Asunnot ja kiinteistöt

Allianssimalli on noussut suosituksi rakennushankkeiden toteutusmuodoksi. Yhteiset pelisäännöt ovat kuitenkin puuttuneet ja käytäntö on ollut kirjavaa. Nyt Rakennustietosäätiö on saamassa valmiiksi yhteisen sopimusmallin. Sopimusmallit julkistetaan vasta alkusyksystä, mutta mallien sisällöstä on päästy jo yhteisymmärrykseen.

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Rakentaminen ja maankäyttö 2018 -lakiteokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Kovakantinen

Käytännönläheinen kommentaariteos kokoaa yhteen kiinteistöverotusta koskevan tiedon sekä valottaa monia verovelvollisen kannalta tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

Kovakantinen
Elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin tarkoitetut vakiosopimusehdot YSE 1998 määrittävät edelleen vahvasti rakennusalan sopimuskenttää ja niiden tulkinnasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa.

YVA-oikeus - uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely -teos käy perusteellisesti läpi ympäristönkäyttöhankkeisiin sovellettavan ympäristövaikutusten arvioinnin oikeudellista sääntelyä ja sen tulkintalähteitä.

Kovakantinen

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

e-julkaisu

Maankäyttö- ja rakennuslain kommentaari on alan perusteos, jossa selvitetään kaikki maankäyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö.

Kovakantinen

Ympäristöoikeuden tehtävänä on suhteuttaa laissa määritellyt ympäristönsuojelutavoitteet muihin ympäristöä koskeviin intresseihin.

e-julkaisu

The transfer of immovables in Europe creates a series of challenges and questions in practice. The increase in cross-border transactions of immovable property within the European Union has created a demand for knowledge of the system of land registration across a range of jurisdictions.

Kovakantinen

Asuntoluottodirektiivin vaateiden mukaiset verkkokurssit ja osaamisen todentaminen. Kokonaisuus sisältää seuraavat verkkokurssit: Luotto- ja asuntomarkkinat Suomessa Luoton myöntäminen Asunto-omaisuuden ostamisprosessi Asuntoluotot: osaamiskoe

Rakentamismääräyskokoelma uudistuu - mikä muuttuu ja miten? Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen 2018 mennessä vuonna 2013 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen (958/2012) mukaisesti. Aiempia Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita voidaan siirtymäajan puitteissa soveltaa, kunnes uudet säännökset on annettu vuodenvaihteeseen mennessä.

Menesty asuntokauppariidassa! Millä tavoin uusi asumisterveysasetus muutti hometalotutkimuksia, ja millaiset ovat merkityksellisiä todisteita oikeudenkäyntiä varten? Miten KKO:n tuoreet ratkaisut hometaloriidoissa linjaavat tulkintakäytäntöjä jatkossa? Asuntokauppariidat ovat yleistyneet viime vuosina huomattavasti.

Työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu työnantajalle, mutta työntekijöidenkin on osaltaan huolehdittava turvallisuudesta työpaikalla. Lainsäädännössä määritellään sekä työnantajan että työntekijän velvollisuudet. Työturvallisuusasioissa tehokas yhteistoiminta on tärkeää. Työturvallisuusasioita valvovat työsuojeluviranomaiset pyrkivät toiminnallaan ehkäisemään työtapaturmia.

Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem - med eller utan juridisk utbildning - som kommer i kontakt med hyresfrågor. I denna tionde upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2016 beaktats. Det gäller bl.a.

Kovakantinen

Koulutuksessa selvitetään asemakaava-alueen kiinteistönmuodostuksen ajankohtaisia asioita tontteihin, rasitteisiin ja sopimuksiin liittyen.

Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset -koulutuksen aiheita: asunnon vuokraus, yleistä tietoa, säännöksiä ja käsitteitä vuokrasopimukset, lomakkeet ja vuokrasopimusmallit vuokratilastot Hyvä vuokratapa -menettely Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Vuokraustoiminnan koulutussarjassa käsitellään kattavasti asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys sekä häiriötilanteiden hallinta ja oikeusmenettelyt. Häiriötilanteiden hallinta -koulutuksessa käsitellään erilaisia vuokrasuhteen häiriötilanteita ja niiden käsittelyä eri tilanteiden ennakoinnista aina oikeusmenettelyyn.

Syventää ja tehostaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön perintäprosessin hallintaa. Antaa käytännön valmiuksia perintätoimenpiteiden asianmukaiseen ja oikea-aikaiseen suorittamiseen. Ohjelmassa on myös perintäklinikka jossa osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ongelmatilanteista perinnän eri alueilta.

Korkeatasoinen, käytännön näkökulmasta rakennettu koulutustilaisuus kokoaa yhteen kiinteistönvälittäjien lisäksi alan lakimiehet sekä muut asunto- ja kiinteistökaupan asiantuntijat.

Aamupäivän osuudessa käydään läpi toukokuussa 2018 voimaan tulevat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sen edellyttämät toimenpiteet. Iltapäivän osuudessa keskitytään edessä olevaan yhtiökokouskauteen erityisesti päätöksenteon ja lainsäädännön näkökulmasta. Mitkä kysymykset nousevat pintaan juuri tänä keväänä?

Aamupäivän osuudessa käydään läpi toukokuussa 2018 voimaan tulevat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sen edellyttämät toimenpiteet isännöinnin ja asunto-osakeyhtiöiden kannalta. Iltapäivän osuudessa keskitytään edessä olevaan yhtiökokouskauteen erityisesti lainsäädännön näkökulmasta. Mitkä kysymykset nousevat pintaan juuri tänä keväänä?

Koulutus keskittyy huoneenvuokralainsäädäntöön erityisesti asuinhuoneistojen osalta, mutta myös liikehuoneistoja käsitellään vuokrasopimuksen laatimisen osalta. Päivän aikana käsitellään esimerkkien kautta ja hyvä vuokratapa huomioiden huoneiston käyttöä ja kunnossapitoa, vuokran suuruutta, vuokraoikeuden siirtoa sekä sopimuksen siirtoa, jatkamista, irtisanomista ja purkamista.

Aamupäivän osuudessa käydään läpi toukokuussa 2018 voimaan tulevat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sen edellyttämät toimenpiteet. Iltapäivän osuudessa keskitytään edessä olevaan yhtiökokouskauteen erityisesti päätöksenteon ja lainsäädännön näkökulmasta. Mitkä kysymykset nousevat pintaan juuri tänä keväänä?

Aamupäivän osuudessa käydään läpi toukokuussa 2018 voimaan tulevat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sen edellyttämät toimenpiteet. Iltapäivän osuudessa keskitytään edessä olevaan yhtiökokouskauteen erityisesti päätöksenteon ja lainsäädännön näkökulmasta. Mitkä kysymykset nousevat pintaan juuri tänä keväänä?

Aamupäivän osuudessa käydään läpi toukokuussa 2018 voimaan tulevat EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset ja sen edellyttämät toimenpiteet. Iltapäivän osuudessa keskitytään edessä olevaan yhtiökokouskauteen erityisesti päätöksenteon ja lainsäädännön näkökulmasta. Mitkä kysymykset nousevat pintaan juuri tänä keväänä?

Vuokraustoiminnan koulutussarjassa käsitellään kattavasti asuin- ja liikehuoneistojen vuokrasopimukset ja vuokranmääritys sekä häiriötilanteiden hallinta ja oikeusmenettelyt. Häiriötilanteiden hallinta -koulutuksessa käsitellään erilaisia vuokrasuhteen häiriötilanteita ja niiden käsittelyä eri tilanteiden ennakoinnista aina oikeusmenettelyyn.

Päivän aikana käsitellään toimitila- ja sijoituskiinteistöjen transaktioihin tyypillisesti liittyviä haasteita, ongelmatilanteita ja käytännön esimerkkejä eri toimijoiden näkökulmasta. Seminaarissa keskitytään erityisesti kiinteistötransaktioiden verotus-, rahoitus- ja varallisuusoikeudellisiin kysymyksiin.

Suosittu Rakennusriitapäivä järjestetään jälleen! Rakennusriitapäivä kokoaa yhteen rakentamisen sopimuskäytäntöjen ja rakennusriitaprosessien parhaat asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia rakennushankkeiden vastuukysymyksiä. Seminaarin aiheina on tänä vuonna muun muassa: konsultin ja rakennusvalvontaviranomaisen vastuu urakoitsijan selonottovelvollisuus vs.

Rakennusurakan eri vaiheisiin liittyy vastuukysymyksiä, joihin liittyvät tulkinnat eivät välttämättä ole yksiselitteisiä. Tilaisuudessa tarkastellaan käytännönläheisestä näkökulmasta urakkaan osallistuvien tahojen vastuita urakan eri vaiheissa.

Academically rigorous yet welcoming and fully attuned to the needs of the student reader, Chris Bevan's Land Law represents a new breed of textbook, blending traditional and contemporary teaching approaches to guide its readers to a confident understanding of the subject.

Kovakantinen

Teoksessa käsitellään perusasioita omistusoikeudesta, panttioikeudesta ja erilaisista erityisistä oikeuksista kuten vuokraoikeudesta. Näiden oikeuksien sisällön ja luonteen ohella selvitetään etenkin valikoituja oikeustoimiliitännäisiä ongelmia.

Kovakantinen

Ympäristöön, rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvä lainsäädäntö on laaja kokonaisuus. Teokseen on koottu rakentamista ja maankäyttöä koskeva lainsäädäntö sekä ympäristönsuojeluun liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

Kovakantinen

Kiinteistönmuodostamislaki-teoksessa käsitellään kiinteistönmuodostamisen peruskäsitteet ja periaatteet, kiinteistönmuodostamistoimenpiteet, kiinteistöjärjestelyt, kiinteistönmääritystoimitukset, oikeudenkäynti ja muut oikaisukeinot kiinteistönmuodostamisasioissa sekä kiinteistörekisteri.

e-julkaisu

Käytetyn asunnon kauppa on asuntokaupan ammattilaisten suositun perusteoksen neljäs uudistettu painos!

Kovakantinen

Selkeät ja havainnolliset asiakirjamallit yritystoimintaan, työsuhteisiin sekä yksityiselämän tarpeisiin. Teoksessa on runsaasti erilaisia asiakirjoja muun muassa seuraavista aihepiireistä:

Kovakantinen

Kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden verotus on ainoa ajantasainen kokonaisvaltainen esitys luonnollisen henkilön omistaman tai hallitseman kiinteistön tai osakehuoneiston verotukseen liittyvistä kysymyksistä.

Kovakantinen

Maankäyttö- ja rakennuslaki on tärkeimpiä elinympäristöämme koskevia lakeja. Se sisältää maankäytön suunnittelun, kaavoituksen ja rakentamisen perussäännökset. Sääntely koskettaa jokaista kuntaa, rakennuttajaa, maanomistajaa ja asukasta.

Kovakantinen

Uudistettu Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari pureutuu maamme merkittävimmän asumiseen vaikuttavan lain, asunto-osakeyhtiölain, sisältöön. Laki esitellään teoksessa kohta kohdalta, selittäen ja kommentoiden.

Kovakantinen

Uudistettu Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari pureutuu maamme merkittävimmän asumiseen vaikuttavan lain, asunto-osakeyhtiölain, sisältöön. Laki esitellään teoksessa kohta kohdalta, selittäen ja kommentoiden.

Kovakantinen

Päätöksenteko taloyhtiössä -opas auttaa taloyhtiötä päätöksentekotilanteissa ja neuvoo, miten asiat tulevat päätetyksi oikein ja lain mukaisella tavalla.

Pehmeäkantinen

Uudistettu Asunto-osakeyhtiölaki – Kommentaari pureutuu maamme merkittävimmän asumiseen vaikuttavan lain, asunto-osakeyhtiölain, sisältöön. Laki esitellään teoksessa kohta kohdalta, selittäen ja kommentoiden.

Kovakantinen

Rakennusalan lainsäädäntö sisältää laajasti rakentamista ja maankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä kaavoituksesta rakennuslupiin ja tilaajavastuusta rakennustuotteiden hyväksyntään.

Pehmeäkantinen

Käytännönläheinen kommentaariteos kokoaa yhteen kiinteistöverotusta koskevan tiedon sekä valottaa monia verovelvollisen kannalta tulkinnanvaraisia kysymyksiä.

Pehmeäkantinen

Teos on käsikirja asunto- ja kiinteistöosakkeiden omistamisesta ja kaupasta sekä niihin liittyvistä säännöksistä – myös asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta. Lisäksi kirjassa käsitellään laajasti huoneenvuokraa koskevia säädöksiä.

Kovakantinen

Isännöitsijän valinta kuuluu taloyhtiön hallituksen tehtäviin. Isännöinnin kilpailutus ei kuitenkaan ole aina helppoa. Se vaatii muun muassa taloyhtiön ja sen osakkaiden tavoitteiden tarkkaa tuntemusta ja perehtymistä isännöintiyritysten palvelutarjontaan.

Kovakantinen

Työsopimuksen solmimista ja työntekoa ohjaavat lait ja työehtosopimukset. Työlainsäädännön perusteiden ja oman alan työehtosopimuksen tunteminen on siten hyväksi niin työnantajalle kuin työntekijällekin.

Kovakantinen

VastuunjakotaulukkoPlus 2014 on perusteellinen opas asunto-osakeyhtiölain 4 luvun mukaiseen osakkaan ja taloyhtiön väliseen kunnossapitovastuuseen. Se perustuu Kiinteistöliiton ja Kiinteistöliitto Uusimaan laatimaan Taloyhtiön vastuunjakotaulukkoon selittäen ja täydentäen sitä.

Pehmeäkantinen

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko 2014 kertoo nopeasti ja helposti, miten kunnossapitovastuu taloyhtiössä jakautuu osakkaan ja taloyhtiön kesken.

Pehmeäkantinen

Taloyhtiöt rahoittavat toimintansa pitkälti osakkailta perittävillä vastikkeilla. Osakkaiden vastikkeenmaksuvelvollisuudesta on säädetty asunto-osakeyhtiölaissa, ja lisäksi siitä voi olla määräyksiä taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Vastikkeet taloyhtiössä -opas kertoo,

Kovakantinen

Written by two leading authorities in the area with over 50 years' combined experience of legal practice, A Practical Approach to Conveyancing continues to provide a detailed and accessible exposition of the key principles and procedures governing conveyancing transactions.

Pehmeäkantinen

Land Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking for extra marks. The clear, succinct coverage enables you to quickly grasp the fundamental principles of this area of law and helps you to succeed in exams.

Pehmeäkantinen

Rakennusalan lainsäädäntö 2014 sisältää laajasti rakentamista ja maankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä kaavoituksesta rakennuslupiin ja tilaajavastuusta rakennustuotteiden hyväksyntään.

Pehmeäkantinen

Kiinteistölainsäädäntö-eripainos sisältää kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen, vuokraustoiminnan ja isännöinnin keskeisen lainsäädännön. Teoksessa on mukana LKV- ja LVV-kokeessa tarvittava lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

Kaikki kiinteistöistä yksissä kansissa!

Kovakantinen

Taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on hoitaa yhtiön hallintoa yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten ja määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti.

Pehmeäkantinen

Rakennuksen energiatodistuksen avulla verrataan rakennusten energiatehokkuutta uudisrakentamisen sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Uusi energiatodistuslaki astui voimaan 1.6.2013, ja se kumosi kokonaan vuoden 2008 energiatodistuslain.

Pehmeäkantinen

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden rakennusvaiheeseen liittyy useita yhtiöoikeudellisia, kirjanpidollisia ja verotuksellisia erityispiirteitä.

Kovakantinen

Now in its third edition, this work has established itself as a key point of reference on English private law for lawyers in the UK and throughout the world.

Kovakantinen

Asunto-osakeyhtiössä osakkaan velvollisuuksiin kuuluu paitsi maksaa yhtiövastiketta myös hoitaa huoneistoaan huolellisesti. Tietyissä tapauksissa – jos osakas tai tämän vuokralainen esim. viettää huoneistossa häiritsevää elämää – taloyhtiö voi ottaa osakkaan huoneiston haltuunsa.

Pehmeäkantinen

Asunto-osakeyhtiön osakkeet ovat lähtökohtaisesti vapaasti siirrettävissä eli esimerkiksi ostettavissa tai myytävissä. Yhtiö voi kuitenkin rajoittaa osakkaiden oikeutta siirtää osakkeita yhtiöjärjestykseen otettavalla lunastuslausekkeella.

Pehmeäkantinen

Sopimuksilla on nykyisin keskeinen rooli rakennusprojektien käytännön tilanteissa ja monien eri ammattilaisten työssä. Sopimustaitoja ja oikeudellista osaamista tarvitsevat kaikki, jotka tekevät, neuvottelevat ja toteuttavat rakennusalan tarjouksia, sopimuksia tai hankintoja.

Kovakantinen

Kirja käsittelee yksityishenkilöiden välisen asunnon ja asuinkiinteistön
kaupan virhetilanteita koskevia oikeussääntöjä. Tarkasteltavana on toisaalta myyjän virhevastuu ostajalle ja toisaalta eräiden muiden henkilöiden vastuu kaupan osapuolille.

Kovakantinen

Vuonna 2010 uudistettu asunto-osakeyhtiölaki tarjoaa keinoja parantaa asumisen laatua ja turvallisuutta tavoilla, jotka eivät ole olleet mahdollisia tai yleisesti tunnettuja vanhoissa taloyhtiöissä.

Kovakantinen

Rakennusalan lainsäädäntö 2013 sisältää laajasti rakentamista ja maankäyttöä koskevaa lainsäädäntöä kaavoituksesta rakennuslupiin ja tilaajavastuusta rakennustuotteiden hyväksyntään.

Pehmeäkantinen

Kiinteistölainsäädäntö-eripainos sisältää kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen, vuokraustoiminnan ja isännöinnin keskeisen lainsäädännön. Teoksessa on mukana LKV- ja LVV-kokeessa tarvittava lainsäädäntö.

Pehmeäkantinen

This concise and readable title explains the fundamentals of landlord and tenant law.

Pehmeäkantinen

If you're feeling overwhelmed by a sea of revision, let OUP's Questions and Answers series keep you afloat! Written by experienced examiners, the Q&As offer expert advice on what to expect from your exam, how best to prepare, and guidance on what examiners are really looking for.

Pehmeäkantinen

Land Law Concentrate is the essential study and revision guide for law students looking for extra marks. The clear, succinct coverage enables you to quickly grasp the fundamental principles of this area of law and helps you to succeed in exams.

Pehmeäkantinen

The increase in the number and complexity of investor-State treaty arbitrations in the last decade has attracted considerable attention from practitioners and academics of international investment protection law.

Kovakantinen

Conveyancing is designed for trainee solicitors studying applied land law on the Professional Practice Course in Ireland, and will also be of benefit to practitioners.

Pehmeäkantinen

Written by two leading authorities in the area with over 50 years' combined experience of legal practice, A Practical Approach to Conveyancing continues to provide a detailed and accessible exposition of the key principles and procedures governing conveyancing transactions.

Pehmeäkantinen

Trusted by students for over 25 years, this popular book continues to provide an interesting, accessible, and original account of contemporary land law.

Pehmeäkantinen