Sivuston sisältö päivitetty 9.2.2018

Rekisteröidy tästä ja tilaa personoitu uutiskirje.

@: e-kirja

Teoksesta saa perusteellisen yleiskuvan koko työsopimuslaista työelämän "peruslakina", johon sisältyvät muun muassa kaikki työsopimuksen tekemiseen ja päättämiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Teos on samalla kattava esitys koko työsopimusoikeudesta.

Kovakantinen

Teoksessa käsitellään työsopimuksen tekeminen ja siihen liittyvät perus- ja erityislausekkeet. Lisäksi kirjassa käsitellään useita malleja erilaisiin tilanteisiin, kuten määräaikaisten ja osa-aikaisten työsopimuksien solmimiseen.

Kovakantinen

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia on työntekijällä? Entä työnantajalla? Mikä on työehtosopimuksen merkitys? Mitä tarkoittaa syrjintäkielto? Näihin ja kaikkiin muihinkin työoikeuden ydinkysymyksiin tarjoaa vastauksia Työoikeuden perusteet.

Kovakantinen

Teos on työ- ja virkaehtosopimusoikeuden yleisesitys. Se kertoo, miten sopimuksia tehdään, tulkitaan ja erimielisyyksiä selvitetään.

Kovakantinen

Tieliikennelait sisältää keskeisen tieliikennelainsäädännön ajantasaisena. Teos sopii hyvin tieliikenteen parissa työskenteleville ja kaikille autoilijoille.

Kovakantinen

Tappiontasaus tuloverotuksessa on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa keskitytään tarkastelemaan tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain tappiontasausta koskevien säännösten soveltamista.

Kovakantinen

Teos on yksityiskohtainen yleisesitys konkurssitakaisinsaannin edellytyksistä. Siinä tarkastellaan niin maksun, kuittauksen, vakuuden ja lahjan peräyttämistä koskevia erityissäännöksiä kuin oikeustoimen tyypistä riippumatonta yleistä takaisinsaantisäännöstä.

Kovakantinen

Suomen Laki -teoksissa on kattavasti lainsäädäntöä eri oikeusaloilta ajantasaisena. Säädökset on toimitettu asiantuntevasti: säädöstekstin lisäksi mukana on säädösviitteitä, voimaantulosäännöksiä ja oikeustapauksia relevanteissa kohdissa.

Kovakantinen

Suomen Laki -teoksissa on kattavasti lainsäädäntöä eri oikeusaloilta ajantasaisena. Säädökset on toimitettu asiantuntevasti: säädöstekstin lisäksi mukana on säädösviitteitä, voimaantulosäännöksiä ja oikeustapauksia relevanteissa kohdissa.

Kovakantinen

Suomen Laki -teoksissa on kattavasti lainsäädäntöä eri oikeusaloilta ajantasaisena. Säädökset on toimitettu asiantuntevasti: säädöstekstin lisäksi mukana on säädösviitteitä, voimaantulosäännöksiä ja oikeustapauksia relevanteissa kohdissa.

Kovakantinen

Suomen Laki cd-rom sisältää ajantasaisena Suomessa voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja keskeisen Euroopan unionin lainsäädännön sekä lakien esitöitä ja oikeuskäytäntöä:

e-julkaisu

Teokseen on koottu keskeisiä säädöksiä siviili-, rikos- ja prosessioikeudesta. Lisäksi mukana on lainsäädäntöä, joka koskee yritystoimintaa, liikennettä, ympäristöä ja työoikeutta. Kirja sopii hyvin muun muassa asianajajille, tuomareille, opiskelijoille ja muille lakitietoa tarvitseville.

Kovakantinen

Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2012 -teokseen on koottu kattavasti alan keskeinen lainsäädäntö ajantasaisena. Teoksen käyttöä helpottaa laaja asiahakemisto.

Kovakantinen

Kansainväliset sopimussuhteet ovat lisääntyneet globalisaation ja Euroopan integraation edetessä. Samanaikaisesti niitä koskeva lainsäädäntö on ollut merkittävien uudistusten kohteena Euroopan unionissa.

Kovakantinen

Skatteförfattningarna innehåller den nationella lagstiftningen på skatterättens område. I boken finns även författningar om bokföring, skatteutsökning, förvaltningsförfarande och förvaltningsprocess.

Kovakantinen

Teoksessa käsitellään riidanratkaisua asianosaisena olevan yrityksen näkökulmasta. Yritystä edustaa riidanratkaisussa yleensä asiamies, mutta eri menettelyihin ryhtymistä koskevat päätökset yrityksen on tehtävä itse.

Kovakantinen

Rakennusalaa ja rakennuttamista koskee laaja sääntelykokonaisuus. Se koskettaa niin kaavoittajaa, rakennuttajaa kuin rakentajaakin.

Kovakantinen

Rahapelilainsäädäntö ja markkinat -kirja on Suomen arpajaislainsäädäntöä käsittelevä yleisteos. Kirjassa kuvataan viime vuosien lakiuudistukset sekä arvioidaan nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti.

Kovakantinen

Prosessioikeus on koottu nyt ensimmäistä kertaa yksiin kansiin! Tämä tiivis, mutta selkeästi ja havainnollisesti kirjoitettu kirja kattaa keskeisen prosessioikeuden koko kentän.

Kovakantinen

Vuoden 2014 alusta tulee voimaan uusi poliisilaki osana poliisialaa koskettavaa merkittävää lainuudistuspakettia. Teos on lain yleistajuinen kommentaari, jossa nykyisin tärkeänä pidettävät perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat sekä julkisuuskysymykset saavat erityisen huomion.

Kovakantinen

Osakeyhtiölaki antaa yhtiöille joustavia mahdollisuuksia järjestää hallintoaan ja toimintojaan. Samalla kuitenkin laki painottaa oikeita menettelyjä. Tämä teos antaa lukijalle kattavan ja käytännönläheisen kuvan osakeyhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista.

Kovakantinen

Opetustoimen lainsäädäntö sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimeen liittyvän lainsäädännön. Teoksessa on myös hallinto- ja työoikeutta koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Perusteellinen ja käytännönläheinen teos oikeudenkäynnin asianosaisista ja oikeudenkäynnin valmistelusta. Tarkastelun kohteina ovat

Kovakantinen

Kunnilla on merkittävä asema paikallisen kehityksen ohjaajina ja hyvinvointipalvelujen turvaajina. Palveluiden järjestäminen asukkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti edellyttää vahvaa, toimivaa ja olosuhteiden muutoksiin nopeasti vastaavaa kunnallishallintoa.

Kovakantinen

Teos on perusteellinen ja käytännönläheinen yleisesitys vuonna 2004 voimaan tulleesta konkurssilaista. Teoksessa käsitellään konkurssilakia ja sitä koskevaa oikeuskäytäntöä aihealueittain. Lisäksi tarkastellaan EU:n maksukyvyttömyysasetuksen määräyksiä.

Kovakantinen

KKO:n ratkaisut kommentein -teos ilmestyy vuosittain kahtena niteenä. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut korkeimman oikeuden ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Loppuvuonna annettavat ratkaisut sisältyvät osaan II.

Kovakantinen

Kiinteistölainsäädäntö-eripainos sisältää kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen, vuokraustoiminnan ja isännöinnin keskeisen lainsäädännön. Teoksessa on mukana LKV- ja LVV-kokeessa tarvittava lainsäädäntö.

Kovakantinen

Ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa tarkastelun kohteena ovat jäämistösuunnittelun yksityisoikeudelliset kysymykset. Kirjassa käsitellään muun muassa jäämistösuunnitteluun liittyviä parisuhde-, lahja-, henkivakuutus- ja testamenttikysymyksiä.

Kovakantinen

Brändejä on nykyään kaikkialla, mutta onko brändi sama kuin tavaramerkki? Liittyykö verkkotunnuskin jotenkin yrityksen brändiin? Yrityksen pääoma on nykyisin suurelta osin aineetonta, ja sitä on välillä jopa vaikea määritellä ja täsmentää.

Kovakantinen

Teos on yleisesitys hallintomenettelyn ja hallintotoiminnan oikeudellisista perusteista.

Kovakantinen

Yritysjuridiikka on selkeä ja käytännönläheinen yritysjuridiikan perusteos. Se on tarkoitettu ammattikorkeakoulujen juridiikan oppikirjaksi, mutta palvelee myös pk-yrittäjien tiedontarpeita. Oikeustapaukset ja esimerkit selventävät teoriaa ja jokaiseen aihepiiriin liittyy tehtäviä.

Pehmeäkantinen

Vesioikeus on selkeä perusteos, joka käy läpi vesilain periaatteet ja pureutuu myös muutamiin erityiskysymyksiin. Uuden vesilain valmistelutyössä mukana ollut emeritusprofessori Erkki J. Hollo on ympäristöoikeuden johtavia asiantuntijoita Suomessa.

Kovakantinen

Tämä kattava perusteos sisältää kemikaalisäädökset, kemikaaliturvallisuuteen liittyvän säädösaineiston sekä kemikaalien käyttöä työpaikalla koskevan osuuden ajantasaisessa muodossaan.

Kovakantinen

Takaus ja oikeudenkäynti on ajankohtainen teos taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin entistä useampi joutuu erilaisten maksukyvyttömyystilanteiden ja takausvastuiden kanssa tekemisiin.

Kovakantinen

Teokseen on koottu kattavasti räjähdysvaarallisia aineita koskevat säädökset. Teoksessa on kemikaalilaki, laki räjähdysvaarallisista aineista sekä keskeiset räjähteitä, räjäytystyötä, neste- ja maakaasua sekä öljylämmityslaitteita koskevat säädökset.

Osakeyhtiö on alan ehdoton perusteos, joka kattaa seikkaperäisenä käsikirjana koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen oikeuskäytäntöön.

Kovakantinen

Osakeyhtiö on alan ehdoton perusteos, joka kattaa seikkaperäisenä käsikirjana koko osakeyhtiöoikeuden ja sisältää runsaasti viittauksia uuteen oikeuskäytäntöön.

Kovakantinen

Oikeus tietoon on noussut keskeiseksi oikeudeksi informaatioyhteiskunnan kehittymisen myötä.

Kovakantinen

Maahanmuuttoon liittyvät juridiset kysymykset muuttuvat koko ajan ajankohtaisemmiksi maahanmuuttajien määrän kasvaessa. Alan lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti. Arkielämän tilanteissa ja viranomaistyössä maahanmuuttoon liittyvän juridisen tiedon saanti on vaikeaa tiedon hajanaisuuden vuoksi.

Kovakantinen

Nopeakäyttöinen, selkeä ja kattava teos sisältää keskeisen yksityis-, rikos- ja prosessioikeudellisen lainsäädännön sekä tärkeitä säädöksiä muilta oikeudenaloilta, kuten yleishallinto-oikeudesta ja työ- ja virkasuhteista.

Kovakantinen

Lakikirja sisältää kaikki keskeiset valtio- ja hallinto-oikeudelliset säädökset. Lakikirja helpottaa näin ollen hallinnon lainalaisuuden ja julkisen toiminnan lakisidonnaisuuden vaatimuksiin vastaamista.

Kovakantinen

Käynnissä on samaan aikaan kaksi vastakkaista kehityssuuntaan. Yhtäältä yhteiskunta oikeudellistuu. Samalla perusoikeudet ja oikeusperiaatteet saavat yhä enemmän jalansijaa. Samalla oikeus kuitenkin privatisoituu, jolloin muun muassa epävirallinen konfliktinratkaisu korostuu.

Kovakantinen

Missä menevät esimiehen direktio-oikeuden rajat? Kuinka varmistaa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu? Miten nostaa kissa pöydälle ja ottaa hankalat asiat puheeksi?

Kovakantinen

Kokonaiskuvan muodostaminen sähköisen viestinnän lainsäädännöstä on erittäin haastavaa. Lainsäädäntö on hajanaista: esimerkiksi tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä on siroteltu useisiin lakeihin.

Kovakantinen

Henkilötietojen käsittelyyn työelämässä liittyy monia oikeudellisia haasteita.

Kovakantinen

Englanninkielinen teos kertoo Suomessa toimiville ulkomaalaisille yrityksille pähkinänkuoressa, miten työsuhdeasioita Suomessa pitää hoitaa ja miten niitä käytännössä hoidetaan.

Kovakantinen

Epäasiallinen kohtelu - häirintä ja syrjintä työyhteisössä -kirja tarkastelee käytännönläheisesti työpaikan epäasialliseen kohteluun liittyviä asioita ja ilmiöitä. Kirja antaa käytännönläheisiä ohjeita tilanteiden käsittelyyn työyhteisöissä.

Kovakantinen

Arvonlisäverotus 2012 on käytännönläheinen käsikirja, jossa on perusteellinen tieto arvonlisäverolain soveltamisesta. Teoksessa käsitellään pykäläjärjestyksessä koko arvonlisäverolaki. Siinä selvitetään, miten lain säännökset vaikuttavat eri liiketapahtumiin käytännössä.

Kovakantinen

Käytännönläheinen kirja tuomioistuinsovittelusta tuomareille ja asianajajille!

Kovakantinen

Professori Erkki J. Hollo on suomalaisen ympäristöoikeuden tärkein kehittäjä. Juhlakirja on läpileikkaus hänen runsaasta ja ansiokkaasta kirjallisesta tuotannostaan. Edelleen aktiivisesti kirjoittavan Hollon kirjallinen tuotanto sisältää tähän asti toistasataa artikkelia.

Kovakantinen

Lastensuojelulaki on käytännönläheinen käsikirja, joka käy systemaattisesti läpi kaikki lastensuojelulain pykälät.

Kovakantinen

Kolmas uudistettu painos asuntokaupan ammattilaisten perusteoksesta! Teoksessa tarkastellaan erityisesti, kuinka velvoitteet ja vastuu jakaantuvat kaupan osapuolten kesken.

Kovakantinen

Elinkeinoverotus-teos on erinomainen apuväline elinkeinoverotuksen konkreettisten ongelmien ratkaisuun. KPMG:n veroasiantuntijoiden kirjoittama teos kattaa kaikki keskeiset tiedontarpeet, joita yrityksen johto, taloushallinto ja asiantuntijat kohtaavat käytännön työssään.

Kovakantinen

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö ovat joustavuutensa vuoksi varteenotettavia liiketoiminnan harjoittamisen muotoja. Henkilöyhtiö voi olla myös osa yritysryhmää, jossa on osakeyhtiöitä.

Kovakantinen

Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar, ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt över ändringslagar och förarbeten.

Kovakantinen

Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar, ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt över ändringslagar och förarbeten.

Kovakantinen

I Finlands civil- och handelsrätt behandlas privaträttens allmänna läror, person- och integritetsrätt, äganderätten och övriga sakrätter, fordringar, avtal, skadestånd, samfund och stiftelser, reglering av marknaden samt immaterialrätt.

Kovakantinen

Kaikkien viranomaisten on turvattava ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen. Tässä suhteessa hyvin keskeinen on Euroopan ihmisoikeussopimus, jonka merkitys Suomen kannalta on kasvanut entisestään Suomea vastaan annettujen langettavien tuomioiden myötä.

Kovakantinen

Teos on vaativaan ammatti- ja oppikirjakäyttöön tarkoitettu kilpailuoikeuden yleisteos.

Kovakantinen

Kukaan verotuksen parissa työskentelevä ei enää tänä päivänä välty EU-vero-oikeudellisilta kysymyksiltä. Mitä mahdollisuuksia EU-vero-oikeus tarjoaa veron minimointiin? Miten voi välttyä maksamasta EU-oikeuden vastaisia Suomen veroja?

Kovakantinen

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit ovat muuttumassa. Nyt systematisoidaan esitutkintaa ja pakkokeinoja sääntelevää normistoa entistä johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään asiantuntijatodistelua.

Kovakantinen

Ota käyttöösi selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Oikeudenaloista kirjassa ovat edustettuina muun muassa seuraavat:

e-julkaisu

Ota käyttöösi selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Oikeudenaloista kirjassa ovat edustettuina muun muassa seuraavat:

Kovakantinen