopan unionissa on viime vuosina voimakkaasti kehitetty tuomioiden rajat ylittävää toimeenpanoa. Amsterdamin sopimuksen pohjalta annetut useat asetukset mahdollistavat tuomioiden suoran täytäntöönpanon toisissa jäsenvaltioissa ja säätävät yhtenäisistä menettelyistä, joilla täytäntöönpanoperuste voidaan helposti hankkia rajat ylittävissä asioissa.

Kovakantinen

Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa on oikeudenalansa uusi perusteos.

Kovakantinen

Vuosittain julkaistavaan Business Law Forum kirjaan on jälleen koottu joukko ajankohtaisia artikkeleja mielenkiintoisista ja haastavista juridiikan ongelmista.

Kovakantinen

Aluehallinto ja aluepoliittinen lainsäädäntö -teos käsittelee julkisen vallan oikeudellisia keinoja vaikuttaa alueelliseen kehitykseen.

Kovakantinen