Sivuston sisältö päivitetty 9.4.2018

Rekisteröidy tästä ja tilaa personoitu uutiskirje.

@: e-kirja

Synkkenevien talousnäkymien keskellä on konkurssien määrän odotetaan lisääntyvän. Tämä lisää käytännön seurantatyötä velkojina olevissa yrityksissä.

Pehmeäkantinen

Käytännölliseen kokonaispakettiin kuuluvat kirja sekä viikoittain päivittyvä verkkopalvelu, jonka avulla tiedot pysyvät tuoreena läpi vuoden. Teos sisältää kattavasti verolainsäädännön ja muuta läheisesti verotukseen liittyvää lainsäädäntöä, kuten yhtiö- ja hallintolainsäädäntöä.

Pehmeäkantinen

Käytännölliseen kokonaispakettiin kuuluvat kirja sekä viikoittain päivittyvä verkkopalvelu, jonka avulla tiedot pysyvät tuoreena läpi vuoden. Teos sisältää kattavasti verolainsäädännön ja muuta läheisesti verotukseen liittyvää lainsäädäntöä.

Pehmeäkantinen

Vuoden 2013 Tieliikenne-lakikokoelma sisältää kaikki merkittävät tieliikenteeseen, kuljetuksiin, ajoneuvoihin ja niiden rekisteröintiin, verotukseen, liikennevahinkoihin ja liikennerikkomuksiin liittyvät säädökset ajantasaistettuna.

Pehmeäkantinen

Teos on tiivis johdatus siviiliprosessin keskeisiin laillisuustakeisiin. Laillisuustakeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä siviilikanteen tutkimisen edellytyksiä (prosessinedellytyksiä) sekä menettelyn laillisuutta.

Pehmeäkantinen

Teoksessa tarkastellaan isyyden ja äitiyden määräytymistä, adoptiota, lapsen huoltoa ja elatusta, lastensuojelua, nimioikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä, alaikäisten ja täysi-ikäisten edunvalvontaa, avioliittoa, rekisteröityjä parisuhteita, avoliittoa sekä perintö- ja testamenttioikeuden perusasi

Pehmeäkantinen

Kirjoituksista osa käsittelee Karhun ajatusten suhdetta lainoppiin ja osa varallisuusoikeuden taustalla vaikuttavia oikeusteoreettisia sitoumuksia. Teksteissä on myös pyritty liittämään Karhun näkemyksiä osaksi voimassa olevan oikeuden erilaisia soveltamistilanteita.

Pehmeäkantinen

Teoksessa käsiteltäviä aiheita ovat oikeuden ajallisuus, oikeussubjektin luonne, oikeudellisen vapauden ja velvollisuuden merkitys, oikeusnormin rakenne, oikeus tulkintaa edellyttävänä kielellisenä ilmiönä, oikeudellinen ratkaisutoiminta ja muut oikeudelliset käytännöt, oikeuslähteet sekä oikeude

Pehmeäkantinen

Finnish law is part of Nordic law, a family of systems which has not always been easy to locate in the families conventionally recognized in comparative law. Perhaps more interesting than the issue of classification itself, is the mentality revealed and embodied by the national legal system.

Pehmeäkantinen

Lagbestämmelser kan lätt uppfattas som svårbegripliga och abstrakta. I verket framförs rikligt med exempel i form av verkliga rättsfall. På detta sätt underlättas läsandet för de som inte tidigare är bekanta med juridiken.

Pehmeäkantinen

Denna bok avser att ge en överblick över de rättsregler som gäller den nya förvaltningslagen (2003) och lagen om offentlighet i yndigheternas verksamhet (1999).

Pehmeäkantinen

Arbetets kärna utgörs av redogörelsen för brottmålsrättegången i tingsrätten. Bland frågor som tas upp kan nämnas huvudförhandlingens gång, rätten till försvarare, rättegångskostnader och bevisningen. Ändringssökandet, dvs.

Pehmeäkantinen

Allmän straffrätt, som nu utkommer i fjärde upplagan, innehåller en genomgång av de finska reglerna om straffrättens allmänna läror. Detta betyder i första hand de allmänna förutsättningarna för att ett brott skall anses föreligga (brottsförutsättningarna). Till dessa hör bl.a.

Pehmeäkantinen

Teoksessa käsitellään riidanratkaisua asianosaisena olevan yrityksen näkökulmasta. Yritystä edustaa riidanratkaisussa yleensä asiamies, mutta eri menettelyihin ryhtymistä koskevat päätökset yrityksen on tehtävä itse.

Kovakantinen

Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot on keskeisin julkisista hankinnoista laadittu teos. Siinä selvitetään yksityiskohtaisesti ja havainnollisesti hankintalain sisältö ja sen keskeiset tulkinnat.

Kovakantinen

Yleisessä kielenkäytössä veronkierrolla saatetaan tarkoittaa joissakin yhteyksissä verovilppiä, toisinaan taas verolainsäädännön tarkoittamaa veron kiertämistä, joskus ehkä jopa tietyntyyppistä verosuunnitteluakin.

Kovakantinen

Velvoiteoikeus voidaan määritellä oikeudenalaksi, jolla tarkastelun kohteena ovat velka- ja muut velvoitesuhteet. Velvoitteet perustuvat usein sopimukseen, mutta niitä voi syntyä myös suoraan lainsäädännön nojalla esimerkiksi vahingonkorvausvastuun muodossa.

Kovakantinen

Kansainvälinen lapsioikeus -kirja selventää ne oikeudelliset kysymykset, jotka syntyvät silloin, kun lapsen perhesiteissä on jokin kansainvälinen liittymä, esimerkiksi kansainvälinen avioliitto tai lapsen vanhemmat asuvat eri maissa.

Kovakantinen

Teoksen Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus tavoitteena on antaa lukijalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla kokonaiskuva siitä, mitä tarjouspyynnön vaatimusten mukaisen tarjouksen jättäminen julkisessa hankintaprosessissa edellyttää.

Pehmeäkantinen

Osakeyhtiöoikeus käytännössä -teos sisältää kattavan esityksen osakeyhtiöiden sääntelystä aina yhtiön perustamisesta sen purkamiseen. Teoksessa on huomioitu kaikki osakeyhtiölain muutokset ja uusin yhtiöoikeudellinen oikeuskäytäntö.

Kovakantinen

Osakkeenomistajan suoja yhtiön muiden osakkeenomistajien ja johdon väärinkäytöksiä vastaan rakentuu pitkälti niin sanotun yhdenvertaisuusperiaatteen varaan.

Kovakantinen

Kattava yleisteos velvoite- ja esineoikeudesta. Varallisuusoikeus on teoksessa jaettu velvoiteoikeuteen, esineoikeuteen ja eri sopimustyyppeihin. Velvoiteoikeudessa selvitetään velvoitetta koskevat yleiset säännöt, sopimusoikeus, vahingonkorvausoikeus ja perusteettoman edun palautus.

Kovakantinen

Millä perusteella voidaan suorittaa koeaikapurku? Missä tilanteessa työntekijän voi irtisanoa henkilökohtaisella perusteella? Milloin tuotannolliset ja taloudelliset perusteet riittävät irtisanomiseen?

Kovakantinen

Uusi kilpailuoikeus -teos tarkastelee uudistunutta kilpailuoikeutta sen laajassa merkityksessä sekä EU:n kilpailuoikeuden keskeisiä uudistuksia. Kirja käsittelee seikkaperäisesti muun muassa:
- horisontaalisia ja vertikaalisia kilpailunrajoituksia

Kovakantinen

Prosessioikeus-teoksessa siviili- ja rikosprosessioikeus käsitellään selkeästi ja systemaattisesti. Teos on ammattilaisen työväline rikos- ja riita-asian käsittely-, ratkaisu- ja menettelysäännösten soveltamisessa.

Kovakantinen

Maakaaren järjestelmä II on kattava kokonaisesitys kiinteistökirjaamisesta. Teoksen aiheina ovat kirjaamisen johtavat periaatteet, kirjaamismenettely, lainhuudatus ja erityisen oikeuden kirjaaminen. Lähtökohtana on maakaaren sääntely ja sen yksityiskohtainen tarkastelu.

Kovakantinen

Kyseessä on ainoa englanninkielinen kokonaisesitys Suomen työlainsäädännöstä erityisesti kansainvälisten yritysten käyttöön.

Pehmeäkantinen

Työaikalaki-kirja esittelee jokaista työnantajaa ja palkansaajaa koskevan lain sisällön kattavasti ja käytännön näkökulmasta.

Kovakantinen

Osakeyhtiö II esittelee yhtiöiden käytössä olevat rahoitusvälineet, muutokset rahoituksessa sekä varojen jakotavat.

Kovakantinen

Kirja käsittelee kattavasti erilajisten tulonsiirtojen verokohtelua, kun liiketoimintaa harjoitetaan yksityishenkilöiden suoraan omistamassa pk-yrityksessä, ja sen avulla voidaan tehokkaasti arvioida ja suunnitella toiminnan verotuksellista tarkoituksenmukaisuutta.

Kovakantinen

Lastensuojeluoikeus on tärkeä teos lapsen eduista ja oikeuksista. Siinä lastensuojeluoikeuden pääperiaatteet kytketään kansainvälisiin sopimuksiin ja perustuslain säätelyyn. Lainopilliselta kannalta tarkastellaan lapsen edun periaatetta sekä yleiseltä kannalta että lastensuojelulain osana.

Pehmeäkantinen

Arvonlisäverolain soveltaminen yrityksissä on moniselkoista ja siihen liittyy haastavia tulkintakysymyksiä. Mistä kaikesta veroa maksetaan? Mitä saa vähentää? Mitä on otettava huomioon tavaroiden ja palvelujen kansainvälisessä kaupassa? Mitä erityiskysymyksiä liittyy eri toimialoihin?

Kovakantinen

För parterna på arbetsmarknaden är Arbetsrätt i praktiken en välkänd och pålitlig handbok som hålls uppdaterad. Nu börjar även studenter upptäcka dess fördelar: enkelt språk, intressanta kommentarer och rättsfall.Kovakantinen

Ylin laillisuusvalvonta: oikeuskansleri ja oikeusasiamies on ajankohtainen ja yleistajuinen esitys ylimpien laillisuusvalvojien eli valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen toiminnasta ja asemasta.

Kovakantinen

Nuorisolaki muuttui vuoden 2011 alussa. Lain muutoksissa säädetään nuoria koskevasta monialaisesta yhteistyöstä sekä etsivästä nuorisotyöstä ja siihen liittyvästä tietojen luovuttamisesta.

Kovakantinen

Suurin osa muusikon työstä tehdään freelance-pohjalta, ilman yhtä vakituista työnantajaa. Musiikinlajista ja instrumentista riippumatta muusikot joutuvat työssään tekemään monenlaisia sopimuksia – ja paljon.

Pehmeäkantinen

Saako tehdas saastuttaa naapurivaltion aluetta? Kuka korvaa ydinonnettomuuden vahingot? Kuka on vastuussa ilmastonmuutoksesta? Ympäristö­ongelmat eivät kunnioita valtioiden rajoja, ja niiden ratkaisemiseksi ­ tarvitaan kansainvälistä ympäristöoikeutta.Kovakantinen

Informaatio-oikeuden alkeet on tiivis esitys informaatio-oikeuden peruskysymyksistä. Se käsittelee informaation keräämiseen, muokkaamiseen, tallentamiseen ja välittämiseen liittyviä oikeudellisia ja kaupallisia perusongelmia toisaalta julkisen oikeuden, toisaalta yksityisoikeuden kannalta.

Kovakantinen

Hankintojen kilpailuttamisvelvoitteet muuttuivat olennaisesti hankintalain tultua voimaan 1.6.2007. Vuoden 2010 keväällä lakia uudistettiin, ja muun muassa hankintojen oikeussuoja- ja seuraamusjärjestelmä muuttuivat.Kovakantinen

Yhteistoimintalaki käytännössä -kirja avaa lain kiemurat ja selvittää ne vaatimukset, joita laki työnantajille asettaa. Yhteistoimintalain soveltaminen käydään teoksessa läpi käytännönläheisesti pykälä pykälältä.

Kovakantinen

Teos on välimiesmenettelyn kokonaisesitys, jossa käydään läpi kaikki välimiesmenettelyn olennaiset ­osa-alueet, kuten välityssopimus, välimiesten nimeäminen ja esteellisyys, prosessin järjestäminen, todistelu, turvaamistoimet, salassapitokysymykset, välitystuomion täytäntöönpano ja kumoaminen, la

Kovakantinen

Teos on välimiesmenettelyn kokonaisesitys, jossa käydään läpi kaikki välimiesmenettelyn olennaiset ­osa-alueet, kuten välityssopimus, välimiesten nimeäminen ja esteellisyys, prosessin järjestäminen, todistelu, turvaamistoimet, salassapitokysymykset, välitystuomion täytäntöönpano ja kumoaminen, la

Kovakantinen

Verolait cd-rom sisältää kattavasti verotusta koskevan kansallisen lainsäädännön. Teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja -toimintaa koskevia säädöksiä.

e-julkaisu

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on lisäksi kirjanpitoon, verojen ulosottoon sekä hallintolainkäyttöön ja -toimintaan liittyviä säädöksiä.

Kovakantinen

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on lisäksi kirjanpitoon, verojen ulosottoon sekä hallintolainkäyttöön ja -toimintaan liittyviä säädöksiä.

Kovakantinen

Teoksesta saa perusteellisen yleiskuvan koko työsopimuslaista työelämän "peruslakina", johon sisältyvät muun muassa kaikki työsopimuksen tekemiseen ja päättämiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Teos on samalla kattava esitys koko työsopimusoikeudesta.

Kovakantinen

Teoksessa käsitellään työsopimuksen tekeminen ja siihen liittyvät perus- ja erityislausekkeet. Lisäksi kirjassa käsitellään useita malleja erilaisiin tilanteisiin, kuten määräaikaisten ja osa-aikaisten työsopimuksien solmimiseen.

Kovakantinen

Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia on työntekijällä? Entä työnantajalla? Mikä on työehtosopimuksen merkitys? Mitä tarkoittaa syrjintäkielto? Näihin ja kaikkiin muihinkin työoikeuden ydinkysymyksiin tarjoaa vastauksia Työoikeuden perusteet.

Kovakantinen

Teos on työ- ja virkaehtosopimusoikeuden yleisesitys. Se kertoo, miten sopimuksia tehdään, tulkitaan ja erimielisyyksiä selvitetään.

Kovakantinen

Tieliikennelait sisältää keskeisen tieliikennelainsäädännön ajantasaisena. Teos sopii hyvin tieliikenteen parissa työskenteleville ja kaikille autoilijoille.

Kovakantinen

Tappiontasaus tuloverotuksessa on ensimmäinen Suomessa julkaistu teos, jossa keskitytään tarkastelemaan tuloverolain ja verotusmenettelystä annetun lain tappiontasausta koskevien säännösten soveltamista.

Kovakantinen

Teos on yksityiskohtainen yleisesitys konkurssitakaisinsaannin edellytyksistä. Siinä tarkastellaan niin maksun, kuittauksen, vakuuden ja lahjan peräyttämistä koskevia erityissäännöksiä kuin oikeustoimen tyypistä riippumatonta yleistä takaisinsaantisäännöstä.

Kovakantinen

Suomen Laki -teoksissa on kattavasti lainsäädäntöä eri oikeusaloilta ajantasaisena. Säädökset on toimitettu asiantuntevasti: säädöstekstin lisäksi mukana on säädösviitteitä, voimaantulosäännöksiä ja oikeustapauksia relevanteissa kohdissa.

Kovakantinen

Suomen Laki -teoksissa on kattavasti lainsäädäntöä eri oikeusaloilta ajantasaisena. Säädökset on toimitettu asiantuntevasti: säädöstekstin lisäksi mukana on säädösviitteitä, voimaantulosäännöksiä ja oikeustapauksia relevanteissa kohdissa.

Kovakantinen

Suomen Laki -teoksissa on kattavasti lainsäädäntöä eri oikeusaloilta ajantasaisena. Säädökset on toimitettu asiantuntevasti: säädöstekstin lisäksi mukana on säädösviitteitä, voimaantulosäännöksiä ja oikeustapauksia relevanteissa kohdissa.

Kovakantinen

Suomen Laki cd-rom sisältää ajantasaisena Suomessa voimassa olevan kansallisen lainsäädännön ja keskeisen Euroopan unionin lainsäädännön sekä lakien esitöitä ja oikeuskäytäntöä:

e-julkaisu

Teokseen on koottu keskeisiä säädöksiä siviili-, rikos- ja prosessioikeudesta. Lisäksi mukana on lainsäädäntöä, joka koskee yritystoimintaa, liikennettä, ympäristöä ja työoikeutta. Kirja sopii hyvin muun muassa asianajajille, tuomareille, opiskelijoille ja muille lakitietoa tarvitseville.

Kovakantinen

Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö 2012 -teokseen on koottu kattavasti alan keskeinen lainsäädäntö ajantasaisena. Teoksen käyttöä helpottaa laaja asiahakemisto.

Kovakantinen

Kansainväliset sopimussuhteet ovat lisääntyneet globalisaation ja Euroopan integraation edetessä. Samanaikaisesti niitä koskeva lainsäädäntö on ollut merkittävien uudistusten kohteena Euroopan unionissa.

Kovakantinen

Skatteförfattningarna innehåller den nationella lagstiftningen på skatterättens område. I boken finns även författningar om bokföring, skatteutsökning, förvaltningsförfarande och förvaltningsprocess.

Kovakantinen

Teoksessa käsitellään riidanratkaisua asianosaisena olevan yrityksen näkökulmasta. Yritystä edustaa riidanratkaisussa yleensä asiamies, mutta eri menettelyihin ryhtymistä koskevat päätökset yrityksen on tehtävä itse.

Kovakantinen

Rakennusalaa ja rakennuttamista koskee laaja sääntelykokonaisuus. Se koskettaa niin kaavoittajaa, rakennuttajaa kuin rakentajaakin.

Kovakantinen

Rahapelilainsäädäntö ja markkinat -kirja on Suomen arpajaislainsäädäntöä käsittelevä yleisteos. Kirjassa kuvataan viime vuosien lakiuudistukset sekä arvioidaan nopeasti muuttuvan liiketoimintaympäristön kehitystä Suomessa ja kansainvälisesti.

Kovakantinen

Prosessioikeus on koottu nyt ensimmäistä kertaa yksiin kansiin! Tämä tiivis, mutta selkeästi ja havainnollisesti kirjoitettu kirja kattaa keskeisen prosessioikeuden koko kentän.

Kovakantinen

Vuoden 2014 alusta tulee voimaan uusi poliisilaki osana poliisialaa koskettavaa merkittävää lainuudistuspakettia. Teos on lain yleistajuinen kommentaari, jossa nykyisin tärkeänä pidettävät perus- ja ihmisoikeusnäkökohdat sekä julkisuuskysymykset saavat erityisen huomion.

Kovakantinen

Osakeyhtiölaki antaa yhtiöille joustavia mahdollisuuksia järjestää hallintoaan ja toimintojaan. Samalla kuitenkin laki painottaa oikeita menettelyjä. Tämä teos antaa lukijalle kattavan ja käytännönläheisen kuvan osakeyhtiön keskeisistä toimintaperiaatteista.

Kovakantinen

Opetustoimen lainsäädäntö sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimeen liittyvän lainsäädännön. Teoksessa on myös hallinto- ja työoikeutta koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Perusteellinen ja käytännönläheinen teos oikeudenkäynnin asianosaisista ja oikeudenkäynnin valmistelusta. Tarkastelun kohteina ovat

Kovakantinen