Sivuston sisältö päivitetty 9.2.2018

Rekisteröidy tästä ja tilaa personoitu uutiskirje.

@: e-kirja

Tietosuojalainsäädäntö 2018 kokoaa yhteen keskeiset tietosuojaa ja informaatio-oikeutta koskevat säädökset. Kirja toimii erinomaisena työvälineenä niin yritysten kuin julkisen hallinnon tietosuoja-asioiden parissa työskenteleville.

Kovakantinen

Kirja antaa kokonaiskuvan yksityisyyden suojaa koskevien säännösten sisällöstä ja niiden soveltamisesta työelämässä. Kirjassa selvitetään mm., mitä työntekijöiden henkilötietoja työnantaja voi kerätä ja käsitellä, keneltä tietoja voi saada ja kenelle niitä voi luovuttaa.

Kovakantinen

Jokaisella yhtiöllä on lukuisia yrityssalaisuuksia, joiden salassa pitäminen merkitsee yhtiölle kilpailuetua. Teoksessa selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä käsitteet yrityssalaisuus, liikesalaisuus sekä liike- ja ammattisalaisuus tarkoittavat ja mikä on niiden lakisääteinen suoja.

Kovakantinen

Käytännön käsikirjaksikin sopiva, runsaasti oikeustapauksia sisältävä teos on kattava ja ajantasaisin suomenkielinen yleisesitys Euroopan ihmisoikeussopimuksesta.

Kovakantinen

Kirja on ulkomaalaisoikeutta kattavasti käsittelevä suomenkielinen teos. Kirjassa esitellään ulkomaalaislain mukaiset maahantulon eri muodot (työperäinen maahanmuutto, kansainvälinen suojelu, jne.), oleskelulupajärjestelmä ja maasta poistaminen.

Kovakantinen

Paketti sisältää kirjat:
Uusi tietolainsäädäntö (Päivi Korpisaari, Olli Pitkänen, Eija Warma) ja Tietosuojalainsäädäntö 2018.

Kovakantinen

Skatteförfattningarna innehåller den nationella lagstiftningen på skatterättens område. I boken finns även författningar om bokföring, skatteutsökning, förvaltningsförfarande och förvaltningsprocess.

Kovakantinen

Opetustoimen lainsäädäntö 2018 sisältää keskeisen opetus- ja sivistystoimintaan liittyvän lainsäädännön. Opetus- ja sivistystoimintaan liittyvän lainsäädännön lisäksi kirjassa on mukana myös hallinto- ja työoikeutta koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Teokseen on koottu sosiaali- ja terveydenhuollon keskeinen lainsäädäntö ajantasaisena.

Kovakantinen

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan aina silloin, kun yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Yhteistoimintalaki käytännössä -teos avaa lain kiemurat ja selvittää ne vaatimukset, joita laki työnantajille asettaa. Velvoitteet ovat eri tilanteissa erilaisia.

Kovakantinen

Boken Obligationsrätt är en vetenskaplig och systematisk framställning av obligationsrättens allmänna del.

Kovakantinen

Korkein oikeus on luopunut omien vuosikirjojensa julkaisusta, mutta tämä teossarja sisältää kaikkien julkaistujen ratkaisujen eli ns. vuosikirjaratkaisujen ratkaisuselosteet kokonaisuudessaan.

Kovakantinen

EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) ja uusi tietosuojalaki tulevat sovellettaviksi toukokuussa 2018.

Kovakantinen

Väärinkäytökset yrityksissä on työelämässä ilmeneviä väärinkäytöksiä käsittelevä teos yrityksille. Teos soveltuu myös yhdistyksille ja säätiöille sekä muillekin organisaatioille.

Kovakantinen

Teos on selkeä käsikirja yhdistysten ja -säätiöiden taloudenhoitoon. Kirjassa käsitellään omina kokonaisuuksinaan:
- yhdistysten ja säätiöiden kirjanpito ja tilinpäätöksen laatiminen
- toiminnan rahoitus sekä siihen liittyvät erityispiirteet
- talousarvion laatiminen

Kovakantinen

Ympäristövahinkojen jälkikäteinen korvaaminen vahingonkärsijöille on tullut sääntelyn piiriin sen vuoksi, että monet, etenkin teolliseen toimintaan ja liikenteeseen liittyvät haittavaikutukset ovat piileviä ja hitaasti eteneviä, usein ne myös ovat peräisin erilaisista lähteistä.

Kovakantinen

Markkinoiden kattavin ja perusteellisin osakeyhtiöoikeuden käsikirja Osakeyhtiölaki I-II ilmestyy uudistettuna painoksena keväällä 2018.

Kovakantinen

This accessible collection of important international human rights documents is an essential resource for students and researchers of international human rights law.

Kovakantinen

Provides a clear and detailed account of Commercial Law, covering the fundamental principles Focuses on topics common to the majority of law courses The book can easily be related to the course material Uses a clear and straightforward approach to cut through the black letter law Supplies everyth

Kovakantinen

This fourth edition guides you through the wide range of issues relevant to banking litigation. The authors provide all the information that you need to confidently deal with any dispute.

Kovakantinen

Goode and Gullifer on Legal Problems of Credit and Security clearly explains the fundamental concepts of common law and equity as they affect secured transactions.

Kovakantinen

Provides analysis of the law of evidence, while placing the subject within its theoretical context Offers an integrated approach to evidence which includes essential doctrinal analysis Goes beyond other textbooks to explain the intricacies of the law of evidence whilst still remaining easy to und

Kovakantinen

Applies a practical approach to a subject which forms a large part of the work of many solicitors Provides comprehensive coverage of the substantive law, plus the practice and procedure of will drafting, probate and taxation Offers invaluable guidance for both students studying the subject at LLB

Kovakantinen

Clarkson and Keating's Criminal Law: Text and Materials examines the main principles and rules of criminal law and explores the theoretical bases upon which they are founded in an easily digestible text. The new edition is now written and edited by Sally Kyd, Tracey Elliot and Mark Walters.

Kovakantinen

Archbold has been the trusted companion of the judiciary and criminal practitioners for nearly two centuries. It offers you a complete coverage of the Crown Court.

Kovakantinen

The guide provides a high-level overview of the law in 52 jurisdictions and covers legislation and jurisdiction; notification requirements, timing and potential penalties; substantive assessment of the merger, the role of third parties and remedies; judicial review; and statistics. What's new?

Kovakantinen

Clarkson and Keating's Criminal Law: Text and Materials examines the main principles and rules of criminal law and explores the theoretical bases upon which they are founded in an easily digestible text. The new edition is now written and edited by Sally Kyd, Tracey Elliot and Mark Walters.

Kovakantinen

O'Hare and Browne Civil Litigation covers the entire spectrum of civil litigation in a general and basic way. It provides a step-by-step guide through all stages of a civil action, from funding through to trial, costs, enforcement and appeals.

Kovakantinen

European capital markets law has developed rapidly in recent years. The former directives have been replaced by regulations and numerous implementing legal acts aimed at ensuring a level playing field across the EU.

e-julkaisu

European capital markets law has developed rapidly in recent years. The former directives have been replaced by regulations and numerous implementing legal acts aimed at ensuring a level playing field across the EU.

e-julkaisu

European capital markets law has developed rapidly in recent years. The former directives have been replaced by regulations and numerous implementing legal acts aimed at ensuring a level playing field across the EU.

Pehmeäkantinen

This book provides a comprehensive and expert examination of the Markets in Financial Instruments Directive II, which comes into force in January 2018 and will have a major impact on investment firms and financial markets.

Kovakantinen

The fourth edition of the popular Privacy Law Fundamentals text incorporates extensive developments in privacy law and includes an introductory chapter summarizing key new laws, cases and enforcement actions.

Kovakantinen

While the General Data Protection Regulation (GDPR) promises to unify the approaches of the EU member states, it brings forth challenges as organisations work toward compliance with this robust and comprehensive regulation.  Based on the body of knowledge for the Certified Information Privacy Pro

Pehmeäkantinen

While the General Data Protection Regulation (GDPR) promises to unify the approaches of the EU member states, it brings forth challenges as organisations work toward compliance with this robust and comprehensive regulation.  Based on the body of knowledge for the Certified Information Privacy Pro

e-julkaisu

Applies a practical approach to a subject which forms a large part of the work of many solicitors Provides comprehensive coverage of the substantive law, plus the practice and procedure of will drafting, probate and taxation Offers invaluable guidance for both students studying the subject at LLB

Kovakantinen

Provides a clear and detailed account of Commercial Law, covering the fundamental principles Focuses on topics common to the majority of law courses The book can easily be related to the course material Uses a clear and straightforward approach to cut through the black letter law Supplies everyth

Kovakantinen

Renowned worldwide as the foremost authority on private international law, Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws: Explains the rules, principles and practice that determine how the law of England and Wales relates to other legal systems, dealing (in volume 1) with general principles

Kovakantinen

Ideal for all students of equity and trusts law, assuming no pre-existing knowledge yet stimulating and educating students at all stages of their academic development Provides a succinct introduction to the law of equity and trusts, followed by a thorough analysis of the substantive topics with d

Kovakantinen

Accidents Abroad focuses on English personal injury claims with an international element. An international element can occur if either party is domiciled abroad or if the accident occurs abroad. Accidents Abroad will explain a complicated area of law in a comprehensive manner.

Kovakantinen

An invaluable text for those studying medical law at LLB and postgraduate level and a useful resource for researchers and students of Philosophy, Ethics and Medicine.

Kovakantinen

Summerskill on Laytime, a key and established title in this specialist field, comprehensively covers laytime and demurrage under English law.

Kovakantinen

Facts & Figures 2017/18 is an essential desk-top companion for all personal injury lawyers. It is widely used across the profession and is referred to and cited in court by the judiciary.

Kovakantinen

A Practitioner's Guide to the City Code on Takeovers and Mergers in the only annual title to provide practical commentary and guidance on the work of the City of London's takeover watchdog.

Kovakantinen

Exclusion Clauses and Unfair Contract Terms examines, in a straightforward and practical manner, this integral area of contract law and provides guidance to the practitioner on drafting and using exclusion clauses effectively within the formative phase of a contract.

Kovakantinen

In the increasingly international world of family law, this book addresses what happens when multiple jurisdictions come into play in a case, and how that conflict is resolved.

Kovakantinen

I denna artikelsamling behandlar författaren vad som kännetecknar juridisk teori och metod på kontraktsrättens område i vissa avseenden. En fråga som ges ett betydande utrymme är om en domstol i vissa fall har kompetens att avvika från lydelsen av en lagregel.

Kovakantinen

Köplagen (1990:931) är dispositiv rätt för köp av lös egendom. Den är vår kanske mest centrala förmögenhetsrättsliga lagreglering, inte minst eftersom den även utanför sitt primära tillämpningsområde påverkar bedömningen av åtskilliga obligationsrättsliga frågeställningar.

Kovakantinen

Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift. Det finns inga rättsfall som beskriver hur man ska gå till väga. Det är en yrkeskonst som börjar där lagboken slutar. Men likväl finns det regler. Mödosamt utmejslade genom århundranden av nötande i riktiga rättegångar.

Kovakantinen

Förmånsrättslagens bestämmelser är avgörande för vilka borgenärer som ska få utdelning i en konkurs eller vid en företagsrekonstruktion. Bestämmelserna är även av stor betydelse i samband med kreditprövningar.

Kovakantinen

Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar.

Kovakantinen

Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen.

Kovakantinen

Ny upplaga av Karnov bokverk - Svensk lagsamling med kommentarer Karnov bokverk 2016/17 är ett stort juridiskt uppslagsverk i vilket lagar och andra författningar kommenteras. Verket gör det möjligt att snabbt finna lösningen på juridiska frågor och problem.

Kovakantinen

Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem - med eller utan juridisk utbildning - som kommer i kontakt med hyresfrågor. I denna tionde upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2016 beaktats. Det gäller bl.a.

Kovakantinen

Med EKONOMISK FAMILJERÄTT - Makars & sambors egendom & bostad. Gåva, arv, testamente & boutredning, förstås reglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex.

Kovakantinen

Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör idag det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa. Skyddet omfattar idag medborgarna i 47 europeiska stater inklusive de 28 medlemsstaterna i EU.

Kovakantinen

Milloin voi olla osan ajasta työssä ja osan ajasta sairaana? Miten työkyvyttömyys voi vaikuttaa vuosiloman pitämiseen? Mikä on 30-60-90-sääntö?

Kovakantinen

Esinevakuuksilla on pankkitoiminnassa ja muussa järjestäytyneessä luotonannossa suuri merkitys. Teos on ajantasainen yleisesitys aihepiiristä.

Kovakantinen

Teoksessa tarkastellaan lapsen oikeuksia lastensuojelussa monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Artikkelikokoelmassa kirjoittajina ovat Suomen johtavat lastensuojelutyön asiantuntijat.

Kovakantinen

Työnantaja – täytä velvollisuutesi helposti!

Nähtävänäpitovelvoitteen täyttämisen lisäksi kirja toimii myös kätevänä hakuteoksena kaikille työsuhdeasioiden parissa toimiville. Säädökset on ryhmitelty teoksessa aihealueiden mukaisesti, ja tarvittavat säädökset löytyvät kätevästi.

Kovakantinen

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n julkaisemat Incoterms-toimituslausekkeet ovat myyjän ja ostajan tärkeä työkalu kaupan sopimuksia solmittaessa. Lausekkeita uudistettiin ja niiden soveltamisalaa laajennettiin vuonna 2010, ja ne ovat laajasti käytössä yrityksissä eri puolilla maailmaa.

Kovakantinen

Kirjan avulla tiedät, mikä on hyvän tavan ja lain mukaista markkinointia, miten tekijänoikeudet ja tavaramerkit on huomioitava markkinointiviestinnässä ja mitä seuraamuksia markkinointilainsäädännön rikkomisesta voi aiheutua.

Kovakantinen

Mikä on sallittua ja mikä kiellettyä kuluttajille suunnatussa markkinoinnissa?

Kovakantinen

Käytännönläheinen työväline kaikille työnantajan edustajille.

Kovakantinen

Miten arvonlisäverolain soveltamisalaa rajaava liiketoiminnan tunnusmerkistö määräytyy? Millä edellytyksin kysymys on sellaisesta ensiasunnosta, että se on varainsiirtoverovapauden piirissä?

Kovakantinen

Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan ajankohtaisimpiin teemoihin.

Kovakantinen

Haluatko juristiksi? -kirjassa johdatellaan lukija suomalaiseen oikeusjärjestelmään ja sen terminologiaan, käydään läpi oikeudenalojen perusteet sekä kerrotaan, miten ja missä oikeustiedettä voi opiskella ja mitä uramahdollisuuksia valmistuneella lakimiehellä on.

Kovakantinen

Julkiset hankinnat muodostavat merkittävän osan julkisten varojen käytöstä. Julkisiin hankintoihin vaikuttaa useiden oikeudenalojen sääntely, hankintalaki yksin ei kerro kaikkea relevanttia. Tämän vuoksi tässä teoksessa tarkastelu ulotetaan myös hankintalainsäädännön katvealueille.

Kovakantinen

Julkiset hankinnat työllistävät Suomessa ja Euroopan laajuisesti tuhansia yrityksiä, ja julkisen sektorin hankintojen arvo nousee vuosittain miljardeihin euroihin.

Kovakantinen

Teoksessa tarkastellaan asunto-osakeyhtiöissä esiin tulevia vahingonkorvauskysymyksiä. Suomessa on asunto-osakeyhtiöitä yli 80.000 kappaletta ja erilaiset vahingonkorvausoikeudelliset ongelmat ja riitaisuudet ovatkin varsin yleisiä.

Kovakantinen

Kirja on 2015 voimaan tulleen säätiölain kommentaari. Siinä käsitellään kattavasti koko uusi säätiölaki, voimaanpanolaki, säätiöasetus ja säätiöiden hallinnassa olevien rahastojen sääntely ja ehtokäytäntö.

Kovakantinen

Julkaisu sisältää sekä laajoja artikkeleita että tiiviitä katsauksia liike-elämän juridiikan ajankohtaisimpiin teemoihin.

Kovakantinen