Etsi ajankohtaista kirjallisuutta tarpeeseesi:

 

Sivuston sisältö päivitetty 4.12.2017

Juridiikan tuore kirjallisuus ja koulutustilaisuudet koottuna yhdelle sivustolle.

Rekisteröidy tästä ja tilaa personoitu uutiskirje.

@: e-kirja

Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar, ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt över ändringslagar och förarbeten.

Kovakantinen

I Finlands civil- och handelsrätt behandlas privaträttens allmänna läror, person- och integritetsrätt, äganderätten och övriga sakrätter, fordringar, avtal, skadestånd, samfund och stiftelser, reglering av marknaden samt immaterialrätt.

Kovakantinen

Kaikkien viranomaisten on turvattava ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen. Tässä suhteessa hyvin keskeinen on Euroopan ihmisoikeussopimus, jonka merkitys Suomen kannalta on kasvanut entisestään Suomea vastaan annettujen langettavien tuomioiden myötä.

Kovakantinen

Teos on vaativaan ammatti- ja oppikirjakäyttöön tarkoitettu kilpailuoikeuden yleisteos.

Kovakantinen

Kukaan verotuksen parissa työskentelevä ei enää tänä päivänä välty EU-vero-oikeudellisilta kysymyksiltä. Mitä mahdollisuuksia EU-vero-oikeus tarjoaa veron minimointiin? Miten voi välttyä maksamasta EU-oikeuden vastaisia Suomen veroja?

Kovakantinen

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit ovat muuttumassa. Nyt systematisoidaan esitutkintaa ja pakkokeinoja sääntelevää normistoa entistä johdonmukaisemmaksi kokonaisuudeksi.

Kovakantinen

Kirjassa käsitellään asiantuntijatodistelua.

Kovakantinen

Ota käyttöösi selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Oikeudenaloista kirjassa ovat edustettuina muun muassa seuraavat:

e-julkaisu

Ota käyttöösi selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Oikeudenaloista kirjassa ovat edustettuina muun muassa seuraavat:

Kovakantinen

Ympäristön- ja luonnonsuojelun yhteiskunnallinen merkitys on kasvanut voimakkaasti. Se vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämään työssä ja vapaa-ajalla. Jatkuvasti kasvava säädösten määrä ja uudistuva lainsäädäntö asettavat haasteita lainsoveltajille pysyä muutosten tasalla.

Pehmeäkantinen

Teos on kattava ja selkeä esitys arvonlisäverotuksesta. Se käsittelee lisäksi vakuutusmaksu-, valmiste-, auto-, ajoneuvo- ja tulliverotuksen perusteita.

Kovakantinen

Finnish Companies Act on englanninkielinen opas osakeyhtiölain sisältöön ja rakenteeseen. Kirjan sisältö seuraa osakeyhtiölain osien ja lukujen järjestystä. Kommentaarissa lainsäädäntöä on seurattu maaliskuuhun 2012.

Kovakantinen

Teos sisältää monipuolisen artikkelikokoelman tärkeältä alueelta, joka on jäänyt vähälle huomiolle ja jota ennen kutsuttiin nimellä vilpillinen kilpailu, nykyisin sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa. Teoksessa käsitellään myös alueen suhdetta immateriaalisiin yksinoikeuksiin, teollis- ja tekijänoikeuksiin. Kummankin alan rajapintoja koskeva sääntely ja sen sovellutukset ovat nyt erityisen ajankohtaisia ja merkityksellisiä.

Kovakantinen

Sananvapaus on yksi demokraattisen yhteiskunnan keskeisimmistä ihmis- ja perusoikeuksista. Tässä kirjassa sananvapauden kehitystä tarkastellaan aatteena ja suomalaisena perusoikeutena historialliset tekijät huomioiden. Teoksessa analysoidaan sananvapauden sääntelykeinoja ja systematisoidaan sananvapauden sääntelyä Suomessa nykyään. Tällä tavoin saadaan kokonaiskuva suomalaisesta sananvapaudesta ja syistä siihen, miksi Suomi on saanut useita langettavia ratkaisuja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta sananvapauskysymyksissä.

Kovakantinen

Kirjaan on koottu yritystoiminnan kannalta keskeisimmät verosäädökset ajantasaiseksi toimitettuna. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain, ja säädöksissä on viittauksia muualle lainsäädäntöön sekä oikeuskäytäntöön, mikä helpottaa teoksen käyttöä.

Pehmeäkantinen

Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä. Hankintakirjallisuus suunnataan kuitenkin pääsääntöisesti hankintayksiköiden tarpeita silmälläpitäen. Toki hankintasäännökset koskevat etupäässä hankintayksiköitä, mutta myös yritykset käyvät kauppaa samoilla pelisäännöillä. Tämä opas ottaa tarjoajan ja ehdokkaan näkökulman tarjouskilpailuun.

Kovakantinen

EU:n vapaan liikkuvuuden periaatteiden ja jäsenvaltioiden fiskaalisten intressien välillä on vaikeasti ratkaistava ristiriita. Vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinatavoitteiden toteutuminen edellyttää laajaa verosyrjinnän kieltoa. EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö onkin merkittävästi rajoittanut jäsenvaltioiden toimivaltaa välittömän verotuksen alalla, mutta EU-tuomioistuin on ottanut myös jäsenvaltioiden verotukseen liittyvät intressit huomioon ratkaisuissaan.

Kovakantinen

Systemaattinen ja ajantasainen esitys valtiosääntöoikeudesta.

Kovakantinen

Verotuksen painopisteen siirtäminen työn verotuksesta kulutuksen verotukseen merkitsee valmisteverojen valtiontaloudellisen merkityksen kasvua. Lisääntyvä joukko yrityksiä tulee valmisteverovelvolliseksi otettaessa käyttöön uusia tai soveltamisalaltaan laajennettuja valmisteveroja.

Kovakantinen

Kattava ja ajantasainen kommentaari uudesta arvopaperimarkkinalaista. Kokonaisuudessaan uudistettu arvopaperimarkkinalaki tuli voimaan 1.7.2012. Kirjassa käsitellään arvopaperimarkkinalain säännökset kokonaisuudessaan, kuten esitesäännökset, tiedonantovelvollisuutta, julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta sekä markkinoiden väärinkäyttöä koskevat säännökset, kuten myös eri seuraamukset.

Kovakantinen

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Kirja sisältää lain mukaan jokaisella työpaikalla nähtävänä pidettävän lainsäädännön ajantasaisena ja aihealueittain ryhmiteltynä. Teoksessa on huomioitu tuoreimmat lainsäädännön muutokset.

Kovakantinen

Markkinointijuridiikka 2012 -kirjan avulla käyttäjä voi selvittää itselleen, mikä on hyvän tavan ja lain mukaista markkinointia, miten tekijänoikeudet ja tavaramerkit on huomioitava markkinointiviestinnässä ja mitä seuraamuksia markkinointilainsäädännön rikkomisesta voi aiheutua. Löydät yhdestä paikasta kaikki tärkeimmät kuluttajamarkkinointia ja business to business -markkinointia koskevat ohjeet ja säädökset.

Pehmeäkantinen

Milloin toisen aineistoon on lupa linkittää? Internetissä tapahtuvan linkittämisen oikeudellinen sallittavuus on jo pitkään ollut epäselvää. Linkittäminen on kuitenkin erittäin yleistä ja aihe on monille toimijoille taloudellisesti merkittävä, joten asiasta on käyty kiivasta keskustelua mm. journalistien keskuudessa.

Kovakantinen

Lapsen tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamisoikeuden toteuttamisesta syntyy vanhempien välille usein kiistaa, sillä lainsäädännössä ei määritellä tapaamisoikeuden sisältöä tai laajuutta yksiselitteisesti eikä tapaamisoikeussopimukselle ole olemassa perusmallia tai ohjetta, jonka pohjalta sopimus olisi helppo laatia mahdollisimman yksiselitteiseksi.

Kovakantinen

Osakeyhtiö on yleisin yritystoiminnan harjoittamisen muoto. Osakeyhtiön ja sen omistajien erillinen verovelvollisuus tuo verosuunnitteluun sekä haasteita että mahdollisuuksia. Kirja on selkeä ja ajankohtainen esitys eri voitonjakomuotojen verokohtelusta ja edullisuudesta listaamattoman osakeyhtiön omistajien näkökulmasta veromuutosten valossa.

Kovakantinen

Kirjassa tarkastellaan kansainvälistyvän pk-yrityksen liiketoimien veroseuraamuksia.

Kovakantinen

Välittäjien rooli on sisäänrakennettu suoraan internetin teknisiin toimintatapoihin: ilman erilaisia välittäjiä internet ei toimisi. Toisaalta palveluiden kehittyminen on monipuolistanut myös välittäjien tehtäviä, mikä on ollut omiaan hämärtämään välittäjien ja muiden toimijoiden eroja.

Kovakantinen

Lainkäyttö jakaantuu Suomessa kahteen linjaan, yleiseen lainkäyttöön ja hallintolainkäyttöön. Linjat eroavat taustaideologialtaan ja menettelyltään huomattavasti toisistaan. Asianosaisen kannalta on näin väliä sillä, mille linjalle hänen asiansa kuuluu tai ohjataan.

Kovakantinen

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-toimituslausekkeet ovat myyjän ja ostajan tärkeä työkalu kaupan sopimuksia solmittaessa. Vuonna 2010 uudistetut lausekkeet on otettu käyttöön yrityksissä eri puolilla maailmaa, ja niiden käyttötarkoitusta on laajennettu.

Kovakantinen

Euroopan unionissa on viime vuosina voimakkaasti kehitetty tuomioiden rajat ylittävää toimeenpanoa. Amsterdamin sopimuksen pohjalta annetut useat asetukset mahdollistavat tuomioiden suoran täytäntöönpanon toisissa jäsenvaltioissa ja säätävät yhtenäisistä menettelyistä, joilla täytäntöönpanoperuste voidaan helposti hankkia rajat ylittävissä asioissa.

Kovakantinen

Esineoikeus eurooppalaistuvassa Suomessa on oikeudenalansa uusi perusteos.

Kovakantinen

Vuosittain julkaistavaan Business Law Forum kirjaan on jälleen koottu joukko ajankohtaisia artikkeleja mielenkiintoisista ja haastavista juridiikan ongelmista.

Kovakantinen

Aluehallinto ja aluepoliittinen lainsäädäntö -teos käsittelee julkisen vallan oikeudellisia keinoja vaikuttaa alueelliseen kehitykseen.

Kovakantinen

Sivut